Hyppää sisältöön

Aina emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Tämä voi johtua siitä, että edellytykset eivät täyty, maksamiselle on työvoimapoliittinen este tai ansiopäivärahaa ei jää maksettavaksi. Joskus emme voi maksaa, koska jotkut ansiopäivärahan rajoitukset estävät meitä maksamasta.

Ikä

Emme voi myöntää sinulle ansiopäivärahaa, jos et ole täyttänyt täyttänyt 18 vuotta.

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1965, voimme myöntää sinulle ansiopäivärahaa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta.

Jos olet syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen, voimme myöntää sinulle ansiopäivärahaa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät eläkelaissa tarkoitetun alimman vanhuuseläkeiän. Näillä ikäluokilla alin vanhuuseläkeikä on kytketty elinajanodotteen muutokseen. Lisää tietoa eläkkeistä saat Eläketurvakeskuksesta.

Ikäsi estämättä voimme kuitenkin poikkeuksellisesti myöntää sinulle ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 68 vuotta, jos työntekosi on estynyt

 • lomautuksen
 • lomautukseen rinnastettavan syyn tai
 • sellaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi, jolla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työehtoihisi tai työoloihisi

Työmarkkinoilta poissaolo

Sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos

 • olet suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta (myös kertausharjoitukset ja täydennyspalvelus)
 • olet suorittamassa vankeusrangaistusta
 • ollessasi sairaala- tai muussa laitoshoidossa tai, jos
 • olet näihin rinnastettavan syyn vuoksi estynyt olemasta työmarkkinoilla

Jos olet yli kuusi kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä, emme voi myöntää sinulle ansiopäivärahaa, ennen kuin hän olet poissaolon jälkeen uudestaan täyttänyt työssäoloehdon.

Sinulla on hyväksyttävä syy työmarkkinoilta poissaololle

 • sairauden
 • laitoshoidon
 • kuntoutuksen
 • asevelvollisuuden
 • siviilipalveluksen
 • päätoimisten opintojen
 • apurahakauden
 • lapsen syntymän
 • enintään kolmivuotiaan lapsen hoidon tai
 • muun näihin verrattavan syyn johdosta

Etuuspäivien määrä viikossa

Työttömyysetuuspäivien sekä työ-, omavastuu- ja korvauspäivien lukumäärä kunakin kalenteriviikkona saa olla yhteensä enintään viisi.

Voimme siis maksaa enintään viideltä päivältä viikossa. Kaikki työ-, omavastuu- ja korvauspäivät vähentävät niiden päivien lukumäärää, jolta voimme maksaa etuutta.

Työttömyysetuuspäivä on päivä, jolta saat työttömyysetuutta. Etuuspäiviksi lasketaan myös ne päivät, joilta oikeutesi työttömyysetuuteen on evätty työvoimapoliittisella perusteella tai sinulle maksetun etuuden jaksottamisen vuoksi.

Työpäivä on päivä, jona työskentelet, omavastuupäivä on työttömyysturvalain mukainen omavastuuaika ja korvauspäivä on päivä, jolta saat jotain muuta korvausta, kuten esimerkiksi sairauspäivärahaa, vanhempainrahaa tai arkipyhäkorvausta.

Osa-aikainen työpäivä ja samalta päivältä maksettu soviteltu ansiopäiväraha lasketaan yhdeksi etuuspäiväksi.

Esimerkki

Määräaikainen työsi päättyy keskiviikkona. Olet jo aiemmin saanut ansiopäivärahaa, eikä tällä kertaa tule uutta omavastuuaikaa. Aloitat lauantaina työn ja teet töitä lauantaina ja sunnuntaina. (2 työpäivää)

Esimerkin tapauksessa kaikki yleiset edellytykset täyttyvät eikä muita esteitä ole.

Emme voi maksaa ansiopäivärahaa maanantailta, tiistailta tai keskiviikolta, koska et ole ollut työtön. (3 työpäivää)

Vaikka olet ollut työtön, emme voi maksaa torstailta emmekä perjantailta, koska työ- ja etuuspäivien lukumäärä olisi silloin yhteensä enemmän kuin viisi. Kalenteriviikon aikana sinulla on jo 5 työpäivää (ma-ke & la-su).

Työkyvyttömyys

Jos olet työkyvytön, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, emmekä me voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Tähän on kuitenkin olemassa muutama poikkeus, joista voit lukea lisää työkyvyttömyyttä käsittelevästä osiosta.

Estävät sosiaalietuudet

Muut saamasi sosiaalietuudet voivat estää meitä maksamasta sinulle ansiopäivärahaa. Voit lukea lisää ansiopäivärahan maksun estävistä sosiaalietuuksista niitä käsittelevässä osiossa.

Työ- tai virkasuhteesta johtuvat rajoitukset

Emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa ajalta, jolla sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaan tai sitä vastaavaan korvaukseen. Asiassa ei ole merkitystä sillä, onko työnantaja tosiasiassa maksanut kyseisen korvauksen vai ei. Ratkaisevaa on oikeus irtisanomisajan palkkaan.

Emme voi maksaa sinulla ansiopäivärahaa ajalta, jolla sinulla on oikeus kokoaikatyön palkkaan perustuvaan vuosiloma-ajan palkkaan. Kokonaan työttömänä tämä ei tule vastaan, koska pitämättömät lomat maksetaan sinulle työsuhteen päättyessä lomakorvauksena. Sen sijaan jos olet aiemmin työskennellyt kokoaikaisesti ja olet jatkanut osa-aikaisena, sinulla voi olla oikeus kokoaikatyön perusteella maksettavaan lomapalkkaan samalta ajalta, kun haet soviteltua ansiopäivärahaa. Silloin me emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa.

Emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa lakiin tai työehtosopimukseen perustuvan muun vapaan ajalta. Tällainen on esimerkiksi työajan lyhennysvapaa eli niin sanotut pekkaspäivät.

Lomakorvaus

Emme voi heti maksaa sinulle ansiopäivärahaa, jos sinulla on työsuhteen päättyessä oikeus lomakorvaukseen.

Lomakorvaus estää meitä maksamasta sinulle ansiopäivärahaa ajalta, jota lomakorvaus palkkana vastaa. Jos esimerkiksi saat kuukauden palkkaa vastaavaan lomakorvauksen, voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa vasta kuukauden kuluttua.

Jaksotamme lomakorvauksen, jos se maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen työsuhteen perusteella.

Jaksotus tehdään siten, että jaamme ensin kuukausipalkkasi luvulla 21,5. Näin saamme selville laskennallisen päiväpalkkasi, jolla jaamme lomakorvauksen määrän. Pyöristämme jakojäännöksen alaspäin täysiin päiviin. Lopputulos on päivien lukumäärä, joiden ajalta emme voi maksaa ansiopäivärahaa.

Jaksotusaika ei kulu kalenteripäivinä, koska työttömyysetuuspäivien ja työ-, omavastuu- ja korvauspäivien lukumäärä kunakin kalenteriviikkona voi olla yhteensä enintään viisi. Käytännössä jaksotusaikaa kuluu siis vain viisi päivää viikossa.

Työvoimaviranomaisen asettama karenssiaika ja lomakorvauksen jaksotusaika voivat kulua samanaikaisesti. Sen sijaan omavastuuaika ja lomakorvauksen jaksottaminen eivät voi kulua samanaikaisesti, sillä omavastuuaikaan voidaan lukea vain sellaisia päiviä, joilta ansiopäivärahaa voidaan maksaa.

 • Kokoaikainen, yli kaksi viikkoa kestänyt työsuhteesi päättyy 31.1.2024
 • Sinulla on jäänyt kertyneitä lomia käyttämättä ja siksi työnantajasi maksaa sinulle 1 500 euroa lomakorvausta
 • Palkkasi on ollut 3 000 €/kk
 • Laskennallinen päiväpalkkasi on 139,53 € (3 000 € / 21,5)
 • Jaamme lomakorvauksen laskennallisella päiväpalkalla (1 500 € / 139,53 €)
 • Jakojäännös on 10,7. Pyöristämme tämän alaspäin, jolloin tulos on 10
 • Sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan 10 päivän ajalta työsuhteen päättymisestä lukien, joten emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa lomakorvauksen jaksottamisen vuoksi ajalta 1.2.-14.2.2024
 • Omavastuuaika ei kulu jaksotuksen aikana
 • Seitsemän päivän omavastuuaika kuluu ajalla 15.2.-23.2.2024
 • Voimme alkaa maksaa ansiopäivärahaa viikonlopun 24.-25.2.2024 jälkeen 26.2.2024 alkaen

Arkipyhäkorvaus

Arkipyhäkorvaus voi vaikuttaa ansiopäivärahasi määrään. Vaikutus on tilannekohtainen. Lue lisää arkipyhäkorvauksesta.

Erokorvaus

Emme voi heti maksaa sinulle ansiopäivärahaa, jos saat työsuhteen päättyessä sinun ja työnantajasi sopimukseen perustuvan erokorvauksen.

Erokorvaus estää meitä maksamasta sinulle ansiopäivärahaa ajalta, jota erokorvaus palkkana vastaa. Jos esimerkiksi saat kolmen kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvauksen, voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa vasta kolmen kuukauden kuluttua.

Kun saat taloudellista etuutta korvauksena työsuhteen päättymisestä, emme siis voi heti maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Muista silti ilmoittautua työnhakijaksi. Näin varmistat, että oikeutesi ansiopäivärahaan säilyy erokorvauksen kuluessa.

Työaikapankki

Emme voi heti maksaa sinulle ansiopäivärahaa, jos sinulle on maksettu työaikapankista rahakorvausta kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai sen aikana.

Työaikapankista maksettu rahakorvaus estää meitä maksamasta sinulle ansiopäivärahaa ajalta, jota rahakorvaus palkkana vastaa.

Jaksotamme rahakorvauksen lomautusilmoituksen mukaisille lomautuspäiville. Jos rahakorvaus on maksettu lomautuksen aikana, voimme tehdä jaksotuksen myös rahakorvauksen maksamisajankohdasta lukien.

Yritysomaisuuden myyntivoiton vaikutus

Jos olet lopettanut päätoimisen yritystoiminnan, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen ajalta, jolle yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan. Laskemme kuinka monta maksupäivää myyntivoitto vastaa peruspäivärahassa ja siltä ajalta sinulle ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Käyttöomaisuudesta tai muista pitkäaikaisista sijoituksista saatua myyntivoittoa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuukauden aikana ennen yrityksen lopettamista.

Yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan enintään 24 kuukauden ajalle. Myyntivoittoa ei kuitenkaan jaksoteta, jos yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta tai jos yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 euroa.

Kun haet työttömyysetuutta päätoimisen yritystoiminnan lopettamisen jälkeen, teemme myyntivoitosta laskelman, vaikka et vielä olisi myynyt yritysomaisuutta.

Työriidan vaikutus

Työriidan aikana emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa, jos olet välittömästi joutunut työttömäksi lakon tai työsulun vuoksi. Emme myöskään voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa, jos olet välillisesti joutunut työttömäksi lakon tai työsulun vuoksi työttömäksi, jos työriidan tarkoituksena on aikaansaada muutoksia myös sinun työ- ja palkkasuhteisiisi.

Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa työriidan estämättä, jos olet ollut kokonaan työtön ennen työriidan alkamista. Voimme vastaavasti maksaa ansiopäivärahaa työriidan estämättä myös kokoaikaisen lomautuksen aikana, jos lomautusilmoitus on annettu ennen ilmoitusta työriidasta.

Jos työntekosi estää sellainen lakko tai työsulku, jolla ei ole välitöntä eikä välillistä riippuvuussuhdetta sinun työehtoihisi tai työoloihisi, voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa työriidan estämättä. Tämä kuitenkin edellyttää, että myös palkanmaksu keskeytyy ja että ilmoittaudut työvoimaviranomaiselle työnhakijaksi. Näissä tilanteissa työnantajalla on tietty palkanmaksuvelvollisuus. Voimme aikaisintaan maksaa sinulle ansiopäivärahaa vasta, kun tämä työnantajan velvollisuus päättyy.