Skip to content

Hem Arbetslivsguide Inkomstrelaterad dagpenning Gradering av inkomstrelaterad dagpenning

Gradering av inkomstrelaterad dagpenning

I det lagpaket om ändringar i arbetslöshetsförmånerna som är under beredning ingår ett utkast till förslag om gradering av nivån på förtjänstskyddet. Graderingen av nivån på inkomstskyddet kommer inte att påverka den inkomstrelaterade dagpenningens storlek under korta arbetslöshetsperioder, men om arbetslösheten eller permitteringen förlängs, skulle nivån på inkomstskyddet enligt förslaget sänkas.

Enligt förslaget till förslag skall förtjänstskyddet nivå graderas så att stödet efter 40 utbetalningsdagar, dvs. ungefär åtta arbetslöshetsveckor, sjunker till 80 % av det ursprungliga beloppet och efter 170 utbetalningsdagar, dvs. efter cirka 34 veckor till 75 % av det ursprungliga beloppet av dagpenningen.

Den inkomstrelaterade dagpenningen kan dock inte vara mindre än grunddagpenningen eller grunddagpenningen förhöjd med den förhöjningsdel som betalas för tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Förtjänstskyddets nivå skulle återgå till 100 procent, dvs. full dagpenning, då arbetsvillkoret skulle uppfyllas på nytt och maximitiden för dagpenningsperioden skulle börja från början. Den graderade inkomstrelaterade dagpenningen skulle förbruka den inkomstrelaterade dagpenningens maximitid på 300/400/500 dagar på samma sätt som dagarna skulle gå utan gradering.

Utkast till proposition

Regeringens utkast till förslag om en gradering av nivån på inkomsttryggheten är för närvarande i remissfasen och dess innehåll kan bli föremål för ytterligare ändringar innan det slutliga förslaget överlämnas till riksdagen eller under riksdagsdebatten.

Jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Graderingen av nivån på förtjänstskyddet skulle också gälla de arbetssökande som får jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Eftersom den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen är mindre än den fulla inkomstrelaterade dagpenningen, konsumerar den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen långsammare än maximitiden. Av detta skäl skulle även graderingen påverka sökande av jämkad dagpenning senare än sökande av full inkomstrelaterad dagpenning.

Graderingen skulle tillämpas först när den inkomstrelaterade dagpenningen hade betalats för sammanlagt 40 hela dagar och den andra om den inkomstrelaterade dagpenningen hade betalats för sammanlagt 170 hela dagar.

Beloppet av den graderade inkomstrelaterade dagpenningen skulle alltid beräknas på grundval av den ursprungliga fulla dagpenningen.

Övergång från gammalt till nytt

Enligt utkastet till proposition skulle graderingen av nivån på förtjänstskyddet träda i kraft 2.9.2024. Graderingen skulle dock inte gälla arbetssökande vars maximitid för betalning av inkomstrelaterad dagpenning hade börjat 1.9.2024, dvs. som hade fått minst en dags inkomstrelaterad dagpenning före 2.9.2024. När det nya arbetsvillkoret uppfylls 2.9.2024 eller senare och arbetsvillkoret är 12 månader, skulle graderingen tillämpas.

De första graderingarna skulle alltså gälla sökande vars dagpenning skulle fastställas efter den 2 .9.2024 och vars arbetslöshet varar i mer än 40 vardagar. 

Din fulla inkomstrelaterade dagpenning är 90 euro per dag och du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från och med 1.8.2024.

Ditt arbetsvillkor uppfylls 31.7.2024 och vi betalar dig inkomstrelaterad dagpenning efter en självrisktid på sju dagar från och med 12.8.2024.

Din arbetslöshet fortsätter i 100 dagar. Din arbetslöshetsdagpenning är 90 euro under hela arbetslöshetsperioden.

Din fulla dagpenning är 90 euro per dag och du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från och med 1.10.2024. Ditt arbetsvillkor uppfylls 30.9.2024 och vi börjar betala inkomstrelaterad dagpenning till dig efter självrisktiden från och med 10.10.2024. Du kommer att vara arbetslös i 200 dagar.

Under de första 40 dagarna betalar vi dig en inkomstrelaterad dagpenning på 90 euro per dag, dvs. totalt 3 600 euro.

Under de följande 130 dagarna får du 80 % av det ursprungliga beloppet. Vi betalar dig 72 euro per dag i 130 dagar, dvs. totalt 9 360 euro.

Efter 170 dagar får du 75 % av det ursprungliga beloppet för dagpenningen, dvs. 67,50 euro per dag. Vi betalar då ut totalt 2 025 euro till dig fram till slutet av din arbetslöshet.

I vårt exempel betalar vi dig totalt 14 985 euro för 200 dagars arbetslöshet. Utan graderingen skulle det totala beloppet för de 200 dagarna vara 18 000 euro, så graderingen minskar det totala beloppet för din arbetslöshetsersättning med 3 015 euro i den här situationen.

Vi betalar dig en jämkad dagpenning på 20 euro per dag från och med 1.10.2025 på basis av ett arbetsvillkor som uppfylls 31.8.2025.

Din fulla inkomstrelaterade dagpenning är 80 euro per dag. Den jämkade dagpenningen på 20 euro är 25 % av detta belopp, så den maximala tid som används för varje dag med jämkad dagpenning är endast 0,25 dagar. I detta fall motsvarar endast fyra dagar med jämkad dagpenning en hel dag med full dagpenning. I det här fallet kommer vi bara att tillämpa graderingen när totalt 160 dagar med jämkad dagpenning på 20 euro har betalats ut.

Gradering av tilläggsdagar

Om rätten till inkomstrelaterad dagpenning i slutet av maximitiden på 500 dagar skulle omvandlas till inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar, skulle den inkomstrelaterade dagpenningen graderas även för tilläggsdagar, om det arbetsvillkor som ligger till grund för maximitiden hade uppfyllts 2.9.2024 eller senare och arbetsvillkoret i fråga var 12 månader.

Om betalningen av inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar har inletts redan före 2.9.2024, tillämpas inte alls graderringen av nivån på förtjänstskyddet.

Du får full dagpenning på basis av tilläggsdagar från och med den19.8.2024.

Graderingen inverkar inte på beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning. Vi betalar inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagarna utan gradering tills din rätt till tilläggsdagar upphör.

Graderingens inverkan

Lönen före arbetslöshetFull inkomstrelaterad dagpenning
per månad
Efter 40 betalningsdagar
-20 %
Efter 170 betalningsdagar
-25 %
       1 500 €       1 090 €-218 €-272 €
       2 000 €       1 306 €-261 €-327 €
       2 500 €       1 523 €-305 €-381 €
       3 000 €       1 739 €-348 €-435 €
       3 500 €       1 956 €-391 €-489 €
       4 000 €       2 094 €-419 €-523 €
Effekterna av graderingen per månad