Skip to content

Hem Arbetslivsguide Inkomstrelaterad dagpenning Inkomstrelaterade dagpenningens belopp

Inkomstrelaterade dagpenningens belopp

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning beräknar vi beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen från dina förvärvsinkomster före arbetslösheten eller permitteringen. Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen grundar sig alltså på löner som betalats ut före arbetslösheten.

Vi beaktar förvärvsinkomsterna för den period som uppfyller arbetsvillkoret. Av dessa inkomster beräknar vi din lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen. Detta motsvarar inte helt din månadslön, eftersom alla löneposter inte beaktas, det görs ett lagstadgat avdrag av lönen och räknas som dagslön.

Lagstadgat avdrag

När den lön som ligger till grund för dagpenningen beräknas enligt lagen avdras från lönen eller arbetsinkomstandelen av årsinkomsten 60 procent av det sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens dagpenningspremie enligt sjukförsäkringslagen, arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt lagen om pension för arbetstagare och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, minskat med 2,68 procentenheter.

År 2024 är det lagstadgade avdraget 3,76 %.

På den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen beräknar vi beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen som vi betalar är cirka 80 € per dag. En sådan inkomstrelaterad dagpenning får man med en månadslön på cirka 3000 euro.

Du kan uppskatta beloppet av din egen inkomstrelaterade dagpenning genom att använda vår kalkylator.

När vi betalar dig inkomstrelaterad dagpenning tar vi hänsyn till eventuella förvärvsinkomster från deltidsarbetet. Även andra sociala förmåner som betalas till dig kan minska beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning. Före betalningen gör vi förskottsinnehållning, dvs. vi betalar skatt på inkomstrelaterad dagpenning till skattemyndigheten.

Vi betalar inkomstrelaterad dagpenning för högst fem dagar under en kalendervecka. Storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen kan alltså också påverka hur många dagar vi kan betala.

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenning som vi betalar dig för hela arbetslösheten beror på arbetslöshetens längd. Också av detta belopp kan du räkna ut en uppskattning med vår räknare. Den inkomstrelaterade dagpenningen har också en maximitid.

Om din arbetslöshet förlängs är det möjligt att den inkomstrelaterade dagpenningens maximala längd blir full. Därefter kan vi betala dig inkomstrelaterad dagpenning först när du har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt.


Beräkning av dagpenningen

Dagpenningen består av en grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen är lika med den grunddagpenning som FPA betalar, dvs. 37,21 €

Vi beräknar beloppet av den inkomstrelaterade delen på grundval av dina inkomster enligt de regler som fastställs i lag.

Först tar vi hänsyn till din arbetsinkomst för den period under vilken du var anställd. Sedan räknar vi bort alla inkomster som inte anses vara en del av din vanliga lön. Hit hör t.ex. semesterpenning och semesterersättning. Därefter gör vi ytterligare ett lagstadgat avdrag från arbetsinkomsten.

Det som återstår är lönen för den anställningstid som berättigar till dagpenning. Genom att dividera detta belopp med antalet arbetsdagar i kvalificeringsperioden får vi dagslönen. Med hjälp av dagslönen kan vi beräkna storleken på den inkomstrelaterade delen.

Förtjänstdelen är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen.

Förhöjd förtjänstdel

Vi kan betala dig en förhöjd förtjänstdel under tiden för de sysselsättningsfrämjande tjänster som överenskommits i sysselsättningsplanen. Vi kan också betala den ovan nämnda förhöjda förtjänsten för tiden mellan de avtalade tjänsterna om tiden mellan dessa tjänster inte överstiger sju kalenderdagar.

Vi kan betala dig en förhöjd förtjänstdel under tiden för sysselsättningsfrämjande service för sammanlagt högst 200 dagar. Vi kan börja betala den förhöjda förtjänstdelen från början när du har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt.

Den förhöjda förtjänstdelen är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Den inkomstrelaterade dagpenningen jämte barntillägg kan vara högst lika stor som den dagslön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen. Den inkomstrelaterade dagpenningen är dock alltid minst lika stor som grunddelen förhöjd med eventuell barntillägg och förhöjningsdel.

Brytpunkten

Enligt huvudregeln är lönedelen 45% av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. När månadslönen är högre än 95 gånger grunddelen är förtjänstdelen 20% av den dagslön som överstiger denna gräns.

95 gånger grunddelen är 3 534,95 €. Upp till detta belopp är lönedelen 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Efter brytpunkten är lönedelen 20 % av den dagslön som överstiger brytpunkten.

Årsinkomst

Om ditt arbete och inkomsterna från det är säsongsbetonade, använder vi din årsinkomst som grund för dagpenningen.

Arbetet och inkomsterna från det är säsongsbetonade om arbetet på grund av naturförhållanden eller av liknande skäl endast kan utföras under en viss tid på året och om mängden arbete och inkomsterna från det därför är betydligt högre än normalt.

Vid denna typ av årsinkomstberäkning tar vi hänsyn till dina förvärvsinkomster under beräkningsperioden samt eventuella andra personliga inkomster som behandlas som lön. Vid beräkningen av årsinkomsten drar vi inte av t.ex. semesterpenning, semesterersättning eller semesterlön, som annars normalt skulle dras av vid en vanlig löneberäkning.

Vid beräkningen av årsinkomsten beaktas inte bara förvärvsinkomster utan även vissa sociala förmåner, ersättningar för förlorad arbetsförtjänst och andra ersättningar. I statsrådets förordning finns en uttömmande förteckning över förmåner som beaktas vid beräkningen av årsinkomsten. Vi tar endast hänsyn till dessa förmåner i den utsträckning de är skattepliktiga.

För att fastställa årsinkomsten tar vi hänsyn till inkomsten under de 12 månader som omedelbart föregår arbetslösheten. Årsinkomsten per månad fås genom att dividera årsinkomsten med 12 och dagslönen fås genom att dividera månadsinkomsten med 21,5.

Fastställande av årsinkomst och sociala förmåner

Förutom arbetsinkomster tar vi också hänsyn till följande sociala förmåner när vi beräknar din årsinkomst

 • arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring
 • skiftarbetsersättning enligt lagen om skiftarbetsersättning
 • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen samt moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
 • sjukpenning som betalas av en sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor
 • rehabiliteringspenning enligt de arbetspensionslagar som avses i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner eller lagen om pension för arbetstagare
 • dagpenning och olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring som har upphört att betalas ut
 • Dagpenning, ersättning för inkomstbortfall och invaliditetspension som har upphört att betalas ut enligt lagen om försäkring mot civilrättsligt ansvar vid olycksfall.
 • Dagpenning enligt lagen om militär invaliditet.
 • Invaliditetspensioner enligt de tjänstepensionslagar som avses i lagen om pension för arbetstagare som har upphört att betalas ut.
 • Vuxenutbildningsbidrag enligt lagen om stöd till vuxenutbildning.

Barntillägg

Ett barntillägg kan betalas ut om du har ett underhållsberättigat barn under 18 år. Barntilläggets belopp för ett barn är 5,84 €, för två barn totalt 8,57 € och för tre eller flera barn totalt 11,05 €.

Barntillägget är på väg att avslutas

Riksdagen har godkänt lagändringen och barntilläggen kommer att avslutas från och med 1.4.2024.

Exempel på beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen

Den förskottsinnehållningspliktiga lönen för en period som uppfyller arbetsvillkoret är 18 750 €. Denna period omfattar 130 arbetsdagar och en semesterersättning på 2 500 € ingår.

Först avdras från lönen (18 750 €) semesterersättning (2 500 €). Det är 16 250 € kvar.

Därefter gör vi en lagstadgad minskning (3,76 %), vilket innebär att summan blir 15 639 €.

Detta belopp delar vi upp under de arbetsdagar som ingår i perioden (130). På så sätt får vi en dagslön på 120,30 €.

Från daglönen (120,30 €) minskar vi grundbeloppet (37,21 €). Skillnaden (83,09 €) multipliceras med 45 procent, vilket innebär att vi får 37,39 € som förtjänstdel.

När vi lägger till grunddelen (37,21 €) får vi en inkomstrelaterad dagpenning på 74,60 €.

18 750,00 € – 2 500,00 € = 16 250,00 €

16 250,00 € x 0,9624 = 15 639 €

15 639 € ÷ 130 = 120,30 €

120,30 € – 37,21 € = 83,09 €

83,09 € x 0,45 = 37,39 €

37,21 € + 37,39 € = 74,60 €

Den förskottsinnehållningspliktiga lönen för en period som uppfyller arbetsvillkoret är 28 125 €. Denna period omfattar 130 arbetsdagar och i inkomsterna ingår semesterersättning 3 750 €.

Först avdras från lönen (28 125 €) semesterersättning (3 750 €). Det finns 24 375 € kvar.

Därefter gör vi en lagstadgad minskning (3,76 %), vilket innebär att summan blir 23 458,5 €.

Detta belopp delar vi upp under de arbetsdagar som ingår i denna period (130 p). På så sätt får vi en dagslön på 180,45 €/dag.

Först räknar vi förtjänstdelen upp till brytningspunkten (3 534,95 €). Från dagslönen för en brytpunkt (3 534,95 € / 21,5 dagar = 164,42 €/dag) minskar vi grunddelen (37,21 €/dag) . Vi multiplicerar skillnaden (127,21 €/dag) med 45 procent, varvid vi får en inkomstdel under brytningspunkten till 57,24 €/dag.

Av andelen lön som överstiger brytpunkten räknar vi ut förtjänstdelen genom att dra av daglönen (180,45 €/dag) från dagslönen (164,42 €/dag). Skillnaden (16,03 €/dag) multipliceras med 20 procent. Den del som överskrider förtjänstdelens brytpunkt är således 3,20 €/dag.

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen fås genom att grunddelen (37,21 €/dag), förtjänstdelen under brytningspunkten (57,24 €/dag) och förtjänstdelen över brytningspunkten (3,20 €/dag). På så sätt får vi den inkomstrelaterade dagpenningen i detta exempel 97,65 €/dag.

28 125,00 € – 3 750,00 € = 24 375,00 €
24 375,00 € x (1 – 3,76 %) = 23 458,5 €
23 329,31 € ÷ 130 dag =180,45 €/dag

164,42 €/dag – 37,21 €/dag = 127,21 €/dag
127,21 €/dag x 45 % = 57,24 €/dag

180,45 €/dag – 164,42 €/dag = 16,03 €/dag
16,03 €/dag x 20 % = 3,20 €/dag

37,21 €/dag+ 57,24 €/dag+ 3,20 €/dag= 97,65 €/dag

Årsarbetsinkomsten är 20 000 € och annan inkomst som skall beaktas är 5 000 €.

För det första gör vi en lagstadgad minskning av förvärvsinkomsterna. Därefter räknar vi ihop den avdragna förvärvsinkomsten och övriga inkomster som ska beaktas. Vi delar upp summan på 12 och ytterligare 21,5. På så sätt får vi en dagslön, med vilken förtjänstdelens storlek och vidare den inkomstrelaterade dagpenningens storlek.

20 000 € x (1 – 3,76 %) = 19 248 €
19 248 € + 5 000 € =  24 248 €
24 248 € ÷ 12 = 2 020,67 €
2 020,67 € / 21,5 dag = 93,98 €/dag

93,98 €/dag – 37,21 €/dag = 56,77 €/dag
56,77 €/dag x 45 % = 25,55 €/dag
37,21 €/dag + 25,55 €/dag = 62,76 €/dag

Dagpenning enligt exempel 1:

18 750,00 € – 2 500,00 € = 16 250,00 €
16 250,00 € x 0,9624 = 15 639 €
15 639 € ÷ 130 = 120,30 €
120,30 € – 37,21 € = 83,09
83,09 € x 0,45 = 37,39 €
37,21 € + 37,39 € = 74,60 €

Barntillägg för ett barn:

74,60 €/dag + 5,84 €/dag = 80,44 €/dag

Barntillägg för två barn:

74,60 €/dag+ 8,57 €/dag = 83,17 €/dag

Barntillägg för tre eller fler barn:

74,60 €/dag + 11,05 €/dag = 85,65 €/dag

Omräkning av den inkomstrelaterade dagpenningens belopp

När du uppfyller arbetsvillkoret på nytt efter att ha fått rätt till inkomstrelaterad dagpenning, börjar maximitiden på nytt och vi räknar ut beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen på nytt. Om lönen är en annan, ändras också beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Vi räknar inte om din inkomstrelaterade lön om maximitiden för den dagpenningsperiod som baserar sig på den omräknade lönen skulle börja inom ett år från början av den föregående maximitiden och om din inkomstrelaterade lön har räknats ut i början av maximitiden för den föregående dagpenningsperioden. I praktiken innebär detta att vi räknar ut din dagpenning högst en gång per år.

Om du uppfyller arbetsvillkoret innan maximitiden uppnås, kommer din nya dagpenning alltid att vara minst 80 % av den dagpenning som du tidigare fick. Jämförelsen görs med full inkomstrelaterad dagpenning utan barntillägg.

Om arbetsvillkoret har uppfyllts i ett arbete för vilket du har sysselsatts på grundval av en lagstadgad förpliktelse eller om arbetsvillkoret har uppfyllts när du har fyllt 58 år, beräknar vi inte den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen på nytt, om inte den lön som beräknats på basis av de nya inkomstuppgifterna är större än den lön som tidigare fastställts.

Om din arbetsvillkor har räknats in i den tid du har varit i sysselsättningsfrämjande service, beräknar vi inte den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen på nytt.


Inkomster som vi beaktar när vi beräknar beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning

När vi beräknar din inkomstrelaterade dagpennings storlek beaktar vi följande förvärvsinkomster:

 • lön för semestertid, lön för uppsägningstid och annan grundlön som betalas för arbete
 • tillägg för kvällsarbete, tillägg för skiftarbete, tillägg för person och uppgift, tillägg för förhållanden, tillägg för lördag och söndagsarbete, tillägg för nattarbete, ersättning för övertidsarbete, kontraktslön och helgtillägg samt andra motsvarande lönetillägg och ersättningar
 • arvode som kan jämställas med lön
 • beredskaps- och jourersättning
 • resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiemi
 • Skattepliktig naturaförmån eller förmån för personal
 • skattepliktig kostnadsersättning
 • arbetsgivares försäkringspremie för sparlivförsäkring
 • Försäkringspremie för individuell frivillig pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalat till den del den är skattepliktig
 • arvode som betalats på basis av förtroendemannens och arbetarskyddsfullmäktigens uppdrag samt arvode som betalats på basis av samarbete enligt lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare inom statens ämbetsverk och inrättningar
 • Lön som betalas enligt lönegarantin och på vilken avdrag enligt lagen om lönegaranti inte har gjorts, till den del den utgör förvärvsinkomst som skall beaktas som grund för inkomstrelaterad dagpenning och som arbetsgivaren betalar ut 
 • betjäningsbidrag
 • vederlag för arbete som enligt överenskommelse helt eller delvis skall gottgöras med dagpenning som betalas av en sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor och som arbetstagaren får i stället för lön enligt lag eller kollektivavtal eller något annat avtal
 • vederlag för arbete som enligt överenskommelse helt eller delvis skall gottgöras med stöd för privat vård enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn eller med motsvarande stöd som staten eller kommunen betalar
 • dividend enligt inkomstskattelagen som grundar sig på arbetsinsats
 • annan inkomst som kan jämställas med de ovan nämnda

Inkomster som vi inte beaktar när vi beräknar beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning

När vi beräknar din inkomstrelaterade dagpennings storlek tar vi inte hänsyn till följande inkomster:

 • semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning
 • ekonomisk förmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa som arbetsgivaren betalar och som periodiseras på basis av en persons stabiliserade lön
 • en penninggåva som arbetsgivaren ger
 • skattefri natura- och personalförmån
 • skattefri ersättning för kostnader
 • Försäkringspremie för individuell frivillig pensionsförsäkring till skattefria delar
 • ränteförmån för arbetsförhållandeslån
 • lön för väntetid
 • skadestånd
 • Stipendier och bidrag
 • inkomst från personalfonden
 • Utdelningspost
 • lön som betalts enligt lönegarantin till den del den inte, om den betalts av arbetsgivaren, skulle beaktas som grund för den inkomst som skall beaktas som grund för den inkomstrelaterade dagpenningen
 • tilläggsförmåner för sjukkassan på arbetsplatsen
 • arvode för förtroendeuppdrag som betalats för förtroendeuppdrag
 • ersättning som grundar sig på immateriella rättigheter
 • En aktieoption, såvida inte det avtalade teckningspriset för en aktie som tecknas med en anställningsoption väsentligt understiger aktiens verkliga värde vid tidpunkten för utfärdandet av anställningsoptionen och en sådan anställningsoption används inom ett år från det att anställningsoptionen gavs, eller om det inte är fråga om en provision som betalas som vederlag för arbetet
 • dividendinkomst
 • aktieemission som grundar sig på ett anställningsförhållande
 • Förtäckt utdelning
 • ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden
 • penningersättning som lyfts från en arbetstidsbank och penningersättning som betalts enligt lönegarantin av en arbetstidsbank
 • Inbesparing i arbetstidsbank
 • ett arvode som ges på en reglerad marknad som står under tillsyn av en myndighet i arbetsgivarbolaget eller ett bolag som hör till samma koncern eller motsvarande ekonomiska sammanslutning som arbetsgivarbolaget eller som noteras på en multilateral handelsplattform som står under tillsyn av en myndighet eller som en placeringsdeposition eller på något annat motsvarande sätt eller i stället för aktier delvis eller helt och hållet i pengar, om värdet av en sådan förmån som fås som premie beror på hur värdet av aktierna utvecklas under minst ett år mellan utlovandet och beviljandet av arvodet
 • annan inkomst som kan jämställas med de ovan nämnda