Skip to content

Dina skyldigheter som sökande

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning är det du som sökande som är skyldig att ge oss all information vi behöver för att fatta beslut om din ansökan. Du är också skyldig att meddela oss alla förändringar som kan påverka din rätt att få förmånen eller som kan ändra förmånsbeloppet.

Detta kan låta som en betungande skyldighet eller på annat sätt ge dig anledning till oro, men oroa dig inte. När du gör en ansökan om inkomstrelaterade förmåner via OmaYTK, kommer vår tjänst att vägleda och ge dig råd om hur du tillhandahåller all nödvändig information.

Fyll alltid i din ansökan noggrant. Om du underlåter att deklarera eller deklarerar felaktiga uppgifter som påverkar din rätt till förmåner eller storleken på din förmån kan du bli föremål för ett återkrav. Det innebär att du måste betala tillbaka dagpenning som du inte har rätt till.

Om du medvetet eller ihållande underlåter att rapportera eller rapporterar felaktiga uppgifter kan du också få en reprimand, varning eller uteslutas från kassan. Om det finns anledning att misstänka ett brott måste vi också lämna in en begäran om utredning till polisen.

Information som ska rapporteras

Här är en lista över de vanligaste uppgifterna som du är skyldig att lämna till oss som sökande

 • tidigare medlemskap i en arbetslöshetskassa
 • erhållande av grunddagpenning
 • om du är arbetssökande eller slutar söka arbete
 • fortsatt arbetslöshet
 • när anställningsförhållandet, tjänsteförhållandet, det egna arbetet och företagsverksamheten börjar eller upphör
 • lön eller annat vederlag för arbetsförhållande, tjänsteförhållande, eget arbete och företagsverksamhet
 • ekonomisk förmån eller ersättning som erhållits på grund av anställningsförhållande, tjänsteförhållande, eget arbete eller företagsverksamhet
 • erhållande av avgångsbidrag
 • arbetstid som använts till arbete
 • inkomst av försäljning av företag eller företagstillgångar som hänför sig till nedläggning av företagsverksamhet eller tagande av företagsegendom för privat bruk
 • upphörande av sysselsättningsfrämjande service
 • upphörande av utbildning som berättigar till utbildningsdagpenning
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkring, olycksfallsförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • socialförmån, inklusive hemvårdsstöd till make eller sambo, som erhållits eller sökts i Finland eller utomlands och tilläggspension som arbetsgivaren ordnar bättre än minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare
 • beviljad eller förvägrad lönegaranti
 • underhållsberättigade barn
 • annan motsvarande förändring i förhållandena
 • de dagar då du har deltagit i annan sysselsättningsfrämjande service än arbetskraftsutbildning, arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån eller frivilliga studier enligt lagen om främjande av integration
 • inledande av fullgörande av värnplikt, civiltjänst eller fängelsestraff, sjukhusvård eller annan därmed jämförbar anstaltsvård samt andra därmed jämförbara omständigheter