Skip to content

Den inkomstrelaterade dagpenningen är avsedd för att trygga den arbetslösas utkomst och jobbsökning. Den är inte avsedd för att stödja studier. Om studierna inte sker på heltid är studier dock inte ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Anmäl alltid studier till arbetskraftsmyndigheten

Arbetskraftsmyndighetens uppgift är att bedöma hur studierna påverkar din rätt till arbetslöshetsförmån. Därför ska du alltid minnas att anmäla dina studier till arbetskraftsmyndigheten. I själva verket lönar det sig att diskutera studiemöjligheterna med arbetskraftsmyndigheten redan innan du inleder dina studier.

När du anmäler studierna till arbetskraftsmyndigheten blir du ombedd att ge en mer detaljerad redogörelse för dem. Besvara utredningen så snart som möjligt, så att ärendet inte i onödan fördröjer utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Utgående från din utredning bedömer arbetskraftsmyndigheten hur omfattande dina studier är. Om uppskattningen är att det inte är fråga om studier på heltid, får du ett utlåtande om att studierna är en bisyssla. I så fall utgör studierna inte hinder för utbetalning av dagpenning.

Bedömning av studier på heltid

Arbetskraftsmyndigheten bedömer omfattningen på dina studier utgående från den utredning som du har lämnat. I regel bedöms omfattningen av om det är studier för examen, men också utgående från antalet kunskapspoäng, kurser och veckotimmar.

Följande ska anses vara studier på heltid:

 • studier som syftar till att avlägga yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen,
 • studier som syftar till att avlägga lägre eller högre högskoleexamen vid ett universitet,
 • studier enligt lagen om yrkesutbildning som syftar till att avlägga en yrkesinriktad grundexamen eller del av en examen eller avläggande av utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv,
 • gymnasiestudier där lärokursens omfattning är sammanlagt minst 150 studiepoäng; gymnasiestudier vid en internatskola betraktas dock alltid som heltid,
 • studier som syftar till att avlägga sådan utbildning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning,
 • studier för vuxna inom den grundläggande utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning, som omfattar minst 22 kurser per läsår,
 • studier som avläggs vid öppna universitetet och öppna yrkeshögskolan och som enligt studieplanen varar över tre månader utan avbrott eller fördelade över tre månader och vars omfattning i genomsnitt är minst fem studiepoäng per studiemånad,
 • studier med syftet att avlägga en påbyggnadsexamen vid ett universitet och vars omfattning enligt studieplanen är i genomsnitt minst fem studiepoäng per studiemånad,
 • studier enligt lagen om yrkesutbildning med syftet att avlägga yrkesexamen, specialyrkesexamen eller en del av examen och vars omfattning enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet i genomsnitt är minst 4,5 kunskapspoäng per studiemånad,
 • utbildning vid en sådan folkhögskola eller idrottsläroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete, vars omfattning enligt läroplanen är i genomsnitt minst 5 studiepoäng per studiemånad eller 25 undervisningstimmar per vecka,
 • andra heltidsstudier som ger yrkeskompetens än de ovan nämnda, som ordnas i genomsnitt minst fyra dagar per kalendervecka.

Undantag

Inte ens omfattande studier eller studier som leder till examen behöver dock nödvändigtvis vara studier på heltid. Om det på basis av fast sysselsättning eller företagsverksamhet under studietiden kan bedömas att studierna inte utgör ett hinder för att ta emot heltidsarbete, kan studierna anses vara en bisyssla.

Om du har studerat samtidigt som du har arbetat i minst sex månader kan arbetskraftsmyndigheterna utgående från detta bedöma att dina studier inte sker på heltid.

På motsvarande sätt anses du inte studera på heltid, om du redan har inlett dina studier under anställningsförhållandet och arbetslösheten beror på permittering eller uppsägning av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

Studierna räknas inte som studier på heltid:

 • mellan perioderna, om studierna ordnas i perioder och det gäller
  • studier som avses i 10 b §,
  • studier som ordnas som arbetskraftsutbildning,
  • för arbetssökande frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån,
  • frivilliga studier i enlighet med lagen om främjande av integration
 • i den utsträckning som du deltar i utbildning som enligt lag i sin helhet arrangeras eller köps in av din arbetsgivare enligt lag,
 • i den utsträckning du deltar i utbildning i omställningsskyddet,
 • i den utsträckning studierna ingår i den sysselsättningsfrämjande servicen.