Hyppää sisältöön

Kevytyrittäjänä hankit omat asiakkaasi ja teet työn omillasi. Sen sijaan laskutuksen, verot ja mahdolliset muut lakisääteiset maksut hoidat laskutusyrityksen kautta. Lainsäädännössä tällaista ei kuitenkaan ole erikseen määritelty. Työttömyysturvassa olet joko palkansaaja tai yrittäjä. Siksi työttömyysturvasi kevytyrittäjänä lähtee aina arviosta, oletko palkansaaja vai yrittäjä.

Tyypillisesti kevytyrittäjät ovat työttömyysturvalakia sovellettaessa yrittäjiä.

Yrittäjä

Kun työskentelet laskutuspalveluyrityksen kautta, olet ehkä oppinut ajattelemaan, että olet kevytyrittäjä. Laki ei kuitenkaan tiedä, mikä on kevytyrittäjä. Pohjimmiltaan asia on tulkinnanvarainen. Usein tilanne on kuitenkin sellainen, että laskutusyrityksen kautta työskentelevä henkilö eli ”kevytyrittäjä”, on työttömyysturvassa yrittäjä.

Laskutuspalvelua tarjoava yritys ei useinkaan ole työnantaja-asemassa suhteessa sinuun. Jos työnantajaa ei ole, ei ole myöskään työsuhdetta. Kun työskentelet laskutuspalvelun kautta rahaa vastaan, teet ansiotyötä olematta työsuhteessa. Työttömyysturvalain mukaan henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa on yrittäjä.

Kun työskentelet kevytyrittäjänä laskutuspalveluyrityksen kautta, sinun ei tarvitse perustaa yritystä etkä tarvitse Y-tunnusta. Et ehkä siksi välttämättä miellä itseäsi yrittäjäksi ja siksi sinulle voi tulla yllätyksenä se, että työttömyysturvassa sinut voidaan silti määritellä yrittäjäksi.

Merkkejä siitä, että olet kevytyrittäjä
  • laskutuspalveluyritys toimii eri toimialalla kuin sinä
  • hankit toimeksiannot itse
  • sopimus laskutuspalveluyrityksen kanssa koskee vain tukipalvelujen tarjoamista, esimerkiksi kirjanpitoa, laskutusta tai palkanmaksua
  • omistat itse työvälineesi

Palkansaaja

Työn tekemisen olosuhteet voivat olla myös sellaiset, että olet lakia sovellettaessa palkansaaja.

Vaikka toimisit kevytyrittäjänä, voi olla työttömyysturvassa palkansaaja, jos laskutuspalvelua tarjoava yritys toimii samalla toimialalla kuin sinä ja hankkii sinulle toimeksiantoja. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi tarkkaan rajatulla alalla toimivassa osuuskunnassa, jossa on useita saman alan tekijöitä.

On mahdollista, että teet laskutusyrityksen kanssa työsopimuksen. Emme kuitenkaan voi tulkita sinua palkansaajaksi pelkästään mahdollisen työsopimuksen olemassaolon vuoksi. Työnteon tosiasialliset olosuhteet ratkaisevat ja keskeistä on se, että työsopimuksen toinen osapuoli on työnantaja-asemassa sinuun nähden. Jotta voisimme pitää sinua palkansaajana, pitää työsopimuksen toisen osapuolen olla työnantaja-asemassa.

Työskennellessäsi laskutuspalveluyrityksen kautta hankit toimeksiannot itse. Lisäksi saatat sopia myös hinnoista ja muista ehdoista täysin itsenäisesti. Voit myös tehdä varsinaisen työn omissa tiloissasi tai vastaavasti tilaajan luona. Omistat ehkä itse työvälineesi tai vuokraat ne. Lisäksi laskutuspalveluyritykset eivät useinkaan harjoita samaa liiketoimintaa kuin sinä. Sen sijaan nämä yritykset tarjoavat sinulle lähinnä jäsenyyteen tai sopimukseen perustuvia tukipalveluja. Tällaisia tukipalveluja koskevilla sopimuksilla ei kuitenkaan tule sinulle työsuhteeseen kuuluvaa henkilökohtaista velvoitetta tehdä työtä laskutuspalveluyritykselle.

Merkkejä siitä, että olet palkansaaja
  • laskutuspalveluyritys toimii samalla toimialalla kuin sinä
  • laskutuspalveluyritys hankkii sinulle toimeksiantoja
  • työsopimus velvoittaa sinut tekemään töitä laskutuspalveluyritykselle
  • olet vuokratyöntekijä

Laskutuspalveluyritykset

Löydät työmarkkinoilta useita toimijoita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia toimia kevytyrittäjänä. Keskeinen toiminta-ajatus on tarjota sinulle palvelua, jonka avulla voit toimia yrittäjänä ilman, että sinun tarvitsee itse huolehtia yrittäjyyteen liittyvästä byrokratiasta.

Tyypillisesti tällainen toimija on yritys, joka tarjoaa laskutukseen liittyviä palveluja siten, että et tarvitse y-tunnusta pyörittääksesi yritystoimintaa. On olemassa myös vaihtoehtoja, joissa käytät palvelua yrityksen perustamiseen ja samalla voit käyttää samaa palvelua perustamasi yritystoiminnan hallinnon hoitamiseen.

Näitä erilaisia toimintatapoja voidaan markkinoida yhteisen ”kevytyrittäjä” -käsitteen avulla.

Kevytyrittäjänä voit hakea ansiopäivärahaa

Kun työttömyysturvalain näkökulmasta kevytyrittäjyyttä ei ole olemassa, ei kevytyrittäjyys itsessään ole este ansiopäivärahan maksamiselle. Voit siis hyvin hakea ansiopäivärahaa ja saadakin sitä.

Kevytyrittäjänä olet työttömyysturvassa usein kuitenkin yrittäjä. ​​​​​​​Yrittäjänä työskentely puolestaan vaikuttaa siihen, voitko olla palkansaajien työttömyyskassan jäsen, miten työssäoloehto kertyy, miten tulot huomioidaan ja missä määrin yrittäjänä työskentely muodostuu työvoimapoliittiseksi esteeksi ansiopäivärahan maksamiselle.

Työvoimapoliittiset edellytykset

Työvoimaviranomaisen tehtävänä on arvioida, oletko työtön. Et ole työtön, jos työllistyt yritystoiminnassa.

Tämä muodostuu ansiopäivärahan maksamisen esteeksi kuitenkin vain, jos työllistyt yritystoiminnassa päätoimisesti. Päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, emmekä silloin voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa.

Jos työskentelet vain vähän, työvoimaviranomainen voi arvioida, että yritystoiminta työllistää sinua vain sivutoimisesti. Sivutoiminen työskentely yrittäjänä ei estä meitä maksamasta sinulle ansiopäivärahaa.

Kun yritystoiminta työllistää sinua sivutoimisesti, voimme maksaa ansiopäivärahan soviteltuna. Tämä tarkoittaa, että huomioimme yritystoiminnasta saamasi ansiotulot ansiopäivärahan määrässä. Käytännössä tulot vähentävät ansiopäivärahan määrä. Voit arvioida ansiotulojen vaikutusta laskurillamme.

Tyypillisesti kevytyrittäjänä työskentely on niin vähäistä, että työvoimaviranomainen arvioi kevytyrittäjyyden sivutoimiseksi. Työvoimaviranomainen tekee arvion antamasi selvityksen perusteella. Kun työvoimaviranomainen pyytää sinulta selvitystä, vastaa huolellisesti.

Työvoimaviranomainen ei arvioi yrittäjänä toimimisen työllistävyyttä, jos työskentely kestää yhdenjaksoisesti alle kaksi viikkoa. Tätä kestoa arvioidaan toimeksiantojen pituudella. Vaikka siis eri toimeksiannot seuraisivat toisiaan ilman päivänkään katkosta, ei kaksi viikkoa ylity, kunhan yksittäiset toimeksiannot jäävät kestoltaan alle kahteen viikkoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka kevytyrittäjänä työllistyt yritystoiminnassa, ei työvoimaviranomainen välttämättä missään vaiheessa arvioi työllistymisen vaikutusta työttömyysetuuteen.

Ovatko muut maksamisen edellytykset kunnossa?

Vaikka työttömyysetuuden maksamiselle ei olisi työvoimapoliittista estettä, arvioimme työttömyyskassassa, ovatko muut maksamisen edellytykset kunnossa. Tarkistamme myös, onko maksamiselle muita esteitä.

Keskeisin edellytys ansiosidonnaisen päivärahan maksamiselle on työssäoloehto. Jos työssäoloehto ei täyty, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Työssäoloehdon suhteen kevytyrittäjä on erikoisessa asemassa. Kun kevytyrittäjä on työttömyysturvassa yrittäjä, ei kevytyrittäjänä tehtyä työtä voida hyväksyä palkansaajan työssäoloehtoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saadaksesi ansiosidonnaista päivärahaa palkansaajien työttömyyskassasta, on sinun pitänyt täyttää työssäoloehto kassassa jo aiemman työ- tai virkasuhteen perusteella.

Jos olet jo aiemmin täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon, voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa, vaikka työskenteletkin kevytyrittäjänä. Jos esteitä ei ole, voimme maksaa ansiopäivärahaa. Otamme ansiopäivärahan määrässä huomioon kevytyrittäjänä saamasi tulot.

Työskentelemällä kevytyrittäjänä et voi täyttää työssäoloehtoa palkansaajakassassa uudelleen. Jos siis työttömyys tai sivutoiminen työskentely jatkuu enimmäismaksuajan jälkeen, siirryt hakemaan työttömyysetuutta Kelasta.

Yrittäjille on oma kassa

Yrittäjänä voit ottaa työttömyysvakuutuksen yrittäjien työttömyyskassasta. Jäsenmaksu yrittäjäkassassa on kuitenkin korkeampi kuin palkansaajakassassa. Näin on, koska yrittäjä rahoittaa työttömyysvakuutuksestaan suuremman osan itse kuin palkansaaja. Jos työskentelet pienimuotoisesti, ei kevytyrittäjänä välttämättä kannata vakuuttaa itseään yrittäjäkassassa, koska jos työskentelet vain vähän, et välttämättä saa kerättyä myöskään yrittäjän työssäoloehtoa, vaikka olisit jäsen yrittäjäkassassa. Kysy lisää yrittäjän työssäoloehdosta Yrittäjän työttömyyskassasta.