Hyppää sisältöön

Opinnot vaikuttavat oikeuteesi saada ansiopäivärahaa. Opinnot ovat kuitenkin mahdollisia ansiopäivärahalla ja voit monin eri tavoin hyödyntää työttömyys- tai lomautusaikaasi opiskeluun. Voit lukea näistä mahdollisuuksista enemmän tietopankistamme. Tässä osiossa keskitymme siihen, miten työvoimaviranomainen arvioi opintojen vaikutusta ansiopäivärahaoikeuteesi.

Pääsääntö on se, että jos olet päätoiminen opiskelija, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.


Opintojen arviointi työttömyysetuusoikeuden kannalta on työvoimaviranomaisen tehtävä. Voit olla yhteydessä TE-palveluihin, jos sinulla on näissä asioissa tarkempaa kysyttävää.


Päätoimiset opinnot

Kun opiskelet, sinun on ilmoitettava siitä työvoimaviranomaiselle. Työvoimaviranomainen pyytää sinulta selvityksen opiskelustasi. Antamasi selvityksen perusteella työvoimaviranomainen arvioi, ovatko opintosi päätoimisia. Arvio tehdään huomioimalla tutkintotavoitteisuus sekä opintojen laajuus.

Päätoimisina opintoina pidetään

 • opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen
 • opintoja, joiden tavoitteena on yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen
 • ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia opintoja, joiden tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen
 • lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 150 opintopistettä (sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan aina päätoimisiksi)
 • opintoja, joiden tavoitteena on tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen suorittaminen
 • perusopetuslain tarkoitetun aikuisten perusopetuksen opintoja, joiden laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa
 • avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettavia opintoja, joiden opintosuunnitelman mukainen kesto on yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna yli kolme kuukautta ja laajuus keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti
 • opintoja, joiden tavoitteena on yliopistossa suoritettavan jatkotutkinnon suorittaminen ja joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti
 • ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia opintoja, joiden tavoitteena on ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen ja joiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti
 • vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetussa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa tapahtuvaa koulutusta, jonka opetusohjelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti tai 25 opetustuntia viikossa
 • muita kuin 1–10 kohdassa tarkoitettuja ammatillisia valmiuksia antavia keskimäärin vähintään neljänä päivänä kalenteriviikossa järjestettäviä kokoaikaisia opintoja

Päätoimisuutta koskevat poikkeukset

Työvoimaviranomainen ei arvioi opintojasi päätoimisiksi, jos opiskeluaikaisen vähintään kuuden kuukauden vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella on todettavissa, ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.

Opintojasi ei pidetä päätoimisina, jos olet aloittanut opinnot työsuhteen aikana ja työttömyytesi johtuu lomautuksesta tai irtisanomisesta taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.

Opintojasi ei pidetä päätoimisina myöskään

 • jaksojen välisenä aikana, jos opinnot on järjestetty jaksotettuna ja kyse on
  • lyhytkestoisista opinnoista
  • työvoimakoulutuksena järjestetyistä opinnoista
  • työttömyysetuudella tuetuista työnhakijan omaehtoisista opinnoista
  • kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisista omaehtoisista opinnoista
 • siltä osin, kun osallistut työnantajan työsopimuslain 7 luvun 13 §:n tai merityösopimuslain 8 luvun 11 §:n nojalla järjestämään tai hankkimaan koulutukseen
 • siltä osin, kun osallistut muutosturvakoulutukseen
 • siltä osin, kun opinnot ovat osa työllistymistä edistävää palvelua.

Lyhytkestoiset opinnot

Päätoimiset opinnot eivät vaikuta oikeuteesi saada ansiopäivärahaa, jos

 • olet täyttänyt 25 vuotta ennen opintojen alkamista
 • opintojen muodostaman kokonaisuuden kesto tai opintojen jäljellä oleva kesto on yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna enintään kuusi kuukautta, ja
 • opinnot antavat sinulle ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaasi

Työvoimaviranomainen voi soveltaa tätä aiemmin aloittamiisi opintoihin vain, jos aiempien opintojesi todisteellisesta keskeytymisestä on kulunut vähintään yksi vuosi. Tämä rajoitus ei koske sinua, jos olet aloittanut opinnot työsuhteen tai taloudellisen etuuden jaksotuksen aikana. Rajoitus ei myöskään koske työvoimakoulutuksena harjoitettuja opintoja.

Voit käyttää mahdollisuutta lyhytkestoisiin opintoihin ansiopäivärahalla vain kerran työssäoloehtoa kohden. Jos olet opiskellut lyhytkestoisesti ansiopäivärahalla, voit siis käyttää mahdollisuutta uudelleen vasta, kun olet lyhytkestoisten opintojen jälkeen täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.

Päätoimisen opiskelun päättyminen

Kun opiskelet päätoimisesti, olet päätoiminen opiskelija siihen saakka, kunnes opintosi päättyvät.

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, opintosi katsotaan päättyneeksi, jos

 • olet valmistunut opinnoista
 • olet eronnut oppilaitoksesta tai luopunut opinto-oikeudesta yliopistossa
 • olet menettänyt opinto-oikeutesi tai se on peruutettu
 • olet suorittanut ammatillisen osatutkinnon, etkä jatka opintoja
 • työvoimakoulutuksesi on päättynyt, etkä jatka opintoja
 • näyttötutkintoon valmistava koulutuksesi on päättynyt. tai
 • opintosi ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden

Jos suoritat lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää, olet päätoiminen opiskelija lukukauden päättymiseen saakka.

Olet päätoiminen opiskelija lukukauden päättymiseen saakka myös, jos et ole suorittanut ylioppilastutkintoa ja osallistut lukion oppimäärän tai ammatillisen perustutkinnon suorittamista seuraavan tai sitä seuraavan lukukauden aikana vähintään kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen.