Skip to content

Vi kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning för sammanlagt högst 300, 400 eller 500 dagar. Varje gång du uppfyller arbetsvillkoret har du rätt till en ny maximal utbetalningsperiod.

Du kan få dagpenning i högst 300 dagar om du har arbetat i högst tre år innan du blev arbetslös.

Denna situation är vanligast för unga arbetstagare som nyligen har inlett sin yrkeskarriär.

Den maximala dagpenningsperioden är 400 dagar om du har arbetat i sammanlagt mer än tre år innan du blev arbetslös.

Detta är den vanligaste maximitiden för arbetssökande som får inkomstrelaterad dagpenning.

Dagpenningsperioden är 500 dagar om du är 58 år eller äldre när du börjar arbeta och om du har arbetat i sammanlagt minst 5 år under de senaste 20 åren.

Maximitiden på 500 dagar är den mest typiska maximitiden för arbetssökande som närmar sig pensionsåldern.


Maximibetalningstidens förlopp

Varje full dagpenning minskar maximitiden med en dag.

Vi betalar inkomstrelaterad dagpenning för högst fem dagar per kalendervecka. Betalas i en enda period

  • Den maximala varaktigheten på 300 dagar är därför ca 14 månader, eller drygt ett år,
  • 400 dagar i cirka 18 månader eller 1,5 år, och
  • 500 dagar i ca 23 månader, eller knappt 2 år.

Maximitiden är en annan om vi betalar ut jämkad dagpenning till dig för deltidsarbete. I dessa situationer justeras den jämkade dagpenningen till full dagpenning innan den dras av från maximiperioden. Om den jämkade dagpenningen till exempel är hälften av den fulla dagpenningen, dras bara en halv dag av från maximiperioden. Detta innebär att om du arbetar deltid kommer maximiperioden att löpa långsammare.

Det blir ingen liknande fördröjning om den fulla dagpenningen minskas med den sociala förmånen.

Vi kan fortfarande betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig efter maximitiden om du har rätt till tilläggsdagar. Lagen har dock ändrats så att rätten till tilläggsdagar avskaffas. Rätten till tilläggsdagar har ersatts med en omställningskydd som stöder sysselsättningen för personer över 55 år. Eventuell omställningspenning påverkar inte den maximala utbetalningstiden för dagpenningen.

Hur många dagar återstår?

I tjänsten OmaYTK kan du kontrollera hur många dagar du har fått betalt och hur många dagar som återstår av den maximala betalningstiden.

Den maximala betalningsperioden löper ut

Vi meddelar dig när den maximala utbetalningstiden går ut.

Om arbetslösheten fortsätter efter att den maximala betalningstiden har gått ut kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Ny maximal betalningsperiod

När du uppfyller anställningsvillkoret får du en ny maximal betalningsperiod.

Den maximala betalningsperiod börjar alltid från början. Det innebär att vi inte lägger till en ny maximal betalningsperiod ovanpå den tidigare, även om det fortfarande finns en maximal betalningsperiod kvar när anställningsvillkoret uppfylls igen. Den maximala betalningsperioden är därför alltid 300, 400 eller 500 dagar.

Maximitidens längd bestäms när du får rätt till en ny maximitid. Det innebär att den maximala betalningsperioden inte ändras mitt under den maximala perioden, till exempel för att du fyller 58 år mitt under den maximala betalningsperiod. Först när du uppfyller arbetsvillkoret igen kommer vi att kontrollera hur länge du har rätt till den maximala perioden.

Det finns ingen gräns för de maximala betalningsperioderna. Du får alltså alltid en ny maximal betalningsperiod när du uppfyller arbetsvillkoret igen.

Tilläggsdagar

När du närmar dig pensionsåldern kan du ha rätt till tilläggsdagar med inkomstrelaterad ersättning, så kallad pensionspott. Vi kan då betala dig inkomstrelaterad dagpenning efter den maximala premieperioden till slutet av den kalendermånad då du fyller 65 år.


Tilläggsdagarna fasas ut

Möjligheten till tilläggsdagar kommer att fasas ut från och med 2023.

Förändringen innebär att antalet tilläggsdagar minskar för personer födda 1963 och 1964.

Om du är född 1965 eller senare kommer du inte längre att ha rätt till tilläggsdagar .


Rätten till tilläggsdagar beror på ditt födelseår och när din maximala betalningsperiod uppnås.

Du kan ha rätt till tilläggsdagar med inkomstrelaterad dagpenning, om du

  • Du är född 1955 eller 1956 och fyller 60 år innan maximiperioden löper ut
  • Du är född 1957-1960 och har fyllt 61 år före utgången av maximiperioden
  • Du är född 1961 eller 1962 och har fyllt 62 år före utgången av maximiperioden
  • Du är född 1963 och har fyllt 63 år före utgången av maximiperioden
  • Du är född 1964 och har fyllt 64 år innan maximiperioden löper ut

Vi kräver också att du har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren när den maximala perioden uppnås.

Vi ser till att du inte går miste om några tilläggsdagar med utkomststöd. När maximitiden går ut kontrollerar vi automatiskt din rätt till tilläggsdagar med inkomstrelaterad dagpenning. Om du har rätt till tilläggsdagar men inte fortsätter att ansöka om dem, kontaktar vi dig och berättar det för dig.

Under tilläggsdagarna ska du behålla din arbetsansökan i kraft och fortsätta att ansöka om dagpenning som vanligt. Kom också ihåg att tilläggsdagarna med utkomststöd inte i övrigt befriar dig från det som krävs av dig som arbetslös.

Intyg för tilläggsdagar

Jos tarvitset eläkeyhtiötä varten meiltä todistuksen siitä, että olet saanut ansiopäivärahaa lisäpäiviltä, voit pyytää sitä meiltä. Laita viesti OmaYTK:n kautta.

Om du behöver ett intyg från oss för att bevisa för ditt pensionsbolag att du har fått dagpenning för tilläggsdagar, kan du be oss om det. Skicka ett meddelande till oss via OmaYTK.

Du kan eventuellt göra en kortare ansökan om dagpenning än normalt i början av månaden innan din pension börjar, så att du snabbare kan få det intyg du behöver för tilläggsdagar. Detta är dock en bedömning från fall till fall, så du bör kontakta oss. Vi kommer att kontrollera din situation och ge dig råd.