Skip to content

Hem Arbetslivsguide Medlemskap Villkor för medlemskap

Villkor för medlemskap

Vem som helst kan bli medlem i YTK Arbetslöshetskassan. Det innebär att du kan bli medlem oavsett vilket yrke du har, vilket område du arbetar inom eller vilken utbildning du har.

Du kan bli medlem om

  • du är lönearbetare,​​​​​​
  • du är anställd när du blir medlem och
  • du är mellan 18 och 68 år.

En lönearbetare är en löntagare som är i ett anställningsförhållande eller ett tjänsteförhållande. En lönearbetares försörjning grundar sig på löneinkomsten från ett arbete för en annan part.

Om du arbetar deltid kan du bli medlem hos oss när du har arbetsdag.

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses en verkställande direktör enligt aktiebolagslagen vara löntagare och därför kan även verkställande direktörer bli medlemmar hos oss. Som verkställande direktör omfattas du av utkomstskyddet i fråga om arbetslöshet, men vi kan inte betala inkomstrelaterad dagpenning till verkställande direktörer som är permitterade.

Begränsningar för att bli medlem

Du kan inte bli medlem om du är arbetslös eller till exempel permitterad, sjukledig, föräldraledig eller gör din beväringstjänst.

Om du är arbetslös kan du bli medlem under vissa villkor endast då du återvänder till den finländska arbetsmarknaden från utlandet.

Som arbetslös kan du också bli medlem inom en månad efter att den arbetslöshetskassa som du är medlem i har upplösts, försatts i likvidation eller gått i konkurs.

YTK Arbetslöshetskassan är till för löntagare och därför kan företagare inte bli medlemmar hos oss.

Även om yrket inte sätter några begränsningar för ett medlemskap erbjuder vi inga nya tilläggsförsäkringar för sjöfartsbranschen. Det innebär att även om du bor i Finland, har du inte någon nytta av att vara medlem hos oss om du utför sådant arbete som avses i lagen om sjöarbetsavtal ombord på ett utländskt handelsfartyg som används i utrikestrafik.

Åldersgränser för att bli medlem

Varken lagstiftningen eller våra regler ställer några krav på minimiålder för att bli medlem. Vi tar inte ut någon arbetslöshetsförsäkringspremie för arbete som utförts av personer under 18 år och därför kan minderåriga inte tjäna in något arbetsvillkor. I praktiken är ett medlemskap alltså inte till nytta för personer under 18 år, eftersom de inte kan tjäna in rätten till utkomstskydd.

Enligt våra regler kan du bli medlem om du är under 68 år. Medlemskapet upphör senast vid utgången av den kalendermånad som du fyller 68 år.

När du närmar dig pensionsåldern

Om du är född före 1965 kan vi betala ut inkomstrelaterad dagpenning för den tid som du är arbetslös eller arbetar deltid fram till slutet av den kalendermånad som du fyller 65 år. Om du är född 1965 eller senare kan vi bevilja inkomstrelaterad dagpenning för den tid som du är arbetslös eller arbetar deltid högst till slutet av den kalendermånad som du uppnår den lägsta åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare.

Om ditt arbete hindras på grund av permittering, en orsak som kan jämställas med permittering, ett hinder på grund av vädret eller en konfliktåtgärd som inte påverkar dina anställningsvillkor eller arbetsförhållanden, kan vi betala ut inkomstrelaterad dagpenning fram till slutet av den kalendermånad som du fyller 68 år.

När du närmar dig pensionsåldern kan vi således betala ut inkomstrelaterad dagpenning endast om du blir permitterad.