Skip to content

HANDLINGARS OFFENTLIGHET

YTK Arbetslöshetskassa är en sådan dataförvaltningsenhet som avses i dataförvaltningslagen. Enligt 28 § 1 mom. i lagen om dataförvaltning skall en dataförvaltningsenhet för att genomföra offentlighetsprincipen upprätthålla en beskrivning av de dataresurser och det register över ärenden som den förvaltar.

Enligt 4 § i offentlighetslagen är en myndighet inte bara en organisation som klart hör till den offentliga förvaltningsapparaten, utan också en privaträttslig enhet, om den enligt lag har getts en offentlig uppgift. Arbetslöshetskassan är ett privaträttsligt organ som enligt artikel 1 § 1 mom. i lagen om arbetslöshetskassan har till uppgift att ge sina medlemmar inkomsttrygghet och därtill hörande underhåll i enlighet med lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Enligt offentlighetslagen är arbetslöshetskassan en myndighet endast i den utsträckning som den utövar offentlig makt. Med sådan myndighetsutövning avses t.ex. att genom ett förvaltningsbeslut, såsom beviljande av förmåner, ingripa i en enskilds rättsliga ställning. Lagen är därför tillämplig på all verksamhet som en arbetslöshetskassa bedriver och som avser tillhandahållande av förmåner till dess medlemmar.

Syftet med beskrivningen är att hjälpa enskilda och organisationer att begära information om YTK Arbetslöshetskassans databaser och register över ärenden. En begäran om information är en begäran om en offentlig myndighetshandling där den som begär information ber om information om en offentlig myndighetshandling. Begäran kan gälla en enskild uppgift eller handling, en handling som består av uppgifter från olika källor eller en större mängd material från en offentlig myndighet.

Enligt 13 § i offentlighetslagen måste begäran om information specificeras tillräckligt detaljerat. På grundval av en individualiserad begäran kan vi fastställa vilken information eller handling som är föremål för begäran.

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) har den registrerade rätt att

En dokumentbeskrivning är en översikt över de datamängder vi har och hur de är strukturerade. I beskrivningen har vi presenterat arkiven som uppsättningar av logiskt relaterade datauppsättningar.

Hur man gör en begäran och kontaktuppgifter

Om du vill begära information om de uppgifter som finns i det handlings- eller dataregister som nämns i denna beskrivning, vänligen skicka din begäran till oss per post:

YTK Arbetslöshetskassa
PL 100
32201 Loimaa

eller via e-post:

[email protected]

När du använder ovanstående kontaktuppgifter vidarebefordras begäran om information till vår kundtjänstavdelning, där vi registrerar den för att hålla reda på tidsfrister. Vår kundtjänst kommer att vidarebefordra begäran om information till rätt part för svar.

Begäran om verifiering av dina personuppgifter ska göras genom att skicka en begäran om verifiering av personuppgifter per post till adressen ovan eller genom att skicka den via OmaYTK.

Efter mottagandet av begäran kommer vi att behandla ärendet om utlämnande av uppgifter i enlighet med tillämplig lag och svara på begäran inom den tidsram som krävs enligt lag. Om en handling är sekretessbelagd enligt offentlighetslagen, lämnar vi inte ut handlingen.

YTK Arbetslöshetskassans informationssystem

Vi behandlar uppgifter om medlemmar och förmånstagare med stöd av lagen om arbetslöshetsförsäkring för att utföra vår offentliga förvaltningsuppgift. Vi behandlar också uppgifter om våra anställda med stöd av arbetsavtalslagen.

Följande informationssystem innehåller uppgifter som hänför sig till handlingsregistret eller datahanteringen av tjänster

Datamaterial i datasystemen efter datagrupp och sökkriterier

I denna beskrivning används termen ”datamaterial” i enlighet med definitionen i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). En datamängd är en uppsättning dokument och annan liknande information som hänför sig till en viss funktion eller tjänst hos en offentlig myndighet.

Vi har delat in vårt datamaterial i följande huvudsakliga datagrupper: uppgifter om tjänsteproduktion, uppgifter om personalresurser samt ekonomiska och administrativa uppgifter.

För att identifiera dataförfrågningarna och för att möjliggöra exakta dataförfrågningar listar beskrivningen de typer av sökkriterier som kan användas för att hämta data från de informationssystem som beskrivs i dokumentet. Dessa sökfaktorer är den information som beskriver innehållet i datamängderna och underlättar sökningar på dem. Sökfaktorerna begränsar inte allmänhetens tillgång till handlingar eller information, utan informerar den som begär information om vilka typer av sökfaktorer som underlättar sökningar och som vi kan använda för att svara på förfrågningar om information på grundval av en begäran om information i den mening som avses i 13 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Det finns inga allmänt tillgängliga öppna tekniska gränssnitt i våra system.

Upprätthållande av en beskrivning av handlingars offentlighet

Beskrivningen upprätthålls av den enhet som ansvarar för YTK Arbetslöshetskassans dokumenthantering.

Beskrivning av handlingars offentlighet

Beskrivning av handlingars offentlighet