Skip to content

Hem Arbetslivsguide Inkomstrelaterad dagpenning Begränsningar av den inkomstrelaterade dagpenningen

Begränsningar av den inkomstrelaterade dagpenningen

Vi kan inte alltid betala dig inkomstrelaterad dagpenning. Detta kan bero på att förutsättningarna inte uppfylls, att det finns ett arbetskraftspolitiskt hinder för utbetalningen eller att inkomstrelaterad dagpenning inte återstår att betala. Ibland kan vi inte betala, eftersom vissa begränsningar av den inkomstrelaterade dagpenningen hindrar oss från att betala.

Ålder

Vi kan inte bevilja dig inkomstrelaterad dagpenning om du inte har fyllt 18 år.

Om du är född före 1965 kan vi bevilja dig inkomstrelaterad dagpenning högst till utgången av den kalendermånad under vilken du fyller 65 år.

Om du är född 1965 eller senare kan vi bevilja dig inkomstrelaterad dagpenning högst till utgången av den kalendermånad under vilken du uppnår den lägsta åldern för ålderspension enligt lagen om pension. I dessa åldersgrupper är den lägsta åldern för ålderspension kopplad till förändringen i den förväntade livslängden. Mer information om pensionerna får du från Pensionsskyddscentralen.

Utan hinder av din ålder kan vi dock undantagsvis bevilja dig inkomstrelaterad dagpenning fram till utgången av den kalendermånad under vilken du fyller 68 år, om du är förhindrad att arbeta p.g.a.

 • permittering
 • en orsak som kan jämställas med permittering, eller
 • på grund av en stridsåtgärd som inte är beroende av dina arbetsförhållanden eller arbetsförhållanden

Frånvaro från arbetsmarknaden

Du har inte rätt till arbetslöshetsförmåner om

 • du fullgör värnplikt eller civiltjänst (även repetitionsövningar och kompletterande tjänstgöring)
 • du avtjänar fängelsestraff
 • medan du vårdas på sjukhus eller annan institution eller om
 • du är förhindrad att vara på arbetsmarknaden av en orsak som kan jämställas med dessa

Om du är borta från arbetsmarknaden i mer än sex månader utan godtagbart skäl, kan vi inte bevilja dig inkomstrelaterad dagpenning förrän han eller hon efter frånvaron på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret.

Du har en godtagbar orsak till att du inte är på arbetsmarknaden p.g.a.

 • sjukdom
 • institutionsvård
 • rehabilitering
 • värnplikt
 • civiltjänst
 • heltidsstudier
 • stipendieperioden
 • barnets födelse
 • vård av barn upp till tre år, eller
 • av andra med dessa jämförbara skäl

Antalet förmånsdagar per vecka

Antalet arbetslöshetsförmånsdagar samt arbets-, självrisk- och ersättningsdagar per kalendervecka får vara sammanlagt högst fem.

Vi kan alltså betala högst fem dagar i veckan. Alla arbets-, självrisk- och ersättningsdagar minskar antalet dagar för vilka vi kan betala ut en förmån.

Arbetslöshetsförmånsdagen är den dag då du får arbetslöshetsförmån. Som förmånsdagar räknas också de dagar för vilka din rätt till arbetslöshetsförmån har förvägrats på arbetskraftspolitisk grund eller på grund av periodisering av en förmån som betalats till dig.

Arbetsdagen är den dag då du arbetar, självriskdagen är självrisktiden enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ersättningsdagen är den dag för vilken du får någon annan ersättning, t.ex. sjukdagpenning, föräldrapenning eller daghemsersättning.

Deltidsarbete och jämkad inkomstrelaterad dagpenning som betalats för samma dag räknas som en förmånsdag.

Exempel

Ditt visstidsarbete avslutas på onsdag. Du har redan fått inkomstrelaterad dagpenning och det blir ingen ny självrisktid den här gången. Du börjar jobba på lördag och jobbar på lördag och söndag. (2 arbetsdagar)

I det här exemplet är alla allmänna villkor uppfyllda och det finns inga andra hinder.

Vi kan inte betala inkomstrelaterad dagpenning för måndag, tisdag eller onsdag eftersom du inte har varit arbetslös. (3 arbetsdagar)

Trots att du har varit arbetslös kan vi inte betala vare sig torsdag eller fredag, eftersom antalet arbets- och förmånsdagar då skulle vara sammanlagt fler än fem. Under en kalendervecka har du redan 5 arbetsdagar (mån-ons & lö-sö).

Arbetsoförmåga

Om du är arbetsoförmögen har du inte rätt till arbetslöshetsförmåner och vi kan inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning. Det finns dock några undantag som du kan läsa mer om i avsnittet om arbetsoförmåga.

Hindrande sociala förmåner

Andra sociala förmåner du får kan hindra oss från att betala dig inkomstrelaterad dagpenning. Du kan läsa mer om sociala förmåner som förhindrar betalning av inkomstrelaterad dagpenning i den del som behandlar dem.

Begränsningar som beror på arbets- eller tjänsteförhållande

Vi kan inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning för den tid du har rätt till lön för uppsägningstiden eller motsvarande ersättning. Det spelar ingen roll om arbetsgivaren faktiskt har betalat ersättningen eller inte. Avgörande är rätten till lön för uppsägningstiden.

Vi kan inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning för den tid du har rätt till semesterlön som grundar sig på lönen för heltidsarbete. Om du är helt arbetslös kommer detta inte att hända, eftersom du kommer att få en semesterersättning när din anställning upphör. Om du i stället tidigare har arbetat på heltid och fortsatt på deltid, kan du ha rätt till semesterlön på grundval av heltidsarbete för samma tid som du ansöker om jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Då kan vi inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning.

Vi kan inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning för annan ledighet som grundar sig på lag eller kollektivavtal. Så är till exempel fallet med arbetstidsförkortning, det vill säga så kallade pekkas-dagar.

Semesterersättning

Vi kan inte omedelbart betala dig inkomstrelaterad dagpenning om du har rätt till semesterersättning när ditt anställningsförhållande upphör.

Semesterersättningen hindrar oss från att betala dig inkomstrelaterad dagpenning för den tid semesterersättningen motsvarar lönen. Om du till exempel får en semesterersättning som motsvarar månadens lön kan vi inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning förrän efter en månad.

Vi periodiserar semesterersättningen om den betalas på grundval av ett anställningsförhållande som upphört den 1.1.2024 eller därefter.

Periodiseringen görs så att vi först delar din månadslön med talet 21,5. På så sätt får vi reda på din beräknade dagslön, med vilken vi delar ut semesterersättningens belopp. Resten avrundar vi nedåt till hela dagar. Slutresultatet är antalet dagar under vilka vi inte kan betala inkomstrelaterad dagpenning.

Periodiseringstiden går inte ut på kalenderdagar, eftersom antalet arbetslöshetsdagar och arbets-, självrisk- och ersättningsdagar per kalendervecka kan vara sammanlagt högst fem. I praktiken går det alltså bara fem dagar i veckan.

Den karenstid som arbetskraftsmyndigheten tillsätter och den periodiseringstid som semesterersättningen omfattar kan löpa samtidigt. Däremot kan självrisktiden och periodiseringen av semesterersättningen inte löpa samtidigt, eftersom endast sådana dagar för vilka inkomstrelaterad dagpenning kan betalas kan räknas in i självrisktiden.

 • Din heltidsanställning, som varat mer än två veckor, upphör 31.1.2024
 • Du har inte använt de intjänade semestrarna och därför betalar din arbetsgivare 1 500 euro i semesterersättning till dig.
 • Din lön har varit 3 000 €/månad.
 • Din kalkylerade dagslön är 139,53 € (3 000 € / 21,5)
 • Vi delar semesterersättningen med den kalkylerade dagslönen (1 500 € / 139,53 €)
 • Utdelningen är 10,7. Vi avrundar ner och får 10.
 • Du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning under 10 dagar från det att anställningsförhållandet upphörde, så vi kan inte betala inkomstrelaterad dagpenning till dig på grund av periodiseringen av semesterersättningen för tiden 1.2.-14.2.2024
 • Självrisktid löper inte under perioden
 • Sju dagars självrisktid löper under tiden 15.2-23.2.2024
 • Vi kan börja betala inkomstrelaterad dagpenning efter helgen den 24-25.2. 2024 från och med den 26.2.2024
 • Söckenhelgersättning

  Söckenhelgersättningen kan påverka beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning. Det är en situationsspecifik effekt. Läs mer om söckenhelgersättning.

  Avgångsvederlag

  Vi kan inte omedelbart betala dig en inkomstrelaterad dagpenning om du får ett avgångsvederlag baserat på ett avtal mellan dig och din arbetsgivare när din anställning upphör.

  Avgångsvederlaget hindrar oss från att betala dig en inkomstrelaterad dagpenning för den period som avgångsvederlaget betalas ut för. Om du till exempel får tre månaders lön som avgångsvederlag, kan vi inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning förrän tre månader har gått.

  När du får en ekonomisk förmån som ersättning för att ditt anställningsförhållande upphör kan vi alltså inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning genast. Kom dock ihåg att anmäla dig som arbetssökande. Detta säkerställer att din rätt till inkomstrelaterad dagpenning bibehålls under perioden med avgångsvederlag.

  Arbetstidsbanken

  Vi kan inte betala inkomstrelaterad dagpenning genast om du har fått en kontantbetalning från arbetstidsbanken inom två månader före eller under din heltidspermittering.

  En kontant betalning från tidsbanken hindrar oss från att betala inkomstrelaterad dagpenning för den tid för vilken kontantbetalningen betalas.

  Vi delar upp dagpenningen på det antal dagar som permitteringsmeddelandet gäller. Om dagpenningen har betalats ut under ledigheten, kan vi också göra en justering från och med den dag då dagpenningen betalades ut.

  Effekt av vinst vid försäljning av näringstillgångar

  Om du har upphört med din huvudsakliga företagsverksamhet har du inte rätt till arbetslöshetsförmån under den period som kapitalvinsten på försäljningen av dina företagstillgångar skrivs av. Vi räknar ut hur många dagar kapitalvinsten motsvarar i grunddagpenning och under denna period har du inte rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

  Kapitalvinster från anläggningstillgångar eller andra långsiktiga investeringar anses också vara relaterade till nedläggningen av verksamheten om de gjordes under de sex månaderna före nedläggningen.

  Kapitalvinster på företagstillgångar fördelas över en period på högst 24 månader. Kapitalvinster skrivs dock inte av om företaget har varit verksamt i 18 månader eller mindre, eller om balansomslutningen för företagets sista räkenskapsår minus företagets skulder inte överstiger 20 000 euro.

  När du ansöker om arbetslöshetsersättning efter att du har upphört med din huvudsakliga affärsverksamhet kommer vi att beräkna kapitalvinsten även om du ännu inte har sålt dina affärstillgångar.

  Inverkan av arbetstvister

  Under en arbetskonflikt kan vi inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig om du omedelbart blir arbetslös på grund av strejk eller lockout. Vi kan inte heller betala inkomstrelaterad dagpenning till dig om du indirekt blir uppsagd på grund av strejk eller lockout, om syftet med arbetskonflikten också är att ändra dina anställnings- och löneförhållanden.

  Vi kan betala inkomstrelaterad dagpenning utan hinder av arbetskonflikten, om du var helt arbetslös innan arbetskonflikten började. På motsvarande sätt kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning utan hinder av en arbetskonflikt under en heltidspermittering, om permitteringsmeddelandet har getts före meddelandet om arbetskonflikten.

  Om du är förhindrad att arbeta på grund av strejk eller lockout som inte har något direkt eller indirekt samband med dina anställningsvillkor eller arbetsförhållanden, kan vi betala dig inkomstrelaterad dagpenning utan hinder av en arbetstvist. Detta förutsätter dock att din lön hålls inne och att du är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. I dessa situationer har arbetsgivaren en viss skyldighet att betala lön till dig. Vi kan tidigast betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig när arbetsgivarens skyldighet upphör.