Hyppää sisältöön

Työssäoloehto on ansiopäivärahan tärkein edellytys. Sinulla on oikeus ansiopäivärahaan, kun olet meidän jäsenenä täyttänyt työssäoloehdon.

Työssäoloehto täyttyy, kun olet 28 kuukauden tarkastelujakson aikana ollut vähintään 26 kalenteriviikkoa edellytykset täyttävässä työssä.

Jos olet työskennellyt perheenjäsenesi yrityksessä, työssäoloehtosi täyttyy, kun olet 28 kuukauden tarkastelujakson aikana ollut vähintään 52 kalenteriviikkoa edellytykset täyttävässä työssä.

Työssäoloehtoa koskevat lait ovat muuttumassa

Työssäoloehdon vaatimukset ovat muuttumassa 2.9.2024 alkaen. Lue sivuiltamme lisää euroistetusta työssäoloehdosta.

Tarkastelujakso

Voimme huomioida työssäoloehtoosi työn, jonka olet tehnyt tarkastelujakson aikana. Työssäoloehdon tarkastelujakso on 28 lähinnä edellistä kuukautta.

Kun tarkastelujakso on pidempi kuin työssäoloehto, tarkoittaa se käytännössä, että työssäoloehdon ei tarvitse kertyä yhdenjaksoisessa työssä. Sinulla on siis mahdollisuus kerätä oikeus ansiopäivärahaan myös lyhyemmillä työjaksoilla.

Voit kerätä työssäoloehtoa myös pidemmältä ajalta kuin 28 kuukaudelta. Tämä on mahdollista tilanteissa, joissa voimme pidentää tarkastelujaksoa. Voimme pidentää tarkastelujaksoa, jos olet estynyt olemasta työmarkkinoilla ja syynä on

 • sairaus, laitoshoito tai kuntoutus
 • asevelvollisuus tai siviilipalvelus
 • päätoimiset opinnot
 • lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
 • apurahakausi
 • muu näihin verrattava hyväksyttävä syy

Vaikka olisit työmarkkinoilla, voimme pidentää tarkastelujaksoasi myös, jos olet työllistymistä edistävässä palvelussa tai saat osasairauspäivärahaa. Lisäksi voimme pidentää tarkastelujaksoa ajalla, jona hoidat kansanedustajan tai ministerin tehtävää.

Voimme pidentää tarkastelujaksoa enintään seitsemän vuotta.

Esimerkki, tarkastelujakson pidentäminen

Lähinnä edellisten 28 kuukauden aikana olet työskennellyt määräaikaisessa työsuhteessa neljä kuukautta. Neljän kuukauden työsuhteesta sinulle kertyy 16 kalenteriviikkoa siten, että se voidaan lukea työssäoloehtoon. 26 kalenteriviikon työssäoloehto ei vielä täyty.

Ennen määräaikaista työsuhdetta olit opiskelemassa kolme vuotta. Tämä on niin sanottua ylihypättävää aikaa, eli voimme pidentää tarkastelujaksoasi opiskelun ajalta. Ennen opiskelua olit pidempään töissä ja sieltä saamme työssäoloehdostasi puuttuvat 10 kalenteriviikkoa.

Tarkastelujakson pidentämisen vuoksi saat kerättyä työssäoloehdon täyteen, vaikka et lähinnä edellisen 28 kuukauden aikana ole työskennellyt täyttä 26 kalenteriviikkoa. Tarkastelujakson pidentämisen vuoksi työssäoloehtosi kertyy ennen ja jälkeen opiskelua tekemistäsi töistä.

Työssäoloehtoon luettava työ

Voimme lukea työssäoloehtoosi ne kalenteriviikot, joina olet ollut vakuutuksenalaisessa työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset täyttävässä työssä.

Työ on vakuutuksenalaista, kun olet meidän jäsen ja palkastasi on maksettu lakisääteiset sivukulut ja verot. Pimeä työ ei siis kerrytä työssäoloehtoa.

Työaikaa koskevat edellytykset täyttyvät, kun työaikasi yhdessä tai useammassa työssä on yhteensä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa. Työaikaa koskevat edellytykset täyttyvät myös, kun jaksotyössä työsopimuksen mukainen säännöllinen työaikasi on tasoittumisjakson aikana keskimäärin yhteensä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.

Työssäoloehtoa tarkasteltaessa emme voi lukea työaikaan sitä työaikaa, jonka olet säästänyt työaikapankkiin.

Palkkaa koskevat edellytykset täyttyvät, kun palkkasi on työehtosopimuksen mukainen. Jos alallasi ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 399 € kuukaudessa.

Emme voi lukea työssäoloehtoosi työtä, jota olet tehnyt osasairauspäivärahaa saadessasi. Emme myöskään voi huomioida työssäoloehtoosi aikaa, jolta sinulle on maksettu työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella alennettua sairausajan palkkaa.

Voimme poiketa 18 tunnin kalenteriviikoittaisesta työaikaedellytyksestä

 • opettajien
 • kotityöntekijöiden
 • urheilijoiden
 • taiteilijoiden ja
 • muiden vastaavien työaikajärjestelyiltään epätavallisilla työaloilla työskentelevien osalta
Kalenteriviikko

”Kalenteriviikko” on tärkeä käsite työttömyysturvassa. Kalenteriviikolla tarkoitetaan seitsemän päivän jaksoa, joka alkaa maanantaista ja päättyy sunnuntaihin. Sen sijaan ”viikko” on seitsemän päivän jakso, joka voi alkaa mistä tahansa viikonpäivästä.

Työssäoloehtoon luetaan kalenteriviikon aikana tehty työ. Jos työskentelet maanantaista sunnuntaihin välisenä aikana 18 tuntia, se kerää työssäoloehtoa yhden kalenteriviikon.

Jos sen sijaan työskentelet yhtä paljon, mutta keskiviikosta tiistaihin, et kerää ollenkaan työssäoloehtoa, koska 18 tuntia jakautuu kahdelle kalenteriviikolle. Kummallakin kalenteriviikolla työtunnit jäävät alle 18, jolloin työssäoloehdon työaikaa koskeva edellytys ei täyty.

Työssäoloehdon kertyminen osa-aikatyössä

Kun työskentelet osa-aikaisesti palkansaajana, voit samalla kerätä työssäoloehtoa. Jokainen kalenteriviikko, jonka aikana työskentelet vähintään 18 tuntia voidaan lukea työssäoloehtoon. Kun olet kerännyt 26 tällaista kalenteriviikkoa, työssäoloehtosi täyttyy. Silloin saat uuden enimmäismaksuajan ja ansiopäivärahasi taso lasketaan mahdollisesti uudelleen. Kun ansiopäiväraha lasketaan osa-aikaisen työskentelyn perusteella, voi ansiopäiväraha olla pienempi, mitä se on kokoaikatyön perusteella.

Työssäoloehdon kertyminen palkkatuetussa työssä ja työllistymistä edistävässä palvelussa 

Palkkatuetussa työssä luemme työssäoloehtoosi 75 prosenttia niistä kalenteriviikoista, joiden aikana työsi on ollut palkkatuettua. Kun laskemme huomioitavien kalenteriviikkojen määrää, teemme mahdollisen pyöristyksen aina alaspäin lähimpään täyteen kalenteriviikkoon.

Jos palkkatuettu työsi on järjestetty laissa säädetyn velvoitteen nojalla, voimme lukea sen työssäoloehtoosi edellisestä poiketen täytenä.

Esimerkki, palkkatuettu työ
Esimerkki 1

Olet palkkatuetussa työssä 26 kalenteriviikkoa. Voimme lukea työssäoloehtoosi vain 75 % tästä. Pyöristyksineen tämä on 19 kalenteriviikkoa. Tämä ei vielä riitä koko työssäoloehdon keräämiseen.

Esimerkki 2

Olet palkkatuetussa työssä 35 kalenteriviikkoa. Voimme lukea työssäoloehtoosi vain 75 % tästä. Pyöristyksineen tämä on 26 kalenteriviikkoa. Tämä täyttää työssäoloehdon.

Esimerkki 3

Olet palkkatuetussa työssä 26 kalenteriviikkoa. Palkkatukityö perustuu laissa säädettyyn velvoitteeseen. Voimme lukea työssäoloehtoosi kaikki kalenteriviikot. Tämä täyttää työssäoloehdon.

Hyväksi luettavat työssäolo- ja vakuutuskaudet

Voimme poikkeuksellisesti huomioida työssäoloehtoon yli 65-vuotiaana tehtyä työtä, vaikka työstä ei ole maksettu työttömyysvakuutusmaksua.

Voimme huomioida työssäoloehdossa myös toimitusjohtajana tehdyn työn. Tämä ei onnistu, jos toimitusjohtajana olet samalla myös yrittäjä.

Jos eroat työttömyyskassasta ja liityt toiseen työttömyyskassaan kuukauden kuluessa erosta, voi uusi työttömyyskassa huomioida aiemmassa työttömyyskassassa keräämäsi työssäoloehdon. Voit siis vapaasti vaihtaa työttömyyskassaa menettämättä keräämääsi etuusoikeutta.

Yrittäjän työssäoloehto

Jos työskentelet yrittäjänä, voit kerätä yrittäjän työssäoloehtoa. Tämä onnistuu kuitenkin vain yrittäjäkassan jäsenenä. YTK Työttömyyskassa on palkansaajien työttömyyskassa, joten meillä et voi kerätä yrittäjän työssäoloehtoa.

Yrittäjän työssäoloehto on erilainen kuin palkansaajan työssäoloehto. Yrittäjän työssäoloehto on 15 kuukautta ja tarkastelujakso 48 kuukautta. Työssäoloehtoa ei kerätä työtunneilla, kuten palkansaajan työssäoloehtoa, vaan ansiotulojen perusteella.

Voit etsiä tarkempaa tietoa yrittäjän työssäoloehdon kertymisestä Yrittäjäkassan sivuilta.

Meidän tietopankistamme löydät lisää tietoa siitä, miten yrittäjänä työskenteleminen vaikuttaa palkansaajan ansiopäivärahaan.

Toisessa valtiossa täyttyneet vakuutus- ja työskentelykaudet

Voimme huomioida työssäoloehtoosi myös ulkomailla tehtyä työtä. Tämä edellyttää, että työskentely on sosiaaliturvasopimuksen, sosiaaliturva-asetuksen tai perusasetuksen säännösten mukaista. Lisäksi edellytys on, että olet työskennellyt palkansaajana Suomessa välittömästi ennen työttömyyttä vähintään neljä viikkoa tai yrittäjänä vähintään neljä kuukautta.

Tietopankissamme on lisää tietoa ulkomailla työskentelystä.


Työssäoloehdon voimassaolo

Jos olet poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä, emme voi myöntää sinulle ansiopäivärahaa ennen kuin olet poissaolon jälkeen täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.

Työssäoloehdon tarkastelujakso alkaa siitä, kun olet poissaolon jälkeen mennyt työhön tai aloittanut yritystoiminnan. Emme siis voi uudessa työssäoloehdossasi huomioida ennen poissaoloa kerryttämääsi työssäoloa.

Olet työmarkkinoilla, kun olet ollut

 • työssäoloehtoon luettavassa työssä
 • palkkatukityössä
 • työllistynyt yritystoiminnassa
 • olet ollut työllistymistä edistävässä palvelussa
 • olet ollut työttömänä työnhakijana työvoimaviranomaisessa.

Sinulla on hyväksyttävä syy työmarkkinoilta poissaololle

 • sairauden
 • laitoshoidon
 • kuntoutuksen
 • asevelvollisuuden
 • siviilipalveluksen
 • päätoimisten opintojen
 • apurahakauden
 • lapsen syntymän
 • enintään kolmivuotiaan lapsen hoidon tai
 • muun näihin verrattavan syyn johdosta

Jos olet työskennellyt yrittäjänä yli 18 kuukautta tai jos olet täyttänyt yrittäjäkassan jäsenenä yrittäjän työssäoloehdon, emme voi myöntää sinulle ansiopäivärahaa ennen kuin olet yritystoiminnan jälkeen täyttänyt uudelleen palkansaajan työssäoloehdon. Tällaisessa tilanteessa työssäoloehdon tarkastelujakso alkaa siitä, kun olet yritystoiminnan jälkeen mennyt työhön.

Jos olet täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon ja siirryt meille, oikeutesi yrittäjän ansiopäivärahaan päättyy, kun täytät meidän jäsenenämme palkansaajan työssäoloehdon.

Palkansaajan ja yrittäjän jälkisuoja

Jos vaihdat palkansaajasta yrittäjäksi tai toisin päin, et menetä jo keräämääsi oikeutta ansiopäivärahaan. Edellytyksenä on, että kassasta erottuasi liityt kuukauden kuluessa työttömyyskassaan.

Jos siirryt meiltä yrittäjäkassaan ja jäät työttömäksi ennen kuin olet täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon, sinulla on oikeus siihen ansiopäivärahaan, jota maksaisimme sinulle, jos olisit edelleen meidän jäsenemme.

Jos siirryt yrittäjäkassasta meille ja jää työttömäksi ennen kuin hän olet täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon, sinulla on oikeus siihen ansiopäivärahaan, joka sinulle maksettaisiin, jos olisit edelleen yrittäjäkassan jäsen.

Edellä kuvatuissa tilanteissa ansiopäivärahanpäivärahan myöntää ja maksaa se työttömyyskassa, jonka jäsen olet.