Skip to content

Hem Arbetslivsguide Alterneringsledighet

Alterneringsledighet

När du har över 20 års arbetshistoria kan du ta en paus genom att komma överens om alterneringsledighet med din arbetsgivare och arbetskraftsmyndigheten.

Syftet med alterneringsledigheten är att främja orken i arbetet och samtidigt förbättra sysselsättningsförutsättningarna för en arbetslös arbetssökande.

Om villkoren uppfylls kan du vara alterneringsledig i 180 dagar. Under alterneringsledigheten kan du få alterneringsersättning, som är 70 procent av din inkomstrelaterade dagpenning.


Alterneringsledigheten kommer att upphöra

Riksdagen har godkänt en lag om avskaffande av alterneringsledigheten. Alterneringsledigheten avskaffas från och med 1.8.2024.

Från och med det datumet kan du inte längre komma överens om och påbörja en alterneringsledighet. Du kan fortsätta att ta ut den alterneringsledighet som du har kommit överens om och påbörjat före avskaffandet.


Förutsättningar för alterneringsledighet

För att du ska kunna få alterneringsledighet och alterneringsersättning ska följande villkor uppfyllas

 • ​​​​​​​din arbetshistoria är minst 20 år innan alterneringsledigheten börjar 
 • du har ett arbets- eller tjänsteförhållande på heltid
 • innan alterneringsledigheten börjar har ditt anställningsförhållande till samma arbetsgivare varat utan avbrott i minst 13 månader. Detta kan inkludera högst 30 kalenderdagar oavlönad frånvaro. Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med arbete
 • om du arbetar deltid ska arbetstiden överstiga 75 procent av en heltidsanställds arbetstid
 • du har ingått ett avtal om alterneringsledighet med din arbetsgivare
 • för alterneringsledigheten anställer arbetsgivaren en vid TE-byrån inskriven arbetslös arbetssökande, som uppfyller villkoren i lagen om alterneringsledighet
 • om du tidigare har fått alterneringsersättning, ska du ha arbetat i minst fem år från det att din föregående alterneringsledighet upphörde

Vid beräkningen av din arbetshistoria beaktar vi allt arbete i enlighet med arbetspensionslagarna samt företagsverksamhet. En fjärdedel av den nödvändiga arbetshistorian kan också vara tid som kan jämställas med arbete, såsom familjeledighet, värnplikt och civiltjänst.

Begränsningar i alterneringsledigheten

Du kan inte vara alterneringsledig om du är företagare och ditt arbete som företagare hindrar utbetalning av arbetslöshetsförmån.

Det finns också en övre åldersgräns för när du inte längre kan vara alterneringsledig.

Du kan inte längre vara alterneringsledig när det är mindre än 3 år till den nedre åldersgränsen för din ålderspension. Närmare bestämt kan alterneringsledigheten inte inledas efter utgången av den kalendermånad under vilken du uppnår den ålder som motsvarar den nedre åldersgränsen för att få ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare minskat med tre år.

Den övre åldersgränsen för alterneringsledighet beror alltså på åldersgränsen för ålderspension i pensionslagen. Den nedre gränsen för ålderspension beror för sin del på när du är född.

De övre åldersgränserna för alterneringsledighet som beräknats enligt den lägsta åldersgränsen för ålderspension är följande

 • 60 år och 9 månader för personer födda 1957
 • 61 år för personer födda 1958
 • 61 år och 3 månader för personer födda 1959
 • 61 år och 6 månader för personer födda 1960
 • 61 år och 9 månader för personer födda 1961
 • 62 år för personer födda 1962 – 1964
 • Den lägsta åldersgränsen för ålderspension för personer födda 1965 eller senare är bunden till den förväntade livslängden. Du får en uppskattning av din pensionsålder av ditt pensionsförsäkringsbolag.

Alterneringsledighetens längd

Alterneringsledigheten varar minst 100 kalenderdagar och högst 180 kalenderdagar. Du ska ta ut alterneringsledigheten i ett sträck.

Kom överens om förlängning av alterneringsledigheten med din arbetsgivare senast två månader innan den ursprungligen avtalade alterneringsledigheten tar slut. Alterneringsledigheten får dock vara i högst 180 dagar, vilket betyder att en förlängning är möjlig endast om du ursprungligen har kommit överens om en kortare period än den maximala perioden.

Kom överens med din arbetsgivare om att alterneringsledigheten ska ta slut i förtid eller om tillfällig återgång till arbetet. Under den tillfälliga återgången till arbetet löper alterneringsledigheten och den fortsätter därefter i enlighet med alterneringsavtalet, om ledigheten inte förlängs.

Alterneringsersättning

Alterneringsersättningen är 70 procent av din fulla inkomstrelaterade dagpenning utan barntillägg Du kan uppskatta beloppet av full inkomstrelaterad dagpenning med vår kalkylator. När du multiplicerar resultatet med 0,7 får du beloppet av alterneringsersättningen. Du kan också se alterneringsersättningens storlek i tabellen över alterneringsersättningar.

Vikarie

Din arbetsgivare ska anställa en vikarie för dig för alterneringsledigheten. En arbetslös arbetssökande ska anställas som vikarie för dig. I praktiken innebär detta att vikarien har varit arbetslös i minst en dag omedelbart före alterneringsledighetens början.

Om den vikarie som anställs för din alterneringsledighet därtill inte uppfyller minst ett av följande villkor, kan vi inte betala alterneringsersättning:

 • Har varit arbetslös arbetssökande i minst 90 kalenderdagar i följd eller i perioder under de 14 månader som föregått alterneringsledighetens början. 
 • Är arbetslös arbetssökande under 30 år som har avlagt en yrkes- eller högskoleexamen för högst ett år sedan.
 • Är arbetslös arbetssökande som är under 25 år eller över 55 år då alterneringsledigheten inleds.

En heltidsstuderande får inte anställas som vikarie. Arbetskraftsmyndigheten hjälper dig att leta efter en lämplig vikarie.

Ansökan om alterneringsledighet

Diskutera saken först med din arbetsgivare. Kom överens med din arbetsgivare om alterneringsledighet genom ett skriftligt avtal. Du hittar blanketten på vår hemsida.

Innan alterneringsledigheten börjar ska du kontakta arbetskraftsmyndigheten och lämna in en kopia av alterneringsavtalet. Arbetskraftsmyndigheten behöver dessutom en kopia av arbetsavtalet och en utredning över din oavlönade frånvaro.

Arbetskraftsmyndigheten undersöker om de nödvändiga förutsättningarna är uppfyllda och avger ett yttrande om dem till oss. Försäkra dig om att arbetskraftsmyndigheten har alla nödvändiga handlingar innan alterneringsledigheten börjar.

Du ska ansöka om alterneringsersättning hos oss inom 3 månader från det att din alterneringsledighet började. Ansökan hittar du på vår hemsida. Det enklaste sättet att skicka in en ansökan är via OmaYTK. Lägg till en kopia av alterneringsavtalet. Vi kollar dina inkomstuppgifter i inkomstregistret.

Genom ansökan söks alterneringsersättning för hela alterneringsledigheten. Vi betalar ersättningen retroaktivt i fyra veckor.

Om du arbetar under alterneringsledigheten, meddela oss detta separat.

Avslutande av alterneringsledigheten

När den avtalade alterneringsledigheten avslutas har du rätt att återgå till ditt tidigare arbete. Om detta inte är möjligt ska arbetsgivaren erbjuda dig ett arbete som motsvarar det tidigare arbetet.

Separat avtal ska ingås vid förtida avslutande av alterneringsledigheten eller om du tillfälligt återgår till arbetet. Under den tillfälliga återgången till arbetet löper din alterneringsledighet och den fortsätter därefter i enlighet med alterneringsavtalet.

Avvikande från avtalet avslutas alterneringsledigheten om du får rätt till moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. Alterneringsledigheten upphör också om du beviljas ledighet på grund av havandeskap och barnsbörd eller vård av barn eller om du får specialvårdspenning. Om rättigheten eller ledigheten varar högst 18 vardagar, avslutas alterneringsledigheten inte. Då anses alterneringsledigheten vara avbruten under den tid som ledigheten varar.

Om anställningsförhållandet för den vikarie som anställts för dig upphör innan alterneringsledigheten avslutas, står upphörandet av anställningsförhållandet inte i strid med alterneringsavtalet, om

 • arbetsgivaren utan dröjsmål och senast inom två månader efter det att vikariens anställning upphört anställer en ny vikarie eller, om
 • arbetskraftsmyndigheten inte kan anvisa en lämplig person att ersätta den tidigare