Skip to content

YTK Arbetslöshetskassans stadgar

Bekräftats 25.10.2022

1 §

Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och ändamål

Arbetslöshetskassans namn är YTK Arbetslöshetskassa (nedan YTK i stadgarna), på svenska YTK Arbetslöshetskassa. YTK har sitt säte i Loimaa stad.

YTK:s verksamhetsområde är hela landet.

YTK är ett samfund som verkar på grundval av ömsesidigt ansvar och vars syfte är att ge sina medlemmar inkomstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och andra lagstadgade förmåner som omfattas av arbetslöshetskassornas verksamhetsområde i enlighet med den lagstiftning som gäller vid tidpunkten i fråga.

2 §

Villkor för medlemskap

Varje lönearbetare som omfattas av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och i övrigt uppfyller villkoren i kassans stadgar kan bli medlem i YTK.

En lönearbetare anses vara en sådan löntagare vars försörjning bör anses baseras på löneinkomsten från ett arbete som görs åt en annan person.

En medlem i YTK får inte samtidigt vara medlem i en annan arbetslöshetskassa.

Ansökan om medlemskap i YTK skall lämnas in skriftligen till arbetslöshetskassan. Medlemskapet godkänns av kassans direktör eller av en person som bemyndigats av styrelsen.

Medlemskapet i YTK börjar den dag från och med vilken personen har betalat sin medlemsavgift, dock tidigast från och med den dag då han eller hon skriftligen har ansökt om medlemskap i YTK.

3 §

Utträde ur YTK

Om en medlem vill träda ur YTK skall han eller hon göra en skriftlig avisering om utträde till kassan. Om en medlem vill ha en återbetalning av medlemsavgiften för resten av året, måste han eller hon ange det kontonummer som medlemsavgiften återbetalas till.

Medlemsavgiftsandelen återbetalas inte om 1) beloppet som skall återbetalas vore högst 10 euro, 2) medlemmen inte förser YTK med det kontonummer till vilket återbetalningen ska göras eller 3) YTK har en lagakraftvunnen fordran mot medlemmen som medlemsavgiftsandelen räknas som kvittering för.

Om en medlem har betalat mindre medlemsavgift än vad som har ackumulerats vid utträdesdagen, kommer han eller hon trots aviseringen om utträde att uteslutas på grund av den obetalda medlemsavgiften.

Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör dock senast i slutet av den kalendermånad då medlemmen fyller 68 år.

4 §

Uteslutning ur YTK

1. som vid tidpunkten för anslutningen har gett oriktiga eller vilseledande uppgifter

2. som bedrägligt meddelat oriktig uppgift eller dolt en omständighet som påverkar mottagandet av eller storleken på en dagpenning eller annan förmån som kassan betalar, samt

3. som vägrar att följa kassans stadgar

En medlem som inte betalar medlemsavgiften senast på fakturans förfallodag, kan uteslutas från YTK från och med den dag då medlemsavgifterna är obetalda. Kassadirektören fattar beslutet om uteslutning.

En YTK-medlem som har blivit företagare får behålla sitt medlemskap i YTK i högst 18 månader från det att företagsverksamheten startat, varefter han eller hon utesluts från YTK.

Kassadirektören fattar beslutet om uteslutning.

5 §

Återinträde

Om en medlem ansluter sig till en annan arbetslöshetskassa inom en månad efter att ha trätt ut ur en tidigare arbetslöshetskassa, ska medlemmens anställningsperiod och medlemsperiod för den tidigare arbetslöshetskassan räknas honom eller henne till godo i enlighet med det som föreskrivs i lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om en medlem som har uteslutits från en arbetslöshetskassa godkänns som medlem på nytt, räknas hans eller hennes tidigare anställningsperiod och hans eller hennes medlemsperiod och hans eller hennes tidigare medlemsavgifter inte honom eller henne till godo.

6 §

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är det belopp i euro som Finansinspektionen årligen fastställer.

Utöver den medlemsavgift som fastställs i 6 § 1 mom. i stadgan, är en person som arbetar på ett handelsfartyg som används för internationell trafik skyldig att betala en extra sjöfartsförsäkringsavgift som föreslås av arbetslöshetskassans styrelse och bekräftas av Finansinspektionen.

Medlemsavgiften är bunden till medlemsperioden. En medlems medlemsavgift är den andel av den årliga medlemsavgiften som han eller hon har varit medlem under ifrågavarande år. Om medlemskapet börjar i mitten av året utgörs medlemsavgiften av den del av den årliga medlemsavgiften som medlemmen är medlem från anslutningsdagen till slutet av året. Om medlemskapet tar slut mitt under ett år ersätts den del av den årliga medlemsavgiften när han eller hon inte längre är medlem i YTK, förutsatt att de begränsningar som anges i 3 § inte hindrar utbetalningen av ersättning. När den årliga medlemsavgiften fördelas på medlemskapsperioden används faktiska kalenderdagar. Ingen dröjsmålsränta betalas på medlemsavgiften som ska återbetalas.

Medlemsavgiften faktureras årligen under den tid som kassadirektören i YTK fastställt.

YTK har rätt att ta ut en förfallen fortfarande obetald medlemsavgift från en arbetslöshetsförmån som YTK betalar ut eller en annan förmån som den betalar ut. På begäran av en medlem kan YTK också från en förmån ta ut en medlemsavgift som redan har fakturerats men som ännu inte förfallit till betalning.

En medlem som utträtt eller som uteslutits har inte rätt att få tillbaka betalningar som han eller hon har gjort till YTK, som riktar sig till perioden före tidpunkten för utträdet eller uteslutningen.

7 §

Befrielse från medlemsavgifter

En medlem kan inte befrias från medlemsavgift.

8 §

Förmåner

YTK beviljar inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa i enlighet med respektive gällande lagstiftning. Dessutom beviljar YTK andra förmåner som arbetslöshetskassan ska betala till sina stödberättigade medlemmar i enlighet med respektive gällande lagstiftning.

9 §

Användning av arbetslöshetskassans högsta beslutanderätt

YTK:s högsta beslutanderätt innehas av kassans medlemsmöte. YTK:s styrelse fastställer den exakta tidpunkten och platsen för mötet. Medlemsmötet kan vara kassans ordinarie möte eller kassans extraordinarie möte. Vid kassans medlemsmöte har varje närvarande mötesrepresentant en röst. Då rösterna faller lika avgörs valet genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som har biträtts av ordförande.

10 §

Kassan ordinarie möte

Kassans ordinarie möte ska hållas årligen senast i slutet av oktober. Under kassans ordinarie möte ska:

1. styrelsens verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsperiod och revisorernas utlåtande presenteras

2. föregående års bokslut fastställas

3. beslut fattas om de åtgärder som förvaltningen och räkenskaperna ger anledning till

4. beslut fattas om att bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet

5. fastställa arvoden för förvaltningsorgan och revisorer

6. välja styrelseordförande när ordföranden är i tur att avgå

7. välja styrelseledamöter och suppleanter för de som är i tur att avgå

8. välja revisor. Revisorn ska vara en CGR-revisor eller en CGR-sammanslutning som avses i revisionslagens 2 § 2 mom. eller en GRM-revisor eller en GRM-sammanslutning som avses i 2 § 3 mom. i nämnda lag. Om man som revisor har valt ovannämnda sammanslutning behöver man inte välja revisorssuppleanter. Revisorns mandatperiod fortsätter tills ett nytt val har förrättats.

9. fastställa grunderna för medlemsavgiften

10. behandla övriga ärenden som möteskallelsen uppger ska behandlas.

Andra än ovannämnda ärenden får inte tas upp för slutligt avgörande under mötet.

11 §

Kassans extraordinarie möte

Kassans extraordinarie möte ska hållas

1. när styrelsen anser det nödvändigt

2. när Finansinspektionen eller revisorerna, om den revision de genomfört ger anledning till detta eller de kräver det eller

3. när minst en tiondel av medlemmarna skriftligen kräver det för behandling av ett bestämt ärende.

Om kassans styrelse utan lagligt skäl vägrar sammankalla kassans medlemsmöte, ska Finansinspektionen skicka kallelsen. I möteskallelsen ska de ärenden som ska behandlas uppges. Andra ärenden än dem som nämns i möteskallelsen får inte tas upp för slutligt avgörande under mötet.

Om kassans medlemsantal har minskat till under 8 000 medlemmar, bör kassans extraordinarie möte omgående sammankallas för att fatta beslut om huruvida kassans verksamhet ska fortsätta eller inte, och vilka åtgärder man i dessa fall måste vidta för att öka medlemsantalet eller upplösa kassan.

12 §

YTK:s styrelse

YTK:s styrelse består av en ordförande och fyra (4) ledamöter och fyra (4) suppleanter. Minst 2/3 av styrelseledamöterna måste dock vara medlemmar i YTK så att en person som uppfyller villkoren för medlemskap i YTK endast kan väljas till styrelseledamot om han eller hon är medlem i YTK.  

 Ordförandens, ledamöternas och suppleanternas mandatperiod är tre kalenderår.

Varje år står en eller två ledamöter av de ordinarie ledamöterna och suppleanterna i styrelsen i tur att avgå. Det maximala antalet mandatperioder för en ordinarie styrelseledamot är fyra (4) hela perioder. Det maximala antalet mandatperioder för ordföranden är två (2) hela perioder.

Varje år väljer styrelsen en vice ordförande bland sig.

Styrelsen kan utse utskott för att bistå i styrelsearbetet. Styrelsen fastställer uppgifterna för de utskott som den utser separat.

13 §  

Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammanträder på inbjudan av ordföranden, eller om denne är förhindrad, på inbjudan av vice ordföranden.

Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av ledamöterna är närvarande eller deltar på distans. Styrelsens beslut blir den åsikt som majoriteten understöder. Då rösterna faller lika avgörs valet genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som har biträtts av ordföranden.

Under styrelsemötena ska man föra protokoll och protokollet ska justeras senast på nästa styrelsemöte.

14 §  

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgift är:

1. att övervaka att YTK:s angelägenheter sköts enligt lagen, YTK:s stadgar samt enligt beslut som fattats vid kassans medlemsmöte och riktlinjer som medlemsmötet bekräftat,

2. att bekräfta kontinuitetsplanen samt skriftliga riktlinjer för kassans interna kontroll, riskhanteringssystemet, anordnandet av internrevision, belöning och anordnande av utkontraktering av verksamheten,

3. att godkänna investeringsriktlinjerna, utarbeta en årlig investeringsplan samt besluta om vinstgivande och säkra investeringar av YTK:s medel,

4. att fastställa de principer som skall följas vid utbetalning av förmåner,

5. att tillsätta och avsätta kassadirektören, samt enligt kassadirektörens presentation tillsätta och avsätta övriga medlemmarna i ledningsgruppen,

6. att besluta om kassadirektörens anställningsvillkor och uppgifter, samt enligt kassadirektörens presentation anställningsvillkoren och uppgifterna för de övriga medlemmarna i ledningsgruppen,

7. att utse en ställföreträdare till kassadirektören enligt hans eller hennes förslag,

8. att sammankalla kassans medlemsmöte och förbereda de frågor som skall behandlas vid mötet,

9. att ge kassans medlemsmöte ett skriftligt utlåtande om de förslag som revisorerna eller kassans medlemmar vill ta upp för behandling på mötet,

10. att göra upp ett bokslut och en verksamhetsberättelse och överlämna dem till revisorerna senast en månad före det medlemsmöte där frågan om fastställande av bokslut behandlas,

11. att i verksamhetsberättelsen föreslå åtgärder som rör kassans överskott eller underskott,

12. att utarbeta en verksamhetsplan och en budget för följande år,

13. att årligen lämna in ett förslag till Finansinspektionen om medlemsavgiftens belopp,

14. att årligen lämna in en ansökan om finansieringsandelar enligt lagen om arbetslöshetskassor till Social och hälsovårdsministeriet,

15. att vid behov ge fullmakt att teckna kassans, namn,

16. att representera kassan och föra dess talan i domstolar och hos andra myndigheter, samt

17. att besluta om tagande av de lån som nämns i 18 § i stadgarna.

18. att besluta om alla övriga ärenden, för vilka annat inte fastslås i lagen, förordningar eller dessa stadgar.

15 §  

Kassadirektören och uppgifter

Kassadirektören fungerar som YTK:s ansvariga tjänsteman. Han eller hon kan kallas verkställande direktör. Kassadirektörens uppgift är:

1. att styra och övervaka utbetalningen av förmåner samt annan praktisk verksamhet i arbetslöshetskassan.

2. att förbereda ärenden som ska behandlas vid styrelsemöten och verkställa styrelsens beslut,

3. att se till att styrelsens beslut genomförs,

4. att se till att de ärenden som hör till den ekonomiska förvaltningen och annan verksamhet sköts,

5. att godkänna nya medlemmar,

6. att utfärda en anmärkning eller varning till en medlem eller att utesluta den i de fall som avses i 4 § i stadgarna,

7. att utesluta medlemmar för underlåtenhet att betala medlemsavgiften,

8. att utöver styrelsen representera kassan och föra dess talan i domstolar och hos andra myndigheter, förutsatt att styrelsen har bemyndigat honom eller henne att göra detta,

9. att utföra alla andra uppgifter som styrelsen eller stadgarna tilldelat honom.

16 §  

Tecknande av YTK:s namn

Rättigheten att teckna YTK:s namn innehas av styrelseordförande eller kassadirektören eller en annan person som befullmäktigats därtill av styrelsen, två tillsammans.

Kassadirektören beslutar om rättigheten att underteckna behandlingen av de förmåner som nämns i 1 § 3 mom. i stadgarna och om de beslut som skall fattas och om ansökningarna om utträde.

Arbetslöshetskassans beslut kan undertecknas elektroniskt.

17 §  

Möteskallelser och meddelanden till medlemmar

Möteskallelserna och andra meddelanden som gäller YTK och är avsedda för medlemmarna ska offentliggöras i en eller flera tidskrifter som distribueras bland medlemmarna eller meddelas till medlemmarna på annat sätt som styrelsen har fastställt minst tre veckor före den aktuella tidpunkten.

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet samt revisionsrapporten med sina utlåtanden ska finnas till påseende vid YTK:s kontor under minst två veckor före kassans ordinarie möte.

18 §  

Tagande av lån

YTK:s styrelse har rätt att besluta om att ta kortfristiga och långfristiga lån och finansiella krediter för utbetalningen av de förmåner som hör till arbetslöshetskassans uppgifter. Styrelsen kan även besluta att öppna ett kreditkonto för att förvalta arbetslöshetskassans likviditet och att använda finansieringsavtal eller leasingavtal för köp av anläggningstillgångar.

19 §

Bokslut

Arbetslöshetskassans räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Inom tre månader efter räkenskapsperiodens slut ska styrelsen upprätta ett bokslut som innefattar resultaträkning, balansräkning, noter och verksamhetsberättelsen.

20 §   

Investeringsverksamhet​​​​​​​​​​​​​

Investeringstillgångarna investeras produktivt och säkert på ett sådant sätt att YTK:s likviditet är säkrad. YTK:s investeringsriktlinjer och årsplan bekräftas av YTK:s styrelse.

YTK:s investeringsverksamhet styrs av lagstiftning, tillsynsmyndighetens föreskrifter och anvisningar samt YTK:s stadgar.

21 §

Tillsyn av arbetslöshetskassan

Finansinspektionens är arbetslöshetskassans tillsynsmyndighet.

22 §

Ändring av kassans regler

Om lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller dekretet eller lagen om arbetslöshetskassor eller dekretet eller annan lagstiftning inom arbetslöshetskassans bransch ändras, har YTK:s styrelse rätt att göra motsvarande ändringar i dessa stadgar.

En annan ändring av dessa stadgar i ett annat fall än det som avses i 1 mom. eller upplösandet av kassan i ett annat fall än det som nämns i 14 § 2 mom., kräver att ett beslut har fattats vid kassans medlemsmöte med en majoritet av minst två tredjedelar av rösterna.