Hyppää sisältöön

Yleiset edellytykset ansiopäivärahan saamiselle

Jos jäät Suomessa työttömäksi, voit hakea työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassasta. Ero näiden välillä on, että Kela maksaa perusturvaa, jonka määrä on 37,21 €. Työttömyyskassat maksavat työttömyyttä edeltävistä asioista laskettu ansiopäivärahaa, jonka määrä on keskimäärin 2-3 kertaa enemmän, mitä Kelan maksama perusturva.

Oikeus ansiopäivärahaan edellyttää, että olet ollut meidän jäsen 26 viikkoa ja täyttänyt työssäoloehdon. Jäsenyyttämme ei ole rajattu tiettyyn ammattiin tai alaan, vaan jäseneksi voi liittyä kaikki palkkatyössä työllistyvät. Jos työllistyt yrittäjänä, voit liittyä yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan.

Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut 26 viikkoa työssä, jonka viikoittainen tuntimäärä on vähintään 18 tuntia viikossa ja saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Me tarkistamme oikeutesi ansiopäivärahaan, kun olet lähettänyt meille ansiopäivärahahakemuksen.

Oikeus Suomen työttömyysturvaan perustuu siihen, että asut vakinaisesti Suomessa. Monista muista etuuksista poiketen oikeus ansiopäivärahaan perustuu työntekoon, joten oikeus tehdä työtä Suomessa on luonnollisesti työttömyyskassan jäsenyyden ja ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä.

Oleskelulupa ja oikeus tehdä työtä Suomessa

EU-maiden, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa tai viisumia Suomeen. Jos olet näiden maiden kansalainen, voit aloittaa työnteon heti Suomeen saavuttuasi.

Jos oleskelusi Suomessa kestää pidempään kuin kolme kuukautta, oleskelu on rekisteröitävä Maahanmuuttovirastossa. Pohjoismaiden kansalaiset rekisteröivät oleskelunsa Digi- ja väestövirastossa. Muut kuin edellä mainittujen maiden kansalaiset tarvitsevat työnteko-oikeuden sisältävän oleskeluluvan työskennelläkseen Suomessa.

Oleskelulupaan liittyvä työnteko-oikeus voi olla rajoittamaton eli oleskeluluvan saatuasi voit työllistyä ilman rajoituksia millä tahansa alalla. Työnteko-oikeudessa voi olla myös rajoituksia liittyen esimerkiksi siihen, kuinka paljon saat työtä tehdä tai mille alalle ja mihin työtehtäviin saat työllistyä. Meidän jäseneksi voit liittyä ammatista ja työtehtävistä riippumatta, joten näillä rajoituksilla ei yleensä ole meille liittymisen merkitystä. Jos työnteko-oikeutesi on rajoitettu yhteen tiettyyn työnantajaan, et voi ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon etkä saada työttömyysetuutta.

Työnteon saa yleensä aloittaa vasta, kun oleskelulupa ja siihen liittyvä työnteko-oikeus on sinulle myönnetty. Työttömyyskassan jäsenyyden ja ansiopäivärahan saamisen kannalta ei ole merkitystä, onko oleskelulupa määräaikainen vai pysyvä. Työmarkkinatukea et sen sijaan voi saada tilapäisellä oleskeluluvalla.

Turvapaikan hakeminen ja työnteko

Turvapaikanhakijana työnteko-oikeutesi alkaa kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua turvapaikkahakemuksen jättämisestä. Työnteko-oikeutta ei tarvitse hakea erikseen. Kun turvapaikkahakemus on käsitelty, päätöksestä selviää, onko sinulla jatkossa työnteko-oikeus. Jos saat myönteisen päätöksen turvapaikkahakemukseen, päätöksestä selviää, onko työnteko-oikeutta rajoitettu vai onko se rajoittamaton. Jos päätös on kielteinen, työnteko-oikeus päättyy, kun päätös on täytäntöönpanokelpoinen.

Turvapaikanhakijana et voi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ennen kuin turvapaikkahakemus on käsitelty. Ansiopäivärahaa et siis voi saada ennen kuin turvapaikkahakemuksesi on käsitelty ja olet saanut oleskeluluvan. Meille voit kuitenkin liittyä heti ensimmäisenä työpäivänäsi ja työssäoloehtoa voit täyttää jo siltä ajalta, kun turvapaikkahakemuksesi on käsittelyssä.

Jos olet turvapaikanhakijana saanut vakituisen työpaikan Suomesta, voit hakea erillistä oleskelulupaa työnteon perusteella.

Tilapäinen suojelu Ukrainasta sotaa paenneille

EU-maat ovat päättäneet myöntää Ukrainasta sotaa pakeneville tilapäistä suojelua. Päätös on voimassa 4.3.2024 asti.

Tilapäisen suojelun mahdollisesta jatkamisesta päätetään Euroopan neuvostossa. Tilapäisen suojelun lupa poikkeaa muista turvapaikka- ja oleskelulupaprosesseista siten, että tilapäistä suojelua hakeva saa aloittaa työnteon heti hakemuksen jätettyään.

Tilapäisessä suojelussa oleva voi liittyä meille heti ensimmäisenä työpäivänään ja voi saada ansiopäivärahaa työttömäksi jäädessään, jos on täyttänyt työssäoloehdon. Tilapäinen suojelu on nimensä mukaisesti tilapäistä, joten kannattaa arvioida, onko työttömyyskassan jäsenyydestä hyötyä. Tilapäinen suojelu ei estä hakemasta turvapaikkaa Suomesta tai käynnistämästä oleskelulupaprosessia.


Ansiopäivärahan yleiset edellytykset

 • Palkansaajille tarkoitetun kassan jäseneksi voi liittyä palkkatyössä oleva. Yrittäjäkassaan voi liittyä yrittäjänä työllistyvä. Liittymispäivän tulee olla työpäivä.
 • Työssäoloehdon täyttäminen on edellytys päivärahan maksamiselle. Työssäoloehdon pituus on yleensä 26 viikkoa. Vaatimuksena on 18 työtuntia viikossa ja työehtosopimuksen mukainen palkka.
 • Työttömyyden alkaessa tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.
 • Ansiopäivärahan saamiseksi tulee täyttää työttömyysetuuden saamisen yleiset edellytykset. Päivärahan maksamisen voi estää esimerkiksi päätoimiset opinnot tai yritystoiminta, työnantajan maksamat ylimääräiset korvaukset ja TE-toimiston määräämät karenssit.

EU-maat, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

 • EU-maiden, Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa tai viisumia Suomeen. Jos oleskelu Suomessa kestää pidempään kuin kolme kuukautta, oleskelu on rekisteröitävä Maahanmuuttovirastoon.
 • Pohjoismaiden kansalaiset ilmoittavat oleskelustaan Digi- ja väestövirastoon.
 • Työnteon voi aloittaa heti Suomeen saapumisen jälkeen ja työttömyyskassaan voi liittyä ensimmäisenä työpäivänä.

Muiden maiden kansalaiset

 • Muiden kuin edellä mainittujen maiden kansalaiset tarvitsevat oleskeluluvan ja työnteko-oikeuden tehdäkseen työtä Suomessa.
 • Oleskelulupa voi olla määräaikainen tai pysyvä. Oleskelulupaan liittyvä työnteko-oikeus voi olla rajoittamaton tai siinä voi olla työnantajaan, työtehtäviin tai työn kestoon liittyviä rajoituksia.
 • Rajoituksilla ei yleensä ole merkitystä työttömyysturvan saamisen kannalta. Työnantajaan liittyvät rajoitukset voivat kuitenkin estää työnhakijaksi ilmoittautumisen TE-toimistoon.
 • Työnteon voi yleensä aloittaa vasta oleskeluluvan ja työnteko-oikeuden saamisen jälkeen. Työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä ensimmäisenä työpäivänä.

Turvapaikanhakija

 • Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus alkaa yleensä kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen.
 • Maahanmuuttovirasto voi myöntää turvapaikan, toissijaista suojelua tai oleskeluluvan muulla perusteella. Päätöksestä selviää myös, onko henkilöllä työnteko-oikeus ja onko siihen asetettu rajoituksia.
 • Kielteinen päätös tarkoittaa yleensä sitä, että työnteko-oikeus päättyy, kun turvapaikkapäätös on täytäntöönpanokelpoinen.
 • Turvapaikanhakija voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi ensimmäisenä työpäivänään ja täyttää työssäoloehtoa, vaikka turvapaikkahakemus olisi vielä käsittelyssä.

Tilapäinen suojelu Ukrainasta sotaa paenneille

 • EU-maat ovat päättäneet myöntää Ukrainasta sotaa pakeneville tilapäistä suojelua. Euroopan neuvoston päätös on tällä hetkellä voimassa 4.3.2024 asti.
 • Tilapäisen suojelun luvassa ei ole rajoituksia työntekoon. Työnteon voi aloittaa heti tilapäisen suojelun hakemisen jälkeen.
 • Jos tilapäistä suojelua hakenut tai sitä saava henkilö saa vastaanottorahaa, hänellä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.
 • Tilapäisessä suojelussa oleva voi liittyä työttömyyskassaan ensimmäisenä työpäivänään ja saada työssäoloehdon täytettyään ansiopäivärahaa.