Hyppää sisältöön

Kun haet ansiopäivärahaa ja saat samalla myös jotain muuta sosiaalietuutta, pääsääntöisesti vähennämme sosiaalietuuden ansiopäivärahastasi.

Tähän on olemassa muutama poikkeus. Osa sosiaalietuuksista ei vaikuta ollenkaan ansiopäivärahaasi ja osa sosiaalietuuksista estää ansiopäivärahan maksamisen kokonaan.

Tyypillisesti etuudet, jotka estävät ansiopäivärahan maksamisen kokonaan, ovat etuuksia, jotka liittyvät elämäntilanteeseen, joissa olet ensisijaisesti jotain muuta kuin työtön. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset vanhuuseläkkeet ja vastaavasti myös erilaiset työkyvyttömyyden perusteella maksettavat etuudet.

Osa sosiaalietuuksista ei vaikuta ollenkaan ansiopäivärahaan. Tällaiset sosiaalietuudet ovat tyypillisesti erilaisia avustuksia ja korvauksia.

 • Olet työtön ja täyden ansiopäivärahasi määrä on 80 euroa päivässä. Saat lasten kotihoidon tukea 650 euroa kuukaudessa.
 • Saamasi lasten kotihoidon tuki vähennetään täysimääräisestä ansiopäivärahastasi.
 • Kotihoidon tuen määrä on annettu kuukausikohtaisena. Se pitää ensin muuttaa päiväkohtaiseksi. Muunnettaessa kuukautta kohti laskettua etuutta päiväkohtaiseksi käytämme jakajana lukua 21,5. Päiväkohtainen etuus on siten 30,23 € (650 € / 21,5).
 • Vähennämme päiväkohtaisen etuuden täysimääräisestä ansiopäivärahastasi. Vähennetty ansiopäiväraha on tässä siten 49,77 euroa päivässä (80 €/p – 30,23 €/p).
 • Jos hakujaksolla on esimerkiksi 21 maksupäivää, olisi täysimääräinen ansiopäivärahasi ennen veroja 1 680 euroa (80 €/p x 21 p).
 • Sosiaalietuuden vähennyksen jälkeen täysimääräinen ansiopäivärahasi 21 maksupäivän ajalta ennen veroja on 1 045,17 euroa (49,77 € x 21 p).
 • 650 euron sosiaalietuus vähentää ansiopäivärahaasi 21 maksupäivän jaksolla 634,83 euroa (1 680 € – 1045,17 €).

 • Olet työtön ja täyden ansiopäivärahasi määrä on 80 euroa päivässä. Saat asumistukea 800 euroa kuukaudessa.
 • Asumistuki ei vaikuta ansiopäivärahan määrään eikä etuusoikeuteen.
 • Jos hakujaksolla on esimerkiksi 21 maksupäivää, on täysimääräinen ansiopäivärahasi ennen veroja 1 680 euroa (80 €/p x 21 p).

 • Saat täyttä vanhuuseläkettä.
 • Emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa, koska sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Etuuksia, jotka vähennämme ansiopäivärahasta

 • lasten kotihoidon tuki
 • joustava hoitoraha
 • opintotuki
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • toisesta valtiosta maksettava työkyvyttömyysetuus
 • osa-aikaeläke
 • vanhuuseläke, jota ei ole myönnetty täysien palvelusvuosien perusteella
 • työnantajan järjestämä lisäeläke
 • luopumiseläke
 • luopumiskorvaus
 • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus ja työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilasvammalain mukainen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilastapaturmalain nojalla maksettava korvaus
 • työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke, joita ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä
 • takuueläke, jos se on myönnetty jonkin edellä mainitun etuuden täydennykseksi

Lasten kotihoidon tuki

Vähennämme ansiopäivärahastasi sinulle maksetun lasten kotihoidon tuen.

Kotihoidontuki on siitä poikkeuksellinen, että voimme vähentää sen ansiopäivärahastasi myös, vaikka kotihoidon tuki maksettaisiin puolisollesi eikä sinulle. Tähän on syynä se, että lasten kotihoidon tuki on perhekohtainen etuus. Vaikka tuki maksettaisiin puolisollesi, on se myös sinun etuutesi.

Emme vähennä päivärahastasi puolison saamaa tukea, jos puolisosi hoitaa lasta itse, eikä puolisollasi tämän vuoksi ole oikeutta työttömyysetuuteen esimerkiksi siksi, että hän saa kotihoidon tuen lisäksi äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

Puolison edellytetään todella hoitavan lasta kotona. Jos lapsi on säännöllisesti osankin aikaa hoidossa kodin ulkopuolella, joudumme vähentämään kotihoidon tuen ansiopäivärahastasi. Myös puolison opinnot ja vähäinenkin yritystoiminta tai osa-aikainen työskentely aiheuttavat sen, että vähennämme puolisolle myönnetyn lasten kotihoidon tuen sinun ansiopäivärahastasi.

Jos sinä ja puolisosi molemmat saatte työttömyysetuutta, teemme vähennyksen kotihoidon tukea saavan puolison työttömyysetuudesta.

Etuuksia, jotka eivät vaikuta ansiopäivärahaan

 • perhe-eläkkeet
 • vammaisetuuksista annetun lain mukainen eläkettä saavan hoitotuki
 • työtapaturma- ja ammattitautilain ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen haittaraha
 • sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • vammaisetuuksista annetun lain mukainen vammaistuki
 • eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain mukainen asumistuki
 • yleisestä asumistuesta annetun lain mukainen asumistuki
 • lapsilisälain mukainen lapsilisä
 • toimeentulotuesta annetun lain mukainen toimeentulotuki
 • sotilasavustuslain mukainen sotilasavustus
 • työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain sekä sotilasvammalain mukaiset kustannusten korvaukset
 • työeläkelakien mukainen osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • liikkuvuusavustuksena maksettava työttömyysetuus
 • ansiopäivärahasta ei vähennetä vastaavia toisen valtion lainsäädännön mukaan maksettavaa etuoikeutettua tuloa
 • epidemiakorvaus
 • vapaaehtoinen eläkevakuutus (ei työnantajan järjestämä)

Toimeentulotuki

Emme vähennä toimeentulotukea ansiopäivärahastasi.

Kela voi kuitenkin periä sinulta ansiopäivärahan siltä ajalta, jolta on maksettu toimeentulotukea ennakkona tulossa olevaa ansiopäivärahaa vastaan.

Vaikka emme siis vähennä toimeentulotukea ansiopäivärahasta, voimme kuitenkin ottaa ansiopäivärahasta pois ennakkona myönnetyn toimeentulotuen ja maksaa sen Kelalle. Näissä tilanteissa Kela lähettää meille perintäilmoituksen, ja me maksamme Kelalle perintäilmoituksessa pyydetyn osuuden ansiopäivärahasta. Ennen kuin maksamme Kelalle, kuulemme myös sinun näkemykset asiassa.

Etuuksia, jotka estävät ansiopäivärahan maksamisen

 • äitiys-, isyys- tai vanhempainraha (myös osittaisena maksettu vanhempainraha)
 • erityishoito- ja erityisäitiysraha
 • koulutustuki
 • työttömyyseläke
 • Suomesta myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke (työkyvyttömyys)
 • työuraeläke
 • täysi vanhuuseläke
 • varhennettu vanhuuseläke
 • yksilöllinen varhaiseläke
 • takuueläke eläkkeen täydennyksenä
 • eläketuki
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha (sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha, työkyvyttömyys)
 • työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke täyden työkyvyttömyyden perusteella (työkyvyttömyys)
 • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus täyden työkyvyttömyyden perusteella (työkyvyttömyys)
 • kuntoutusraha ja sitä vastaava ansionmenetyskorvaus (työkyvyttömyys)
 • luopumistuki
 • sukupolvenvaihdoseläke