Skip to content

Som lättföretagare skaffar du dina egna kunder och gör jobbet på egen hand. Däremot sköter du fakturering, skatter och eventuella andra lagstadgade avgifter via faktureringsföretaget. I lagstiftningen är dock inte något sådant bestämt. I utkomstskydd för arbetslösa är du antingen löntagare eller företagare. Därför utgår alltid ditt utkomstskydd för arbetslösa som lättföretagare från en uppskattning av om du är löntagare eller företagare.

Vanligtvis är lättföretagare företagare vid tillämpningen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Företagare

När du arbetar via ett faktureringsföretag kanske du har lärt dig att tänka att du är en lättföretagare. Men lagen vet inte vad en lättföretagare är. I grund och botten är det en fråga om tolkning. Men ofta är situationen sådan att en person som arbetar via ett faktureringsföretag, dvs. en lätt företagare, är företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa.

Ett företag som tillhandahåller faktureringstjänster har ofta ingen arbetsgivarställning i förhållande till dig. Finns det ingen arbetsgivare, finns det inte heller något arbetsförhållande. När du arbetar via faktureringstjänsten mot pengar arbetar du utan att vara anställd. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa är en person som förvärvsarbetar utan att stå i anställningsförhållande eller i ett tjänste- eller annat offentligrättsligt anställningsförhållande företagare.

När du arbetar som lättföretagare via ett faktureringsföretag behöver du inte starta ett företag eller ett FO-nummer. Du kanske därför inte nödvändigtvis ser dig själv som företagare och därför kan du bli förvånad över att du fortfarande kan definieras som företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa.

Tecken på att du är en lätt företagare
  • faktureringsföretaget är verksamt inom en annan bransch än du
  • du skaffar egna uppdrag
  • avtalet med faktureringsföretaget gäller endast tillhandahållande av stödtjänster, t.ex. bokföring, fakturering eller löneutbetalning
  • du äger din egen arbetsutrustning

Anställd

De omständigheter under vilka du arbetar kan också vara sådana att du är arbetstagare i lagens mening.

Även om du är småföretagare kan du vara anställd i arbetslöshetsförsäkringens mening om det företag som tillhandahåller faktureringstjänsten är i samma bransch som du och förvärvar order åt dig. Detta kan t.ex. vara fallet i ett kooperativ inom en väldefinierad bransch med flera arbetstagare inom samma område.

Det är möjligt att du ingår ett anställningsavtal med faktureringsföretaget. Vi kan dock inte tolka dig som anställd enbart på grund av att det finns ett anställningsavtal. De faktiska omständigheterna kring anställningen är avgörande och det centrala är att den andra parten i anställningsavtalet befinner sig i en arbetsgivarposition i förhållande till dig. För att vi ska kunna betrakta dig som anställd måste den andra parten i anställningsavtalet befinna sig i arbetsgivarställning.

När du arbetar genom ett faktureringsserviceföretag förvärvar du själv uppdragen. Ni kan också komma överens om priser och andra villkor helt självständigt. Du kan också utföra det egentliga arbetet i dina egna lokaler eller i kundens lokaler. Du kan äga eller hyra din egen utrustning. Dessutom har faktureringsserviceföretag ofta inte samma verksamhet som du. Istället förser dessa företag dig huvudsakligen med stödtjänster på medlems- eller kontraktsbasis. Avtal om sådana stödtjänster skapar dock inte en personlig skyldighet för dig att arbeta för faktureringsserviceföretaget som en del av ditt anställningsförhållande.

Tecken på att du är anställd
  • faktureringsföretaget är i samma bransch som du
  • faktureringsföretaget förvärvar uppdrag åt dig
  • enligt ditt anställningsavtal är du skyldig att arbeta för faktureringsföretaget
  • du är tillfälligt anställd

Faktureringsföretag

Du hittar flera aktörer på arbetsmarknaden som erbjuder möjligheter att vara lättföretagare. Den centrala idén är att erbjuda dig en tjänst som gör att du kan arbeta som företagare utan att själv behöva ta hand om byråkratin i samband med företagandet.

Typiskt är en sådan aktör ett företag som tillhandahåller faktureringstjänster på ett sådant sätt att du inte behöver ett FO-nummer för att driva företagsverksamheten. Det finns också alternativ där du använder tjänsten för att starta ett företag och samtidigt kan du använda samma tjänst för att sköta den företagsförvaltning som du har inrättat.

Dessa olika metoder kan marknadsföras med hjälp av det gemensamma begreppet ”lättföretagare”.

Som lättföretagare kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning

När det ur lagen om utkomstskydd för arbetslösas synvinkel inte finns något lättföretagande, utgör lättföretagande i sig inget hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Du kan alltså ansöka om inkomstrelaterad dagpenning och få den.

Som lättföretagare är du dock ofta företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Arbete som företagare påverkar i sin tur om du kan vara medlem i löntagares arbetslöshetskassa, hur arbetsvillkoret ackumuleras, hur inkomsterna beaktas och i vilken utsträckning arbete som företagare utgör ett arbetskraftspolitiskt hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar

Arbetskraftsmyndigheten har till uppgift att bedöma om du är arbetslös. Du är inte arbetslös om du sysselsätter dig inom företagsverksamheten.

Detta utgör hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning dock endast om du är sysselsatt i företagsverksamheten på heltid. En heltidsföretagare har inte rätt till arbetslöshetsförmåner och då kan vi inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning.

Om du arbetar endast lite, kan arbetskraftsmyndigheten bedöma att företagsverksamheten sysselsätter dig endast som bisyssla. Arbete som företagare på bisyssla hindrar oss inte från att betala dig inkomstrelaterad dagpenning.

När företagsverksamheten sysselsätter dig som bisyssla kan vi betala den inkomstrelaterade dagpenningen jämkad. Detta innebär att vi beaktar dina förvärvsinkomster av företagsverksamheten vid beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen. I praktiken minskar inkomsterna beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen. Du kan bedöma hur inkomster påverkar våra räknare.

Normalt sett är arbetet som lättföretagare så litet att arbetskraftsmyndigheten bedömer lättföretagsamhet som bisyssla. Arbetskraftsmyndigheten gör en bedömning på basis av den utredning som du har gett. När arbetskraftsmyndigheten ber dig om en utredning, ska du svara omsorgsfullt.

Arbetskraftsmyndigheten bedömer inte sysselsättningsgraden av att vara företagare, om arbetet pågår mindre än två veckor utan avbrott. Denna varaktighet ska bedömas med uppdragens längd. Även om de olika uppdragen följer varandra utan ett avbrott på en dag, går det alltså inte längre än två veckor, förutsatt att de enskilda uppdragen varar mindre än två veckor. I praktiken innebär detta att även om du som lättföretagare är sysselsatt i företagsverksamhet, gör arbetskraftsmyndigheten inte nödvändigtvis någon bedömning av sysselsättningens inverkan på arbetslöshetsförmånen.

Är de övriga villkoren för betalning uppfyllda?

Även om det inte finns något arbetskraftspolitiskt hinder för utbetalning av arbetslöshetsförmånen, bedömer vi i arbetslöshetskassan om de övriga förutsättningarna för utbetalning är i skick. Vi kontrollerar också om det finns andra hinder för betalningen.

Den viktigaste förutsättningen för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning är arbetsvillkoret. Om arbetsvillkoret inte uppfylls kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA. När det gäller arbetsvillkoret har en lättföretagare en särskild ställning. När en lättföretagare är företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa, kan arbete som utförts som lättföretagare inte godkännas som löntagares arbetsvillkor. I praktiken innebär detta att du för att få inkomstrelaterad dagpenning från löntagares arbetslöshetskassa måste ha uppfyllt arbetsvillkoret i kassan redan på basis av ett tidigare arbets- eller tjänsteförhållande.

Om du redan tidigare har uppfyllt löntagares arbetsvillkor kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning även om du arbetar som lättföretagare. Om det inte finns några hinder kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning. I beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen beaktar vi dina inkomster som lättföretagare.

Genom att arbeta som lättföretagare kan du inte uppfylla arbetsvillkoret på nytt i löntagarkassan. Om arbetslösheten eller arbetet som bisyssla fortgår efter den maximala betalningstiden, övergår du alltså till att ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA.

Företagarna har en egen kassa

Som företagare kan du teckna en arbetslöshetsförsäkring hos företagarnas arbetslöshetskassa. Medlemsavgiften i företagarkassan är dock högre än i löntagarkassan. Detta beror på att företagaren själv finansierar en större del av sin arbetslöshetsförsäkring än löntagaren. Om du arbetar småskaligt, är det inte nödvändigtvis lönt att som lättföretagare övertyga sig själv i företagarkassan, eftersom du inte kan samla in arbetsvillkoret för företagare även om du är medlem i företagarkassan. Fråga mer om arbetsvillkoret för företagare vid Företagarnas arbetslöshetskassa.