Hyppää sisältöön

Valmisteilla oleva lakipaketti työttömyysturvan muutoksista sisältää ansioturvan tason porrastusta koskevan esitysluonnoksen. Ansioturvan tason porrastuksella ei tule olemaan vaikutusta ansiopäivärahan suuruuteen lyhyissä työttömyysjaksoissa, mutta työttömyyden tai lomautuksen pitkittyessä ansioturvan tasoa esitysluonnoksen mukaan laskettaisiin.

Ansioturvan tason porrastus on esitysluonnoksen mukaan tarkoitus toteuttaa siten, että 40 maksupäivän eli noin kahdeksan työttömyysviikon jälkeen tuki laskisi 80 % tasolle alkuperäisestä ja 170 maksupäivän eli noin 34 viikon jälkeen 75 % tasolle alkuperäisestä päivärahan suuruudesta.

Ansiopäiväraha ei kuitenkaan voisi olla pienempi kuin peruspäiväraha tai peruspäiväraha korotettuna työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettavalla korotusosalla.

Ansioturvan taso palautuisi 100 prosentin tasolle eli täydeksi päivärahaksi, kun työssäoloehto täyttyisi uudelleen ja päivärahakauden enimmäisaika alkaisi alusta. Porrastettu ansiopäiväraha kuluttaisi ansiopäivärahan enimmäisaikaa 300/400/500 päivää samalla tapaa kuin päivät kuluisivat ilman porrastamista.

Esitysluonnos

Hallituksen esitysluonnos koskien ansioturvan tason porrastusta on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja sen sisältöön saattaa tulla vielä muutoksia ennen lopullisen esityksen antamista eduskunnalle tai eduskuntakäsittelyn aikana.

Soviteltu ansiopäiväraha

Ansioturvan tason porrastus koskisi myös niitä työnhakijoita, joille maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa. Koska soviteltu ansiopäiväraha on vähemmän kuin täysi ansiopäiväraha, kuluttaa soviteltu ansiopäiväraha enimmäisaikaa hitaammin. Tästä syystä myös porrastus vaikuttaisi sovitellun päivärahan hakijoihin myöhemmin kuin täyden ansiopäivärahan hakijoihin.

Porrastusta sovellettaisiin vasta, kun ansiopäivärahaa olisi maksettu yhteensä 40 täydeltä enimmäisaikaa kuluttavalta päivältä ja toinen porrastus kun ansiopäiväraha olisi maksettu yhteensä 170 täydeltä enimmäisaikaa kuluttavalta päivältä.

Porrastetun ansiopäivärahan määrä laskettaisiin aina silti alkuperäisen täyden päivärahan perusteella.

Siirtymä vanhasta uuteen

Esitysluonnoksen mukaan ansioturvan tason porrastamisen olisi tarkoitus tulla voimaan 2.9.2024. Porrastaminen ei kuitenkaan koskisi niitä työnhakijoita, joilla ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on alkanut 1.9.2024 mennessä eli ansiopäivärahaa olisi maksettu vähintään yhdeltä päivältä ennen 2.9.2024. Kun uusi työssäoloehto täyttyisi 2.9.2024 tai sen jälkeen ja työssäoloehtoedellytys olisi 12 kuukautta, porrastusta alettaisiin soveltaa.

Ensimmäiset porrastukset koskisivat siis hakijoita, joille päiväraha olisi määritelty 2.9.2024 jälkeen ja heidän työttömyytensä kestäisi yli 40 arkipäivää. 

Täysi ansiopäivärahasi on 90 euroa päivässä ja haet ansiopäivärahaa 1.8.2024 alkaen.

Työssäoloehtosi täyttyy 31.7.2024 ja maksamme sinulle ansiopäivärahaa seitsemän päivän omavastuuajan jälkeen 12.8.2024 alkaen.

Työttömyytesi jatkuu 100 maksupäivää. Ansiopäivärahasi säilyy koko työttömyyden ajan 90 euron suuruisena.

Täysi ansiopäivärahasi on 90 euroa päivässä ja haet ansiopäivärahaa 1.10.2024 alkaen. Työssäoloehtosi on täyttynyt 30.9.2024 ja alamme maksaa sinulle ansiopäivärahaa omavastuuajan jälkeen 10.10.2024 alkaen. Työttömyytesi jatkuu 200 päivää.

Maksamme sinulle ansiopäivärahaa ensimmäiseltä 40 päivältä 90 euroa päivässä eli yhteensä 3 600 euroa.

Seuraavilta 130 päivältä ansiopäivärahasi määrä on 80 % alkuperäisestä ansiopäivärahan määrästä. Maksamme sinulle 72 euroa päivässä 130 päivän ajalta eli yhteensä 9 360 euroa.

170 päivän jälkeen ansiopäivärahasi on 75 % alkuperäisestä ansiopäivärahan määrästä eli 67,50 euroa päivässä. Maksamme sinulle tästä eteenpäin työttömyyden päättymiseen saakka yhteensä 2 025 euroa.

Esimerkkitapauksessa maksamme ansiopäivärahaa 200 päivän työttömyyden ajalta yhteensä 14 985 euroa. Ilman porrastamista ansiopäiväraha olisi 200 päivältä yhteensä 18 000 euroa, joten porrastaminen vähentää ansiopäivärahaa tässä tilanteessa yhteensä 3 015 euroa. 

Maksamme sinulle soviteltua ansiopäivärahaa 20 euroa päivässä 1.10.2025 alkaen 31.8.2025 täyttyneen työssäoloehdon perusteella.

Täysi ansiopäivärahasi on 80 euroa päivässä. 20 euron soviteltu ansiopäiväraha on 25 prosenttia tästä, joten myös enimmäisaika kuluu jokaista maksettua soviteltua ansiopäivärahaa kohden vain 0,25 päivää. Tällöin vasta neljä soviteltua ansiopäivärahapäivää vastaavat yhtä täyttä ansiopäivärahapäivää. Tässä tapauksessa sovellamme porrastusta vasta, kun 20 euron suuruista soviteltua ansiopäivärahaa on maksettu yhteensä 160 päivältä.

Porrastus lisäpäiviltä

Jos ansiopäivärahaoikeus 500 päivän enimmäisajan päättyessä muuttuisi lisäpäivien ajalta maksettavaksi ansiopäivärahaksi, ansiopäivärahaa porrastettaisiin myös lisäpäivien ajalta, jos enimmäismaksuajan perusteena oleva työssäoloehto olisi täyttynyt 2.9.2024 tai sen jälkeen ja sovellettava työssäoloehto olisi 12 kuukautta.

Jos lisäpäivien perusteella maksettavan ansiopäivärahan maksaminen olisi alkanut jo ennen 2.9.2024, ei ansioturvan tason porrastamista sovellettaisi lainkaan.

Sinulle maksetaan täyttä ansiopäivärahaa lisäpäivien perusteella ja lisäpäivien maksaminen on alkanut 19.8.2024.

Porrastaminen ei vaikuta ansiopäivärahasi määrään. Maksamme sinulle ansiopäivärahaa lisäpäiviltä ilman porrastusta, kunnes oikeutesi lisäpäiviin päättyy.

Porrastuksen vaikutus

Työttömyyttä edeltänyt
palkka
Täysi ansiopäiväraha
kuukaudessa
40 maksupäivän
jälkeen -20 %
170 maksupäivän
jälkeen
25 %
       1 500 €       1 090 €-218 €-272 €
       2 000 €       1 306 €-261 €-327 €
       2 500 €       1 523 €-305 €-381 €
       3 000 €       1 739 €-348 €-435 €
       3 500 €       1 956 €-391 €-489 €
       4 000 €       2 094 €-419 €-523 €
Porrastuksen vaikutus kuukaudessa