Skip to content

Hem Arbetslivsguide Företagande Företagande com bisyssla

Företagande com bisyssla

Om din verksamhet är en bisyssla kan du ha rätt till en jämkad dagpenning.

Det är dock inte upp till dig att avgöra om ditt företag är en bisyssla eller inte. Det är arbetsförmedlingens uppgift att ta reda på och bedöma i vilken utsträckning du är anställd i ditt företag.

Inverkan av företagsverksamhet som bisyssla på inkomstrelaterad dagpenning

Om arbetskraftsmyndigheten har bedömt din arbetsinsats som bisyssla, kan vi betala dig inkomstrelaterad dagpenning oberoende av din företagsverksamhet.

När vi betalar ut inkomstrelaterad dagpenning till dig beaktar vi de inkomster som du får från företagsverksamheten. Dessa inkomster minskar beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen. Du kan läsa mer om den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen i vår informationsbank.

Detsamma gäller om din huvudsyssla är kortvarig. Ett heltidsföretag är ett kortvarigt företag om du är anställd i det i två veckor eller mindre.

Redovisning av inkomster

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning som deltidsföretagare behöver vi uppgifter om dina förvärvsinkomster. Dessa inkomster jämkas, dvs. de beaktas i beloppet av den dagpenning som du får.

Vid justering av inkomst av näringsverksamhet beaktar vi endast förvärvsinkomstdelen av inkomsten. Kapitalinkomster beaktas däremot inte när dagpenningen betalas ut.

I princip kan du deklarera din förvärvsinkomst till oss på din skattedeklaration. Vi kan använda den om det inte har skett några större förändringar i din inkomst. Vi delar upp din årsinkomst i månadsinkomster. När vi betalar ut inkomstrelaterad dagpenning till dig tar vi hänsyn till denna månadsinkomst när vi beräknar beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen.

Om du är ny och ännu inte har fått ditt första skattebesked eller om det har skett förändringar i din inkomst, kan du ge oss en annan förklaring till din inkomst. Här kan vi använda oss av bokföring, bokslut, resultatberäkningar och anteckningsböcker.

Bedömning av bisyssla

När du meddelar arbetsförmedlingen om din företagsverksamhet kommer du att bli ombedd att lämna en redogörelse för den arbetsinsats som krävs för verksamheten.

Du bör svara på begäran om utlåtande snabbt och noggrant. Arbetsförmedlingen väntar på ditt svar innan den lämnar ett utlåtande. Vi kan för vår del inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig förrän vi har fått arbetsförmedlingens yttrande. Du kan därför bidra till en snabb handläggning av din ansökan om arbetslöshetsersättning genom att svara på begäran om klargörande så snart du får den.

Utgångspunkten och den avgörande faktorn vid bedömningen av om din anställning är huvudsaklig eller bisyssla är den arbetsmängd som verksamheten vid tidpunkten krävde. Arbetsförmedlingen tar t.ex. inte hänsyn till den eventuella framtida arbetsbelastningen av anställningen i näringsverksamheten.

Om arbetsbelastningen i näringsverksamheten för närvarande är så hög att den hindrar dig från att ta en heltidsanställning, anses din anställning i näringsverksamheten vara en heltidsanställning. Bedömningen grundas på en helhetsbedömning där arbetsförmedlingen tar hänsyn till allt som talar för att verksamheten är anställningsbar.

Bedömningen av arbetsbelastningen baseras främst på vad du själv säger om arbetsbelastningen. Däremot är t.ex. inkomsterna eller avsaknaden av inkomster från din näringsverksamhet inte direkt relevant för bedömningen av anställningsbarheten, eftersom även en dåligt lönsam eller förlustbringande verksamhet kan sysselsätta dig på ett sätt som gör det omöjligt för dig att ta ett heltidsarbete.

Din affärsverksamhet kan betraktas som en sekundär verksamhet på grundval av tillräcklig sysselsättning under affärsverksamheten. Om du har arbetat heltid i minst sex månader under din näringsverksamhet, eller om du har uppfyllt villkoret för att vara anställd under din näringsverksamhet, till exempel genom att arbeta deltid, kan arbetsmarknadsmyndigheten anse att den mängd arbete som krävs för din näringsverksamhet är låg i detta syfte.

För att en näringsverksamhet ska anses vara en bisyssla på grundval av den ovan nämnda anställningsperioden får det dock inte ske någon förändring i verksamhetens omfattning. Om din verksamhet utvidgas efter att du blivit arbetslös kommer arbetsförmedlingen att bedöma om din verksamhet fortfarande är en bisyssla.

Du kan också bevisa att din näringsverksamhet är en bisyssla, till exempel om du har studerat på heltid i minst sex månader under din näringsverksamhet och gör normala framsteg.

Om din anställning i en näringsverksamhet varar högst två veckor under en och samma period, kommer arbetsmarknadsmyndigheten inte att avgöra om din verksamhet är en huvud- eller bisyssla på grund av den korta varaktigheten.