Skip to content

Hem Arbetslivsguide AN-tjänster Syssel­sättnings­främjande tjänster

Syssel­sättnings­främjande tjänster

De offentliga sysselsättningstjänsterna tryggar tillgången på kompetent arbetskraft och de arbetssökandes möjligheter att få arbete samt främjar uppkomsten av ny företagsverksamhet, företagens verksamhetsförutsättningar och arbetslivets kvalitet.

Arbetskraftsmyndigheten ansvarar för anordnandet av sysselsättningstjänster. Som en del av detta arbete kan arbetskraftsmyndigheten ordna olika sysselsättningsfrämjande tjänster för dig. Sysselsättningsfrämjande tjänster har olika inverkan på din rätt till arbetslöshetsförmån och i vissa fall på storleken på din inkomstrelaterade dagpenning.

Alla ärenden med arbetskraftsmyndigheten är inte sysselsättningsfrämjande tjänster. Till exempel den normala serviceprocessen för arbetssökande, där du anmäler dig som arbetssökande, deltar i en inledande intervju och gör upp en sysselsättningsplan, är inte en sysselsättningsfrämjande tjänst.

Med sysselsättningsfrämjande tjänster avses

 • jobbsökarträning
 • karriärträning
 • arbetskraftsutbildning
 • frivilliga studier för arbetssökande med stöd av arbetslöshetsförmån
 • utbildningsprövning
 • arbetsprövning
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Inkomstrelaterad dagpenning för perioden av syssel­sättnings­främjande tjänster

Under tiden som sysselsättningsfrämjande tjänster pågår kan vi betala dig inkomstrelaterad dagpenning, som du skulle ha rätt till om du vore arbetslös. Med andra ord kontrollerar vi normalt alla villkor och begränsningar för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Om du har kommit överens om tjänsten med arbetsförmedlingen och den ingår i din sysselsättningsplan kan vi betala ut en förhöjd dagpenning till dig.

Vi kan dock undantagsvis betala ut inkomstrelaterad dagpenning för den tid som sysselsättningsfrämjande tjänster pågår, även om du inte hade rätt till inkomstrelaterad dagpenning när tjänsten inleddes, om det beror på

 • en tidsfrist utan ersättning, dvs. en karens
 • arbetsplikt
 • en begränsning som har samband med yrkesutbildning
 • karenstid

Frånvaro från sysselsättningsfrämjande tjänster

Du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning under jobbsökarträning, karriärträning, arbetsprövning eller rehabiliterande arbetsverksamhet för de dagar då du inte deltar i tjänsten, om inte frånvaron beror på

 • arbetsoförmåga
 • sjukdom hos barn under 10 år i högst fyra arbetsdagar åt gången
 • arbetsintervju eller annan därmed jämförbar sysselsättningsrelaterad orsak
 • skötsel av ett offentligt förtroendeuppdrag

Avvikande tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa efter att syssel­sättnings­främjande tjänster har inletts

Om du har vägrat ett erbjudet arbete innan sysselsättningsfrämjande tjänsten inleds och den oavlönade perioden börjar efter att tjänsten har börjat, kan vi undantagsvis betala ut inkomstrelaterad dagpenning utan hinder av en eventuell karens.

Under arbetskraftsutbildning och frivilliga studier omfattas du inte av de begränsningar i utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning som gäller för heltidsstudier. Under dessa tjänster kan du inte heller bli föremål för sanktioner för att du säger upp dig från arbetet eller vägrar att ta emot ett arbete till den del det är fråga om arbete som arbetsgivaren specificerat erbjuder.

Under arbetskraftsutbildning och frivilliga studier räknar vi inte om den lön som ligger till grund för din inkomstrelaterade dagpenning, även om du uppfyller arbetsvillkoret. Den maximala dagpenningsperioden börjar inte heller om från början mitt i tjänsten. Vi räknar om grundlönen först efter att tjänsten har avslutats. Samtidigt börjar även din maximala utbetalningstid om från början. I praktiken innebär detta att din rätt till inkomstrelaterad dagpenning kan upphöra mitt i en sådan här tjänst. Då överförs du till Fpa:s grundtrygghet.

Om du deltar i arbetskraftsutbildning kan vi undantagsvis betala ut inkomstrelaterad dagpenning för den tid som utbildningen pågår, även om du är företagare på heltid. På motsvarande sätt kan vi också betala ut ersättning om du hotas av arbetslöshet, även om du inte är arbetslös eller permitterad under tiden du deltar i arbetskraftsutbildning.

Om arbetskraftsutbildningen ordnas i separata helheter så att utbildningsperioderna inte är kopplade till varandra utan avbrott, anses du inte delta i utbildning under perioderna mellan utbildningsperioderna.

Kostnadsersättning

Om du får inkomstrelaterad dagpenning har du också rätt till kostnadsersättning för resekostnader och andra kostnader som föranleds av deltagande i sysselsättningsfrämjande tjänst. Vi kan inte betala kostnadsersättning för tiden av frivilliga studier, om det inte är fråga om frivilliga studier enligt lagen om främjande av integration.

Om du deltar i rehabiliterande arbetsverksamhet kan vi betala dig en kostnadsersättning på 9 euro för de dagar du deltar enligt planen.

Kostnadsersättningens belopp

Vi kan betala dig en kostnadsersättning på 9 euro per dag. Vi kan betala dig en kostnadsersättning på 18 euro per dag om

 • du deltar i en tjänst som ordnas utanför ditt pendlingsområde
 • du deltar i en tjänst som ordnas utanför din hemkommun inom ditt pendlingsområde och du får inkvarteringskostnader på grund av att du deltar i tjänsten

Genom att delta i arbetskraftsutbildning utomlands har du rätt till 50 procent av den dagpenning som betalas ut till statens tjänstemän som ersättning för resekostnader för tjänsteresor i landet i fråga samt ersättning för övernattning och andra kostnader som uppstått under utbildningen.

Om du deltar i arbetskraftsutbildning som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten kan vi betala dig en kostnadsersättning på 16,82 euro per dag. Inkvarteringen för arbetssökande som deltar i arbetskraftsutbildning som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är avgiftsfri.

Dagar som berättigar till kostnadsersättning

Vi betalar kostnadsersättning för högst fem dagar per kalendervecka. Om du deltar i arbetskraftsutbildning utomlands kan vi betala kostnadsersättning för högst sju dagar per kalendervecka.

Under den tid som jobbsökarträningen, karriärträningen och arbetsprövningen pågår betalar vi kostnadsersättning endast för de dagar då tjänsten ordnas och du deltar i tjänsten.

Begränsningar i och upphörande av kostnadsersättning

Vi betalar inte kostnadsersättning för semesterperioder inom arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier enligt lagen om främjande av integration. Vi kan ändå betala kostnadsersättning för kostnader även under semesterperioden för den tid då du deltar i inlärning i arbetet eller praktik som ingår i utbildningen.

Vi slutar betala ut kostnadsersättning från och med den dag du avbryter tjänsten. Vi slutar också att betala ut kostnadsersättning om det har fattats ett beslut om att avbryta tjänsten.