Skip to content

Om du försummar att söka arbete eller på annat sätt agerar i strid med dina möjligheter att få sysselsättning, kan arbetskraftsmyndigheten fastställa en tidsgräns utan ersättning, det vill säga en karens. Med några få undantag kan vi inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig under karensen.

Karensen eller någon annan påföljd beror på hur och i vilken situation du anses ha försummat dina skyldigheter som arbetslös arbetssökande.


Arbetskraftsmyndighetens uppgift är att bedöma din verksamhet ur ett sysselsättningsperspektiv. Arbetskraftsmyndigheten inför möjliga sanktioner. Du kan kontakta arbets- och näringstjänsterna om du har frågor i anslutning till detta.

Om du har frågor om utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning hjälper vi dig.


Uppsägning och avskedande

Om du säger upp dig utan giltig orsak eller på annat sätt själv orsakar att anställningen upphör, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån under 45 dagar efter att anställningen upphört.

Om arbetet skulle ha varat i högst fem dagar, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån under 30 dagar efter att anställningen upphört.

Om ditt arbetsavtal har sagts upp av personliga skäl och du bevisligen har bestridit uppsägningen eller hävningen av arbetsavtalet inom tre månader från det att anställningen upphörde, kan arbetskraftsmyndigheten inte bedöma om du själv har orsakat uppsägningen av anställningen. Då får du ingen karens. Detta förutsätter att bestridandet inte ska anses vara uppenbart ogrundat. Ärendet bedöms på nytt när arbetstvisten har lösts. Om arbetskraftsmyndigheten i det här skedet anser att anställningen upphörde på grund av ditt förfarande som ska anses klandervärt, kan du få karens.

Giltigt skäl för att säga upp sig från arbetet

Den ovannämnda tidsfristen utan ersättning, det vill säga karensen, påförs inte om du har haft en giltig orsak att säga upp dig från arbetet. Du har en giltig orsak att säga upp dig

 • om din arbetsgivare bryter mot eller försummar sina skyldigheter enligt arbetsavtalet eller lagen som har en så väsentlig inverkan på anställningen att du inte skäligen kan förväntas fortsätta avtalsförhållandet ens under uppsägningstiden
 • när arbetet inte kan anses vara lämpligt med hänsyn till din arbetsförmåga
 • om det inte har funnits arbete att tillgå under 12 kalenderveckor omedelbart före uppsägningen så att arbetet skulle kunna räknas in i ditt arbetsvillkor och ordinarie arbete inte har avtalats i arbetsavtalet (nolltimmarsavtal)
 • om din arbetstid överstiger 80 procent av arbetstiden för en heltidsanställd, men lönen för arbetet är mindre än 1 399 € i månaden

Dessutom har du rätt att säga upp dig från arbetet utan att förlora din rätt till arbetslöshetsförmån av någon annan orsak, om den är jämförbar med de ovannämnda orsakerna i fråga om giltighet.

Uppsägning på grund av pendlingstiden

Du har också giltig orsak att säga upp dig från arbetet

 • inom tre månader från det att anställningen inletts, om din dagliga pendling överstiger i genomsnitt tre timmar i heltidsarbete eller i genomsnitt två timmar i deltidsarbete
 • för att flytta inom en vecka efter uppsägningen till en annan ort där din make/maka har ett stadigvarande arbete eller företag som tryggar försörjningen, om den genomsnittliga tiden för din dagliga pendling efter flytten överstiger tre timmar i heltidsarbete eller två timmar i deltidsarbete
 • när arbetsplatsen ändras under anställningen, om den genomsnittliga tiden för din dagliga pendling till den nya arbetsplatsen överstiger tre timmar i heltidsarbete eller två timmar i deltidsarbete

Vägran att ta emot arbete

Du har inte rätt till arbetslöshetsförmån under en period på 45 dagar räknat 30 dagar från den dag då du vägrade att ta emot arbete, om du som arbetslös utan giltig orsak har vägrat ett arbete som du har erbjudits individuellt eller ett arbete som du har valts ut till.

Om arbetet skulle ha varat i högst två veckor, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån under 30 dagar.

Om du genom ditt eget beteende har orsakat att anställningen inte har uppstått, anses du ha vägrat att ta emot arbete.

Karens ges inte om du har haft giltigt skäl att vägra att ta emot ett arbete.

Om du vägrar att ta ett arbete du har sökt, kräver arbetskraftsmyndigheten förutom ett giltigt skäl att du inte kände till att det fanns ett sådant skäl när du sökte arbetet.

Om det inte finns skäl för en annan bedömning kommer arbetskraftsmyndigheten att anse att du har vägrat att ta ett arbete den dag då arbetsförmedlingen får kännedom om din vägran. Karensen för vägran börjar 30 dagar efter denna dag.

Giltigt skäl för vägran att ta emot arbete

Du kan vägra att ta emot arbete utan att förlora arbetslöshetsförmånen om du har en giltig orsak. Du behöver alltså inte ta emot arbete på uppenbart oskäliga villkor med risk för att förlora din arbetslöshetsförmån.

Du har giltigt skäl att vägra att ta emot arbete om

 • arbetet inte kan anses vara lämpligt för dig med hänsyn till din arbetsförmåga
 • arbetet strider mot din religiösa övertygelse eller samvetsövertygelse
 • du inte får skälig tid på dig för att ordna barnomsorg eller annan vård av en närstående som är beroende av dig
 • du inte får skälig tid för att avlägsna färdsvårigheter och andra liknande begränsningar

Du har också giltigt skäl att vägra att ta emot arbete om

 • lön inte betalas i enlighet med kollektivavtalet eller, om det inte finns något kollektivavtal för branschen, lönen för heltidsarbete inte är minst 1 399 € i månaden
 • lönen för arbetet grundar sig i sin helhet på provision, eller om lönen delvis grundar sig på provision och den fasta delen av lönen för heltidsarbete inte är minst 1 399 € i månaden
 • lönen för deltidsarbete och den arbetslöshetsförmån som eventuellt utbetalas till dig efter avdrag för pendlingskostnader och andra kostnader som orsakas av att du tar emot arbetet är lägre än den arbetslöshetsförmån som annars utbetalas till dig
 • lönen för deltidsarbete och den arbetslöshetsförmån som eventuellt utbetalas till dig efter avdrag för pendlingskostnader och andra kostnader som orsakas av att du tar emot arbetet är lägre än den lön som betalas till dig för annat arbete och eventuell arbetslöshetsförmån
 • arbetet kräver arbetsuppgifter som är uppenbart oanständiga eller strider mot god sed
 • arbetet innebär ett uppenbart hot om våld
 • det förekommer trakasserier eller annat osakligt bemötande i arbetet som orsakar olägenhet eller fara för din hälsa
 • arbetet är föremål för strejk, lockout eller blockad

Du har ett giltigt skäl att vägra att ta emot ett arbete som du har erbjudits också på grund av lång pendling om

 • din genomsnittliga pendling per dag skulle överstiga tre timmar i heltidsarbete
 • din genomsnittliga pendling per dag skulle överstiga två timmar i deltidsarbete
 • arbetet är utomlands

Utlandet är dock inte ett giltigt skäl om det erbjudna arbetet är i en sådan stat där du söker arbete och där du får arbetslöshetsförmån med stöd av en internationell bestämmelse som är bindande för Finland under din vistelse.

Skydd för yrkesskicklighet

Du har giltigt skäl att inom tre månader efter att du registrerat dig som arbetslös arbetssökande eller senare än så från datum för avslutande av heltidsstudier vägra att ta emot ett arbete som inte motsvarar din yrkeskompetens på basis av din utbildning och arbetserfarenhet.

Skyddstiden på tre månader för skydd av yrkesskicklighet börjar från början när du på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret för den inkomstrelaterade dagpenningen och maximitiden för den inkomstrelaterade dagpenningen börjar från början.

Du har också giltigt skäl att säga upp dig från ett arbete som du kunde ha vägrat att ta emot med hänvisning till yrkesskyddet inom tre månader från det att anställningen inleddes.

Förfarande i samband med arbetssökning och arbetskraftstjänsterna

Grundprincipen är att du alltid ska agera i enlighet med arbetskraftsmyndighetens vägledning. Den första försummelsen av skyldigheter leder inte till påföljder, men den andra gången inom ett år sanktionerats.

Du har inte rätt till arbetslöshetsförmån under sju dagar efter försummelse eller annat förfarande, om du utan giltig orsak som arbetslös eller i lönesubventionerat arbete för andra gången på 12 månader

 • låter bli att komma till en inledande intervju eller ett samtal om arbetssökning som ordnas av arbetskraftsmyndigheten
 • låter bli att komma till en bedömning av behovet av tjänster i anslutning till integration
 • vägrar att göra upp eller revidera sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den eller du på något annat sätt orsakar att planen inte kan göras upp eller revideras
 • vägrar att delta i bedömning av behovet av tjänster i anslutning till integration eller på annat sätt orsakar att bedömningen av behovet av tjänster inte kan göras
 • inte söker arbete på det sätt som sysselsättningsplanen eller den ersättande planen förutsätter eller du genom ditt eget beteende orsakar att arbetssökningen inte leder till sysselsättning
 • låter bli att söka ett arbete som arbetskraftsmyndigheten erbjuder eller om du genom ditt eget beteende orsakar att arbetssökningen inte leder till sysselsättning
 • vägrar att ta emot jobbsökarträning, karriärträning, arbetskraftsutbildning, utbildningsprövning eller arbetsprövning som erbjuds dig eller om du genom ditt eget beteende orsakar att ovannämnda tjänster inte kan ordnas för dig
 • avbryter eller måste avbryta jobbsökarträning, karriärträning, arbetskraftsutbildning, utbildningsprövning eller arbetsprövning av egen orsak
 • vägrar att ta emot en arbetssöknings- eller sysselsättningsstödtjänst som tillhandahålls av arbetskraftsmyndigheten eller en tjänsteproducent enligt vad som överenskommits i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den eller du genom ditt eget beteende orsakar att en sådan tjänst inte kan ordnas för dig
 • avbryter eller måste av egen orsak avbryta en tjänst som överenskommits i sysselsättningsplanen eller i en plan som ersätter den
 • vägrar att göra en sådan undersökning eller bedömning av arbetsförmågan som är nödvändig för att bedöma ditt behov av tjänster eller om du genom ditt eget beteende orsakar att en sådan tjänst inte kan ordnas för dig
 • försummar att följa det som överenskommits i den sektorsövergripande sysselsättningsplanen för förbättring av de allmänna förutsättningarna för arbetssökning och sysselsättning

Om du utan giltigt skäl gör något av ovanstående fler än två gånger inom 12 månader kommer sanktionerna att skärpas. Om du inom 12 månader handlar på något av de sätt som nämns ovan

 • för tredje gången har du inte rätt till arbetslöshetsförmån under 14 dagar efter det klandervärda förfarandet
 • för fjärde gången eller oftare har du inte rätt till arbetslöshetsförmån tills vidare efter förfarandet, förrän förmånsrätten återställts i enlighet med arbetsplikten

Din rätt till arbetslöshetsförmån återställs efter förfarandet som ledde till arbetsplikt, när du i sammanlagt minst 12 kalenderveckor

 • har varit i arbete som räknas in i arbetsvillkoret
 • deltagit i annan sysselsättningsfrämjande tjänst än frivilliga studier med arbetslöshetsförmån
 • har studerat på heltid
 • varit sysselsatt på heltid i företagsverksamhet eller eget arbete

Rätten till arbetslöshetsförmån återställs också efter det förfarande som ledde till att arbetsplikten infördes, om du korrigerar det förfarande som ledde till arbetsplikten inom tre månader från den inledande intervjun med arbetskraftsmyndigheten. Arbetsplikten gäller dock alltid i minst 14 dagar.

Rätten till arbetslöshetsförmån återställs senast när det har gått minst fem år sedan arbetsplikten började.

Giltigt skäl till att inte delta i den inledande intervjun

Du har ett giltigt skäl att inte delta i den inledande intervju som ordnas av arbetskraftsmyndigheten, ett samtal om arbetssökning, ett kompletterande samtal om arbetssökning, en bedömning av behovet av tjänster i anslutning till integration och ett evenemang för att göra upp och gå igenom en plan som ersätter sysselsättningsplanen, om

 • du uteblir på grund av sjukdom eller olycka eller av en orsak som ligger utanför din kontroll
 • det finns ett annat godtagbart skäl att utebli
 • du har angett orsaken till hindret på förhand och arbetskraftsmyndigheten godkänner det

Giltigt skäl till att inte genomföra sysselsättningsplanen

Du har ett giltigt skäl till att inte genomföra sysselsättningsplanen och dess ersättande plan till den del att

 • skyldigheten att söka arbete som ingår i planen inte motsvarar de lagstadgade bestämmelserna
 • skyldigheten att söka arbete skulle ha skrivits in i sysselsättningsplanen eller i en ersättande plan på ett annat sätt, om den faktiska arbetstiden hade beaktats vid fastställandet av skyldigheten
 • du har varit sysselsatt oavbrutet och på heltid i annat än lönesubventionerat arbete i minst två veckor under granskningsperioden för skyldigheten att söka arbete
 • du på grund av din arbetsoförmåga inte har kunnat fullgöra den skyldighet att söka arbete som ingår i planen

Giltigt skäl till att inte söka ett arbete som arbetskrafts­myndigheten erbjuder

Du har ett giltigt skäl till att inte söka ett arbete som arbetskraftsmyndigheten erbjuder, om orsaken motsvarar de ovannämnda godtagbara orsakerna till uppsägning och vägran. Utöver dessa har du ett giltigt skäl till att inte söka ett arbete som arbetskraftsmyndigheten erbjuder när

 • du har ett deltidsarbete som pågår i minst två veckor
 • du redan har sökt arbete på det sätt som förutsätts av dig under granskningsperioden och du har meddelat arbetskraftsmyndigheten att du har uppfyllt skyldigheten att söka arbete innan du får jobberbjudandet
 • mottagningen av ett erbjudet arbete skulle av orsaker som du inte råder över leda till avbrott i arbetskraftsutbildningen eller frivilliga studier som stöds av arbetslöshetsförmånen

Giltigt skäl till vägran av tjänst och avbrytande av tjänst

Du har giltigt skäl till att vägra att delta i arbetskraftsmyndighetens tjänst och avbryta tjänsten om

 • tjänsten inte lämpar sig för dig med tanke på ditt hälsotillstånd eller din arbets- och funktionsförmåga
 • din dagliga pendling till den plats där tjänsten ordnas i genomsnitt överstiger tre timmar
 • tjänsteanordnaren väsentligen försummar sitt ansvar för tjänstedeltagarens arbetarskydd eller tjänsten av någon annan orsak inte kan ordnas på ett säkert sätt
 • tjänsteanordnaren väsentligt åsidosätter lagstiftningen om anordnande av tjänsten eller villkoren i avtalet om tjänsten
 • den avviker väsentligt från vad som överenskommits i sysselsättningsplanen eller i en plan som ersätter den

Du har en grundad anledning att vägra arbetskraftsutbildning och avbryta utbildningen, om arbetet i yrket i fråga inte är lämpligt för dig med tanke på ditt hälsotillstånd och din arbetsförmåga eller om utkomsten för dig och dem som du försörjer inte är rimligt tryggad under utbildningen. Utkomsten för dig och dem som du försörjer är rimligt tryggad om du har rätt till förmåner på arbetslöshetsförmånsnivå.

Om du har sökt rättelse eller överklagat ett beslut om avbrytande av tjänsten och rättelseyrkandet eller besväret inte ska anses vara uppenbart ogrundat, kan det inte anses att du har varit tvungen att avbryta tjänsten av egen orsak innan det slutliga avgörandet i ärendet har meddelats.

Kostnad för att delta i tjänsten

Gäller temporärt 2.5.2022–30.6.2025.

Du har giltigt skäl till att inte genomföra sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den också till den del som man i planen har kommit överens om att delta i någon annan tjänst än sysselsättningsfrämjande tjänst samt giltigt skäl till att vägra delta i annan tjänst än sysselsättningsfrämjande tjänst och avbryta tjänsten, om du har oundvikliga kostnader för att delta i tjänsten och du inte beviljas kostnadsersättning eller annan motsvarande ersättning.