Skip to content

Hem Arbetslivsguide AN-tjänster Företagsverksamhet

Företagsverksamhet

Du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för den tid då du arbetar heltid som företagare eller på motsvarande sätt i eget arbete utan avbrott i över två veckor.

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning och meddelar arbetskraftsmyndigheten att du kommer att sysselsätta dig genom företagsverksamhet, ber arbetskraftsmyndigheten dig lämna in en utredning om i vilken utsträckning företagsverksamheten sysselsätter dig. Om du sysselsätter dig på heltid i företagsverksamhet, har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.


I företagsverksamhet är det arbetskraftsmyndigheten som ansvarar för bedömningen av sysselsättningen. Du kan kontakta arbets- och näringstjänsterna om du har mer detaljerade frågor i anslutning till detta.


Företagare på heltid och deltid

Du sysselsätts på heltid om den arbetsmängd som företagsverksamheten kräver är så stor att den är ett hinder för att ta emot heltidsarbete. Då är du företagare på heltid och du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Om arbetsmängden är mindre än vad som anges ovan, kan din sysselsättning i företagsverksamheten vara bisyssla. Arbetskraftsmyndigheten kan också bedöma din sysselsättning som bisyssla om du samtidigt har varit heltidsanställd i minst sex månader i arbete som inte har med företagsverksamheten i fråga eller med eget arbete att göra. Sysselsättning som bisyssla i företagsverksamhet hindrar inte utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, men förvärvsinkomsterna från den beaktas i den inkomstrelaterade dagpenningens belopp.

Skyddsperiod på fyra månader

I undantagsfall har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning utan hinder av företagsverksamhet på heltid, om du har startat företagsverksamhet eller eget arbete som arbetslös. I en sådan situation uppskattar arbetskraftsmyndigheten inte hur mycket företagsverksamheten kommer att sysselsätta dig under fyra månader från det att företagsverksamheten inletts. Om du är arbetslös kan du alltså starta företagsverksamhet utan att genast förlora din rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Du har rätt till en sådan skyddsperiod en gång per arbetsvillkor. Du kan alltså inte starta ny företagsverksamhet med hjälp av skyddet om du inte har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt efter den första skyddsperioden på fyra månader. I övrigt begränsas inte användningen av skyddet. Du kan alltså använda skyddet så många gånger som du uppfyller arbetsvillkoret.

Även om företagsverksamhet på heltid inte hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning under skyddsperioden, beaktar vi dina förvärvsinkomster från företagsverksamheten i den inkomstrelaterade dagpenningen. Då betalar vi ut jämkad inkomstrelaterad dagpenning till dig. Trots skyddet kan begränsningar i anslutning till jämkad inkomstrelaterad dagpenning utgöra ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

När du startar företagsverksamhet ska arbetskraftsmyndigheten kontrollera att du har startat företagsverksamheten som arbetslös. Vi kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig först efter att arbetskraftsmyndigheten har gett oss ett utlåtande om resultaten av sin utredning. I vissa situationer kan detta leda till att din inkomstrelaterade dagpenning fördröjs något.

Inledande av företagsverksamhet

Om det inte finns skäl för en annan bedömning anser arbetskraftsmyndigheten att företagsverksamhet har startat och din sysselsättning i den har påbörjats när företaget har

 • påbörjat en produktiv eller ekonomisk verksamhet
 • införts i registret över momsskyldiga
 • införts i förskottsuppbördsregistret
 • införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

Om du har varit sysselsatt på heltid som företagare eller i eget arbete, anses du vara sysselsatt på heltid tills ditt arbete i företaget har upphört eller företagsverksamheten eller ditt eget arbete har upphört på det sätt som beskrivs nedan. Om du är anställd i lönearbete på heltid i minst sex månader samtidigt som din företagsverksamhet pågår, bedöms din sysselsättning som företagare eller i eget arbete inte längre som heltidsarbete.

Arbetets upphörande i företaget

Om det inte finns skäl för en annan bedömning, bedömer arbetskraftsmyndigheten att din sysselsättning i företaget har upphört om

 • din arbetsförmåga har försämrats varaktigt och väsentligt
 • du är en företagare som kan jämställas med en arbetstagare vars uppdragsförhållande har upphört
 • din företagsverksamhet är säsongsbetonad och verksamhetssäsongen är över

Din arbetsförmåga anses vara varaktigt och väsentligt nedsatt om du har fått dagpenning under den maximala tiden enligt sjukförsäkringslagen, om du fortfarande är oförmögen att arbeta i företaget på grund av hälsoskäl och om din ansökan om sjukpension är anhängig eller har avslagits.

Du är en företagare som kan jämställas med en löntagare om

 • du själv deltar i arbetsinsatsen på det sätt som uppdragsgivaren föreskriver
 • du är i ett uppdragsförhållande till ett fåtal uppdragsgivare
 • du inte har ett fast inköps- eller försäljningsställe eller ett motsvarande verksamhetsställe för bedrivande av verksamheten

Dessutom förutsätts det att du under det senaste året från det att du anmält dig som arbetssökande inte har anställt någon arbetstagare annat än sporadiskt för att utföra ovannämnda arbete.

Din företagsverksamhet är säsongsbetonad om företagsverksamheten på grund av naturförhållandena kan bedrivas i genomsnitt i högst sex månader per år.

Upphörande av anställning för en företagares familjemedlem

Om du arbetar i din familjemedlems företag, inte äger företaget och inte är försäkrad enligt lagen om pension för företagare, bedömer arbetskraftsmyndigheten om anställningens upphörande avvikande från vad som anges ovan. Ditt arbete i företaget anses ha upphört om

 • din arbetsförmåga har försämrats varaktigt och väsentligt
 • företagsverksamheten är säsongsbetonad och säsongen är över
 • ditt arbete i företaget har upphört och du har tidigare varit sysselsatt i företagsverksamhet på heltid i högst sex månader under en granskningsperiod på två år
 • ditt arbete i företaget har upphört och arbetet har uteslutande berott på deltagande i sysselsättningsfrämjande tjänst eller praktik i anslutning till frivilliga studier
 • ditt arbete har upphört på grund av att produktionsinriktningen har upphört eller av någon motsvarande orsak
 • du har permitterats på heltid och minst en arbetstagare som inte är familjemedlem till företagaren har permitterats eller sagts upp från företaget av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker under granskningsperioden på ett år
 • arbetet och löneutbetalningen har avbrutits helt på grund av eldsvåda, exceptionell naturhändelse eller någon annan motsvarande orsak och företaget har också minst en annan arbetstagare som inte är familjemedlem till företagaren och vars arbete och löneutbetalning har avbrutits av samma orsak
 • arbetet har upphört på grund av en bestående försämring av förutsättningarna för företagsverksamheten och inkomsterna från företagsverksamheten per person som arbetar i verksamheten är mindre än 1 000 euro i månaden och ingen annan än företagarens familjemedlemmar arbetar i företaget

Nedläggning av företagsverksamhet

Om det inte finns skäl för en annan bedömning bedömer arbetskraftsmyndigheten att företagsverksamheten har upphört om

 • domstolen på initiativ av gäldenären eller borgenären har meddelat ett beslut om att försätta gäldenären i konkurs
 • aktiebolaget eller andelslaget har försatts i likvidation
 • ett avtal har slutits mellan alla bolagsmän om upplösningen av ett annat bolag än ett aktiebolag
 • produktionen och den ekonomiska verksamheten har upphört och du har
  • avstått från pensionsförsäkringen enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare
  • lämnat in en anmälan till Skatteförvaltningen om att företaget ska avföras ur förskottsuppbördsregistret
  • lämnat in en anmälan till Skatteförvaltningen om att företaget ska avföras ur arbetsgivarregistret och
  • lämnat in en anmälan till Skatteförvaltningen om att företaget ska avföras ur registret över momsskyldiga eller om att företagsverksamheten avbryts eller
  • det på grundval av faktorer som är jämförbara med dem som nämns ovan är uppenbart att produktionen och den ekonomiska verksamheten har upphört helt och hållet

Om du är enskild näringsidkare kan arbetskraftsmyndigheten bedöma att din verksamhet har upphört när

 • produktionen och den ekonomiska verksamheten enligt din anmälan har upphört eller det annars är uppenbart att verksamheten inte längre kommer att fortsätta och
 • du har avstått från en eventuell pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare

Avslutande av eget arbete

Om du har varit sysselsatt på heltid i eget arbete, bedömer arbetskraftsmyndigheten att du kommer att fortsätta att vara sysselsatt i det tills det på grundval av din anmälan eller på annat sätt är uppenbart att verksamheten inte längre kommer att fortsätta.

Eget arbete

Sysselsättning i eget arbete definieras inte i lagstiftningen. Definitionen har i huvudsak utformats utifrån lagberedningens förarbeten och tillämpningspraxis. Med sysselsättning i eget arbete avses i praktiken arbete som utförs utan att man står i ett arbets- eller tjänsteförhållande eller agerar på uppdrag av ett företag som ägs eller kontrolleras av en själv eller familjen.

Kännetecknande för sysselsättningen i eget arbete är också att personen får lön eller premie.

Förutom att sysselsättning i eget arbete skiljer sig från arbete i arbets- eller tjänsteförhållande ska sysselsättning i eget arbete också skiljas från att vara företagare. Dessutom ska sysselsättning i eget arbete skiljas från begreppet företagare som likställs med löntagare samt från frivillig- och talkoarbete.

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa finns bestämmelser om både företagande och sysselsättning i eget arbete, och samma principer tillämpas på båda.

I tillämpningspraxis anses i regel till exempel mottagare av konstnärligt eller vetenskapligt stipendium, au pairer, närståendevårdare och familjevårdare vara sysselsatta i eget arbete, om de inte är anställda av till exempel en kommun. Även professionella innehållsskapare på sociala medier och idrottare anses vara sysselsatta i eget arbete.