Skip to content

Hem Arbetslivsguide Medlemskap Avslutandet av medlemskap

Avslutandet av medlemskap

Utträde

Du kan avsluta ditt medlemskap i arbetslöshetskassan när som helst. Om du vill avsluta ditt medlemskap i YTK, vänligen skicka oss ett meddelande om uppsägning.

Den dag då anmälan om utträde mottogs räknas som utträdesdag. Du kan endast avsluta ditt medlemskap retroaktivt när du byter kassa eller går i pension. När du byter kassa anges utträdesdagen som dagen före den dag då du går med i den andra kassan. När du går i pension anges utträdesdagen på motsvarande sätt som dagen före din första pensionsdag.

Om du har betalat medlemsavgiften för hela året och träder ut ur kassan under året, ska du ange ditt kontonummer på utträdesblanketten för medlemsavgiftens återbetalning. Om mer än 10 euro återstår av din medlemsavgift kan vi återbetala den på begäran.​​​​​​

Du kan endast tjäna in arbetsvillkor som medlem i en arbetslöshetskassa. Om du avslutar ditt medlemskap i en arbetslöshetskassa och inte blir medlem hos oss eller någon annan kassa inom en månad, förlorar du det arbetsvillkor som du har tjänat in.

Ett medlemskap hos oss är inte ett hinder för medlemskap i ett fackförbund. Om du har för avsikt att gå med i ett fackförbund behöver du alltså inte avsluta ditt medlemskap hos oss.

Uteslutning

Vi kan säga upp ditt medlemskap om

  • du inte betalar medlemsavgiften senast på förfallodagen
  • du har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter när du blev medlem
  • du har uppgett oriktiga uppgifter eller undanhållit uppgifter som påverkar din dagpenning eller dagpenningens storlek
  • du vägrar att följa arbetslöshetskassans stadgar eller anvisningarna från arbetslöshetskassans styrelse
  • du har varit företagare på heltid i över 18 månader.

Styrelsen för YTK Arbetslöshetskassan har gett kassans verkställande direktör fullmakt att fatta beslut om uteslutning av en medlem. Samråd ordnas med medlemmen innan uteslutningen.

Vi avger beslut om uteslutningen. Om du utesluts som medlem kan du söka ändring till beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet.

Din viktigaste skyldighet som medlem är att betala medlemsavgiften. Om du inte betalar medlemsavgiften avslutar vi ditt medlemskap retroaktivt från och med den dag då medlemsavgiften lämnats obetald.

Vi skickar dig en betalningspåminnelse om den obetalda medlemsavgiften. Påminnelsen räknas också som ett sådant samråd som avses i lagen om arbetslöshetskassor, där vi går igenom följderna av att inte betala medlemsavgiften.

YTK Arbetslöshetskassan är en arbetslöshetskassa för löntagare. Om du blir företagare bör du meddela oss om när företagsverksamheten inleds. Du kan behålla ditt medlemskap hos oss i högst ett och ett halvt år från att verksamheten har inletts.

Vi rekommenderar dock att du flyttar över till företagarkassan genast när du inleder företagsverksamheten. På så sätt kan du försäkra dig mot arbetslöshet från första början. Om du stannar kvar som medlem i YTK Arbetslöshetskassan, avslutar vi ditt medlemskap när du har varit företagare på heltid i över 18 månader.


Om en medlem dör

Utöver sorgearbetet har den avlidnas anhöriga ofta många världsliga angelägenheter att ta hand om. Här har vi samlat råd om hur ni kan avsluta de ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa.

Gör så här:

  • Kom överens med dödsboet om vem som sköter ärendena med arbetslöshetskassan.
  • Anmäl dödsfallet till oss. Vi avslutar medlemskapet och kan samtidigt kontrollera om det finns några oavslutade ärenden.
  • Vi tar hand om saken. Vi ger dig råd om det till exempel fortfarande är möjligt att ansöka om dagpenning eller om det finns oavslutade återkravs- eller besvärsärenden.

Avslutande av medlemskap samt ärenden som gäller medlemsavgiften

Vi uppdaterar våra medlemmars adressuppgifter årligen. I samband med detta får vi information om en medlems död via befolkningsregistret, varvid vi kan avsluta medlemskapet och inte längre uppbära medlemsavgift.

Det är dock möjligt att informationen om en medlems död når oss först efter att fakturan för medlemsavgiften har skickats. Som anhörig kan du meddela oss om saken, så gör vi de nödvändiga ändringarna i fakturan. 

Betalningen av medlemsavgiften kan påverka oavslutade inkomstrelaterade dagpenningsärenden. Vi kontrollerar saken och ger dig råd om vad du ska göra om det finns oavslutade ärenden. 

Oavslutade ärenden om inkomstrelaterad dagpenning

Den sökande kan ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning fram till din död. Dödsboet kan i den avlidnas namn ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för tiden före dödsfallet.

Det är möjligt att vi måste återkräva en för högt utbetald förmån efter att personen har avlidit. Även oavslutade sökanden av ändring kan förekomma. När ärendet om sökande av ändring har behandlats färdigt kan ytterligare avgifter eller återbetalningar bli aktuella. Vi kontaktar dig i dylika ärenden.

Vem kan sköta den avlidnas ärenden om inkomstrelaterad dagpenning?

Efter en persons död utövas yttranderätten i allmänhet av dem som är delägare i dödsboet. Enligt lagstiftningen räknas arvingarna, de universella testamentstagarna och maken/makan som delägare i ett dödsbo. En sambo är inte delägare i dödsboet om hen inte samtidigt är universell testamentstagare.

En delägare i dödsboet kan uttala sig i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa och kan därför ansöka om arbetslöshetsdagpenning och till exempel söka ändring till kassans beslut. När du kontaktar oss i dessa ärenden måste vi försäkra oss om att den som handlar i dödsboets namn också är delägare i dödsboet. Vi försöker ändå undvika onödig byråkrati.

Vid behov kan du ansöka om fastställande av delägaruppgifterna i bouppteckningen hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att kunna sköta dödsboets angelägenheter. Fastställande av delägaruppgifterna i bouppteckningen bekräftar delägarens ställning. Ställningen som arvtagare kan också klarläggas med hjälp av till exempel uppgifter från befolkningsregistret, ämbetsbevis eller annan tillförlitlig utredning av släktskap.

Förmånerna kan endast betalas in på ett konto som registrerats i dödsboets eller den avlidnas namn.

Om en boutredningsman har utsetts av en domstol utövar denna person yttranderätt i enlighet med lagen. Boutredningsmannen har alltså rätt att på basis av sin ställning ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för dödsboets räkning eller till exempel söka ändring till beslut. Boutredningsmannen kan visa sin behörighet genom ett domstolsbeslut. Även om dödsboet är i boutredningsmannens besittning kan förmånen endast betalas ut till ett konto som registrerats i dödsboets eller den avlidnas namn.