Skip to content

Integritetspolicy

Registerförare

YTK Arbetslöshetskassa
Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa

Kontakter i frågor som rör registret

Telefon: 02 760 7620

Adress: Teollisuuskatu 4/PL 100, 32200 Loimaa

E-post: [email protected]

Registrets namn

YTK Työttömyyskassan jäsen- ja maksatusrekisteri

Skäl för och ändamål med behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 punkt c) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra lagstadgade uppgifter.

Dessutom kan behandlingen av dina personuppgifter baseras på

I princip kommer vi att behandla dina uppgifter i syfte att ge dig inkomststöd enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (1290/2002) och alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsersättning (1305/2002), och i syfte att ge råd och tjänster i samband med medlemskap. De kan också användas för att bedöma och förbättra tjänstens kvalitet.

Vems uppgifter behandlar vi?

Som huvudregel behandlar vi endast våra medlemmars personuppgifter.

Därutöver behandlar vi uppgifter om personer som har varit medlemmar, ansökt om att bli medlemmar, på annat sätt kontaktat oss eller besökt vår webbplats. Därutöver kan vi komma att samla in uppgifter från personer som har ett medlemsintresse, skyldighet eller annan koppling till medlemsförhållandet.

Vilka uppgifter samlar vi?

Vi lagrar följande uppgifter

Dessutom upprätthåller vi kontrolluppgifter om utbetalningar

Vi följer upp kundupplevelsen genom responsenkäter. Vi samlar in personens medlemsnummer i registret om vi skickar en responsenkät som baserar sig på OmaYTK servicen. Vi samlar in personens telefonnummer om vi skickar en responsenkät som baserar sig på ett samtal till kundtjänsten. Dessutom sparar vi ett fritt formulerat svar som skrivits i det öppna fältet i frågeformuläret. Vi kan länka respondenten och svaret.

Medlemmar kan ställa frågor och ge feedback via onlinetjänsten och ändra sina kontaktuppgifter. Frågor, svar och begäran om ändringar kommer att registreras i registret.

 Uppgifter för cookies i webbtjänsten

Källor för personuppgifter

Vi får information från den ansökan om medlemskap och förmåner som den berörda personen lämnat in.

Dessutom får vi på grundval av kapitel 13 § 1 i lagen om arbetslöshetsförsäkring (1290/2002) information om

Från arbetsmarknadsmyndigheten får vi det utlåtande som avses i 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt andra uppgifter som gäller betalning och ändringssökande.

Från kriminalvårdsväsendet får vi uppgifter om straffets början och slut. Fängelset ger denna information omedelbart när personen tas in på fängelset.

Vi får uppgifter från FPA om en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning eller hans eller hennes make eller maka beviljas hemvårdsstöd enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn.

Vi har också rätt att avgiftsfritt och utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att få uppgifter av Skatteförvaltningen få sådana uppgifter om arbetslöshetsförmånstagares inkomster som är nödvändiga för att utreda missbruk av arbetslöshetsförmåner.

I syfte att behandla förmånsansökan och för övervakningsändamål får vi löneuppgifter från det nationella inkomstregistret.

Dessutom

Med medlemmens samtycke kan medlems- och kontaktuppgifter behandlas och överföras mellan YTK Arbetslöshetskassa och YTK Arbetsliv.

Vi upprätthåller uppgifternas kvalitet genom att uppdatera personuppgifterna via myndigheternas informationstjänster.

Vem behandlar dina personuppgifter och med vem kan vi dela dina personuppgifter?

Vår personals rätt att behandla medlemmarnas personuppgifter avgörs av behörigheten att använda dem i enlighet med arbetsbeskrivningen.

Externa tjänsteleverantörer som är auktoriserade av oss får också behandla personuppgifter på begränsad basis. De behandlar uppgifter på vårt uppdrag och för vår räkning. I sådana situationer kommer vi att ingå ett bindande avtal mellan parterna om behandling av personuppgifter, med beaktande av krav på dataskydd och sekretess. Äganderätten till uppgifterna överförs aldrig från oss till en tredje part och den tredje parten har ingen rätt att använda uppgifterna utöver vad som omfattas av mandatet.

Vi kan också dela information med offentliga myndigheter på grundval av kapitel 13 i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Sådan delning är baserad på lag eller dataskyddsskyldigheter.

Vi lämnar ut information till t.ex.

Vi kan också lämna ut uppgifter till EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information between EU countries).

Vi kan också lämna ut uppgifter till andra instanser, såsom den nya arbetslöshetskassan för en medlem som har sagt upp sig eller blivit uppsagd och socialförsäkringsbyrån, om medlemmen samtycker till det.

I fråga om gemensamma medlemmar i YTK Arbetslöshetskassa och YTK Arbetsliv behandlas och förmedlas kontaktuppgifterna mellan parterna på basis av medlemmens samtycke. Medlemsuppgifterna delas mellan YTK Arbetslöshetskassan och YTK Arbetsliv på basis av medlemsvillkoret för YTK Arbetsliv.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU?

I princip överför vi inte uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Under vissa omständigheter kan vi använda resurser och servrar som finns runt om i världen för att tillhandahålla våra tjänster. I dessa fall kan vi överföra dina personuppgifter utanför det land där tjänsterna används och eventuellt till länder utanför EU och EES vars lagar inte ger särskilt skydd för personuppgifter eller vars dataskyddslagar är mycket olika. I dessa fall kommer vi att säkerställa att det finns en rättslig grund för överföringen och att användarens personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig lag, till exempel genom att använda standardavtal som godkänts av relevanta myndigheter och genom att kräva att lämpliga tekniska och praktiska dataskyddsåtgärder följs.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge vi har en giltig grund för behandling enligt beskrivningen i denna integritetspolicy och under en rimlig period därefter.

Vi kan också ha ett berättigat intresse eller laglig rätt att behandla dina personuppgifter under en viss period efter att ditt medlemskap har upphört.

Datalagring och datasäkerhet

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för syftet med behandlingen. Vi samlar inte in eller behåller mer eller längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlas in.

Säkert underhåll och förstöring av de datamedia på vilka vi behandlar personuppgifter säkerställer att personuppgifter inte obehörigen överförs till tredje part. IT-utrustningen och datornätverket är fysiskt skyddade och placerade i ett låst och kontrollerat område. De skyddas också av brandväggar och andra tekniska åtgärder efter behov.

Tillgång till registret är begränsad till personer som är auktoriserade av oss. Tillgång till uppgifter, program och system begränsas med tekniska medel (användar-ID, lösenord) endast till personer som utför YTK arbetslöshetskassas uppgifter.

Tillträde till lokaler där konfidentiella uppgifter behandlas eller arkiveras är begränsat till personer som behöver tillträde för att utföra sina arbetsuppgifter. Ytterdörrarna till våra produktionslokaler täcks av ett kontrollsystem. De anställdas tillträde kontrolleras med hjälp av ett system för tillträdeskontroll. Användarna av registret omfattas av ett sekretessavtal och får därför inte vidarebefordra den information som de behandlar.

Hur kan du utöva dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter?

Som registrerad användare har du flera möjligheter att påverka behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att besvara dina förfrågningar så snart som möjligt och senast inom en månad. Om vi behöver mer tid kommer vi att kontakta dig inom en månad. Vänligen kontakta oss i första hand via OmaYTK-tjänsten eller kontakta vår kundtjänst.

De rättigheter du har inkluderar

Cookies

När du använder vår webbplats ytkkassa.fi ber vi dig om ditt samtycke till cookies. Du kan när som helst ändra ditt samtycke.

En cookie är en identifieringsfil som vi skickar till din webbläsare. Cookies används för att hantera servicetransaktionen. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande servicenivån och för att utvärdera användningen av vår webbplats för marknadsförings- och kvalitetsövervakningsändamål.

Cookies skadar inte din enhet och kan inte användas för att sprida skadlig kod.

Genom att acceptera alla cookies säkerställer du att du får bästa möjliga upplevelse på vår webbplats.

Hurdana cookies använder vi?

Nödvändiga cookies

Vår webbplats behöver dessa automatiskt aktiverade cookies för att ge dig en bra och säker användarupplevelse. Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner som chattjänsten och driften av informativa fönster som att be om cookie-samtycke. Dessa cookies bör alltid vara aktiverade eftersom de är nödvändiga för att ytkkassa.fi-webbplatsen ska fungera korrekt.

Funktionella cookies

Funktionella cookies gör det möjligt för oss att införa användbara funktioner för att förbättra din användarupplevelse, till exempel att komma ihåg dina språkinställningar eller samla in feedback. Vår chattjänst använder också cookies.

Statistiska cookies

Syftet med statistiska cookies är att generera eller förse oss med information som gör det möjligt för oss att förbättra användbarheten och kundupplevelsen på vår webbplats. Dessa cookies berättar för oss hur mycket våra tjänster används, hur de används och vad vi behöver vara uppmärksamma på när vi utvecklar våra tjänster.

Vi använder cookies från Google Analytics 4 för att samla in besöksstatistik och analysera information som hjälper oss att förbättra våra onlinetjänster. Vi samlar in information som vilka sidor som är mest populära, hur länge människor tillbringar på webbplatsen och hur de hittade webbplatsen. När Google Analytics 4 samlar in data loggas eller lagras inte IP-adresser. De insamlade uppgifterna innehåller ingen personlig information, men identifierar webbläsar- och enhetsinformation.

Marknadsförings cookies

Vi använder marknadsföringscookies för att spåra besökare. Baserat på ditt beteende på nätet kan vi visa dig riktade annonser. Detta gör att vi bättre kan förse dig med förmåner och marknadsföring som uppfyller dina behov.

Vi använder tredjepartscookies som Google och Meta-annonserings- och spårningstjänster för att visa riktad annonsering. Vi riktar innehåll baserat på webbplatsbesök på LinkedIn och Facebook samt Instagram.

Eftersom sociala medietjänster är globala aktörer kan vi inte garantera att uppgifterna stannar inom EU och inom den allmänna dataskyddsförordningen. De uppgifter vi samlar in innehåller inte direkt personligt identifierbar information, men identifierar webbläsar- och enhetsinformation.

Oklassificerade cookies

Vi använder en extern tjänst för att klassificera våra cookies. Denna tjänst kan inte korrekt klassificera alla våra cookies. I regel är oklassificerade cookies funktionella cookies och är relaterade till vårt feedbackformulär och vår chattjänst.

Hur du hanterar användningen av cookies

Vi lagrar inte dina cookie-val på vår webbplats, men ditt samtycke lagras i din webbläsare. Ditt cookieval kommer att vara giltigt i 12 månader om du inte ändrar ditt val. Du kan när som helst ändra ditt tidigare givna samtycke genom att gå tillbaka till dina cookieinställningar. Du kan behöva uppdatera din webbplats för att de nya inställningarna ska träda i kraft.

De flesta webbläsare tillåter dig att hantera cookies via dina webbläsarinställningar. Om du vill kan du ändra dina webbläsarinställningar så att antingen alla cookies eller endast cookies som inte kommer direkt från vår tjänst blockeras. Om du vill kan du också ändra dina webbläsarinställningar så att du informeras om den aktuella användningen av cookies. Om alla cookies blockeras kan det hända att vår onlinetjänst upphör att fungera helt eller delvis.

Cookies från tredje part på vår webbplats omfattas av den tredje partens integritetspolicy. Deras integritetspolicy kommer att berätta mer om de andra syften för vilka tredje part använder din information.

Vilket lands lag tillämpas på behandlingen?

På detta personregister och behandlingen av personuppgifter som ingår i det tillämpas finsk lagstiftning samt EU-lagstiftning som är direkt tillämplig i Finland, såsom EU:s dataskyddsförordning.

Förändringar

Vi förstår vikten av dataskydd för våra medlemmar och besökare på vår webbplats och vi strävar efter att hålla oss i framkant av utvecklingen inom detta område också. Därför kan vi också komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida.