Skip to content

Arbetsvillkor

Arbetsvillkoret är det huvudsakliga villkoret för dagpenning. Du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning när du har uppfyllt arbetsvillkoret som vår medlem.

För att uppfylla arbetsvillkoret måste du ha arbetat i minst 26 kalenderveckor under en granskningsperiod på 28 månader.

Om du har arbetat för din familjemedlems företag uppfyller du villkoret om du har arbetat i minst 52 kalenderveckor i ett kvalificerat arbete under granskningsperioden på 28 månader.

Lagarna om arbetsvillkor håller på att förändras

Kraven för arbetsvillkoret kommer att ändras från och med 2.9.2024. Läs mer på vår webbplats om de euroiserade arbetsvillkoren.

Granskningsperiod

Vi kan inkludera arbete du har utfört under granskningsperioden i ditt arbetsvillkor. Granskningsperioden för arbetsvillkoret är de 28 månader som närmast föregår föregående månad.

När granskningsperioden är längre än arbetsvillkoret innebär det i praktiken att arbetsvillkoret inte behöver uppfyllas under en enda arbetsperiod. Detta innebär att du har möjlighet att tjäna in rätt till inkomstrelaterad dagpenning även för kortare arbetsperioder.

Du kan också samla arbetsvillkoret för en längre period än 28 månader. Detta är möjligt i situationer där vi kan förlänga granskningsperioden. Vi kan förlänga granskningsperioden om du är förhindrad att vara på arbetsmarknaden på grund av

 • sjukdom, institutionsvård eller rehabilitering
 • värnplikt eller civiltjänst
 • studier på heltid
 • barnets födelse eller vård av barn upp till 3 år
 • stipendieperiod
 • andra med dessa jämförbara godtagbara skäl

Även om du befinner dig på arbetsmarknaden kan vi förlänga din granskningsperiod om du deltar i sysselsättande främjande tjänster eller får partiell sjukersättning. Vi kan också förlänga din granskningsperiod om du är riksdagsledamot eller minister.

Vi kan förlänga rgranskningsperioden med upp till sju år.

Exempel, förlängning av granskningsperioden

Under de närmast föregående 28 månaderna har du arbetat i visstidsförhållande i fyra månader. Fyra månaders anställning ger dig 16 kalenderveckor så att det kan räknas in i arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor är ännu inte uppfyllt.

Före ett visstidsanställningsförhållande studerade du tre år. Det här är en så kallad ”överhoppbartid”, så vi kan förlänga granskningsperioden över din studieperiod. Innan du studerade arbetade du längre och där får vi 10 kalenderveckor som saknas i arbetsvillkoret.

På grund av att granskningsperioden har förlängts kan du samla in arbetsvillkoret fullt ut, även om du under de närmast föregående 28 månaderna inte har arbetat hela 26 kalenderveckor. På grund av att granskningsperioden förlängs ackumuleras ditt arbetsvillkor före och efter studierna från dina arbeten.

Arbete som räknas in i arbetsvillkoret

I arbetsvillkoret kan vi läsa de kalenderveckor då du har varit anställd i ett arbete som uppfyller villkoren för arbetstid och lön.

Arbetet är försäkringspliktigt när du är medlem hos oss och din lön har betalats lagstadgade sidokostnader och skatter. Ett svart arbete ger alltså inte upphov till arbetsvillkor.

Förutsättningarna för arbetstiden uppfylls när din arbetstid i ett eller flera arbeten är sammanlagt minst 18 timmar per kalendervecka. Förutsättningarna för arbetstiden uppfylls också när den ordinarie arbetstiden enligt arbetsavtalet under utjämningsperioden i genomsnitt är sammanlagt minst 18 timmar per kalendervecka.

När vi tittar på arbetsvillkoret kan vi inte räkna den arbetstid som du sparat in i en arbetstidsbank.

Förutsättningarna för lön uppfylls när din lön överensstämmer med kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal inom din bransch ska lönen för heltidsarbete vara minst 1 399 € per månad.

Vi kan inte i ditt arbetsvillkor räkna med det arbete som du har utfört när du fått partiell sjukdagpenning. Vi kan inte heller i ditt arbetsvillkor beakta den tid för vilken du har fått sänkt lön för sjukdomstid enligt arbets- eller tjänstekollektivavtal.

Vi kan avvika från 18 timmars arbetstid per kalendervecka för

 • lärare
 • hushållsarbetare
 • idrottare
 • konstnärer och
 • för andra personer som arbetar inom andra arbetsområden än de som är vanliga i fråga om arbetstidsarrangemang
Kalendervecka

”Kalenterveckan” är ett viktigt begrepp inom utkomstskyddet för arbetslösa. Med kalendervecka avses en period om sju dagar som börjar måndagar och slutar söndagar. Däremot är ”vecka” en period på sju dagar som kan börja vilken dag som helst i veckan.

I arbetsvillkoret inräknas arbete som utförts under en kalendervecka. Om du arbetar mellan måndag och söndag 18 timmar samlar du in arbetsvillkor för en kalendervecka.

Om du däremot arbetar lika mycket, men från onsdag till tisdag, samlar du inte in något arbetsvillkor alls, eftersom 18 timmar delas upp i två kalenderveckor. Under båda kalenderveckorna är arbetstimmarna under 18, varvid villkoret om arbetstiden i arbetsvillkoret inte uppfylls.

Ackumulering av arbetsvillkor i deltidsarbete

När du arbetar deltid som anställd kan du också samla arbetsvillkor. Varje kalendervecka under vilken du arbetar minst 18 timmar kan räknas in i ditt arbetsvillkor. När du har samlat på dig 26 sådana kalenderveckor uppfylls ditt arbetsvillkor. Du får då en ny maximal utbetalningstid och din inkomstrelaterade dagpenning kan komma att räknas om. Du får då en ny maximal utbetalningsperiod och din inkomstrelaterade dagpenning kan räknas om.

För deltidsarbete krävs också att arbetet är försäkringsbart och att villkoren för lön är uppfyllda. Lönen ska vara i enlighet med kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal beräknar vi den minimilön som krävs utifrån minimilönen för heltidsarbete enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, som är 1 399 euro.

Om det inte finns något kollektivavtal är minimilönen för heltidsarbete 1 399 euro per månad. Om t.ex. den maximala arbetstiden för heltidsarbete är 160 timmar per månad är minimilönen 8,75 euro per timme.

Personen arbetar 20 timmar under ansökningsperioden. Lönen är 200 euro. Timlönen är 10 €/h. Detta överstiger minimilönen enligt villkoren ovan, så lönekraven hindrar inte personen från att samla arbetsvillkoret för detta deltidsjobb.

När den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas på basis av deltidsarbete kan den inkomstrelaterade dagpenningen vara lägre än för heltidsarbete.

Ackumulering av arbetsvillkor i lönesubventionerat arbete och i sysselsättningsfrämjande tjänster 

I lönesubventionerat arbete räknar vi med 75 procent av de kalenderveckor under vilka ditt arbete har varit lönesubventionerat. När vi beräknar antalet kalenderveckor som ska beaktas gör vi en eventuell avrundning nedåt till närmaste hela kalendervecka.

Om ditt lönesubventionerade arbete har ordnats med stöd av en lagstadgad förpliktelse, kan vi med avvikelse från det föregående räkna upp det fullt ut i ditt arbetsvillkor.

Exempel, lönesubventionerat arbete
Exempel 1

Du är i lönesubventionerat arbete i 26 kalenderveckor. Vi kan bara räkna med 75 % av tiden till ditt arbetsvillkor. Det här är 19 kalenderveckor. Det räcker inte för att samla in hela arbetsvillkoret.

Exempel 2

Du är i lönesubventionerat arbete i 35 kalenderveckor. Vi kan bara räkna med 75 % av tiden till ditt arbetsvillkor. Det här är 26 kalenderveckor. Detta uppfyller arbetsvillkoret.

Exempel 3

Du är i lönesubventionerat arbete i 26 kalenderveckor. Lönesubventionsarbetet grundar sig på en lagstadgad förpliktelse. Vi kan räkna med alla kalenderveckor i ditt arbetsvillkor. Detta uppfyller arbetsvillkoret.

Arbets- och försäkringsperioder som kan räknas till godo

I undantagsfall kan vi beakta arbete som utförts vid över 65 års ålder i arbetsvillkoret, även om ingen arbetslöshetsförsäkringsavgift har betalats för arbetet.

I arbetsvillkoret kan vi också beakta det arbete som utförts som verkställande direktör. Detta går inte om du är verkställande direktör samtidigt som du är företagare.

Om du avgår från en arbetslöshetskassa och ansluter dig till en annan arbetslöshetskassa inom en månad från avgången, kan den nya arbetslöshetskassan beakta arbetsvillkoret som du har samlat in i den tidigare arbetslöshetskassan. Du kan alltså fritt byta arbetslöshetskassa utan att förlora rätten till förmåner som du har samlat in.

Företagares arbetsvillkor

Om du arbetar som företagare kan du samla in arbetsvillkor för företagare. Detta kan dock endast uppnås som medlem av en företagarkassa. YTK Arbetslöshetskassan är en arbetslöshetskassa för löntagare, så hos oss kan du inte samla in arbetsvillkoret för företagare.

En företagares arbetsvillkor skiljer sig från löntagares arbetsvillkor. För företagare är arbetsvillkoret 15 månader och granskningsperioden 48 månader. Arbetsvillkoret insamlas inte på grundval av arbetstimmar, såsom arbetsvillkoret för löntagare, utan på grundval av förvärvsinkomster.

Du kan söka närmare information om hur arbetsvillkoret för företagare ackumuleras på Företagarkassans webbplats.

I vår databank hittar du mer information om hur arbete som företagare påverkar löntagares inkomstrelaterade dagpenning.

Försäkrings- och arbetsperioder som fullgjorts i en annan stat

I ditt arbetsvillkor kan vi också beakta arbete som utförts utomlands. Detta förutsätter att arbetet är förenligt med bestämmelserna i konventionen om social trygghet, förordningen om social trygghet eller grundförordningen. Dessutom krävs det att du har arbetat som löntagare i Finland omedelbart före arbetslösheten i minst fyra veckor eller som företagare i minst fyra månader.

I vår databas finns mer information om arbete utomlands.


Arbetsvillkorets giltighet

Om du är borta från arbetsmarknaden mer än sex månader utan godtagbart skäl, kan vi inte bevilja dig inkomstrelaterad dagpenning förrän du efter din frånvaro har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt.

Granskningsperioden för arbetsvillkoret börjar när du efter din frånvaro har börjat arbeta eller inlett företagsverksamhet. I ditt nya arbetsvillkor kan vi alltså inte ta hänsyn till de anställningar som du samlat in innan du är borta.

Du är på arbetsmarknaden när du har varit

 • arbete som räknas in i arbetsvillkoret
 • lönesubventionsarbete
 • sysselsatt i företagsverksamhet
 • du har varit i sysselsättningsfrämjande service
 • du har varit arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsmyndigheten.

Du har en godtagbar orsak till att du inte är på arbetsmarknaden

 • sjukdom
 • institutionsvård
 • rehabilitering
 • värnplikt
 • civiltjänst
 • heltidsstudier
 • stipendieperioden
 • barnets födelse
 • vård av barn upp till tre år, eller
 • andra med dessa jämförbara skäl

Om du har arbetat som företagare i över 18 månader eller om du som medlem av en företagarkassa har uppfyllt arbetsvillkoret för företagare, kan vi inte bevilja dig inkomstrelaterad dagpenning förrän du efter företagsverksamheten på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret för löntagare. I en sådan situation börjar granskningsperioden för arbetsvillkoret när du efter företagsverksamheten har börjat arbeta.

Om du har uppfyllt arbetsvillkoret för företagare och övergår till oss, upphör din rätt till företagares inkomstrelaterade dagpenning när du som medlem av oss uppfyller arbetsvillkoret för löntagare.

Efterskydd för löntagare och företagare

Om du byter från löntagare till företagare eller tvärtom förlorar du inte den rätt till inkomstrelaterad dagpenning som du redan har samlat in. En förutsättning är att du efter att ha utträtt ur kassan inom en månad ansluter dig till nya arbetslöshetskassan.

Om du flyttar från oss till en företagarkassa och blir arbetslös innan du har uppfyllt arbetsvillkoret för företagaren, har du rätt till den inkomstrelaterade dagpenning som vi skulle betala dig om du fortfarande var medlem av oss.

Om du flyttar från företagarkassan till oss och blir arbetslös innan du har uppfyllt arbetsvillkoret för löntagaren, har du rätt till den inkomstrelaterade dagpenning som du skulle få om du fortfarande var medlem i företagarkassan.

I de situationer som beskrivs ovan beviljas och betalas den arbetslöshetskassa där du är medlem inkomstrelaterad dagpenning.