Skip to content

Sjukdom och arbetsoförmåga

Sjukdom och arbetsoförmåga är obehagliga saker som kan drabba vem som helst. Mindre förkylningar och skador påverkar inte din rätt till dagpenning. Men situationer som kräver sjukhusvistelse och arbetsoförmåga påverkar också ditt utkomststöd.

Sjukdom

En kortvarig sjukdom eller en lindrig skada påverkar inte din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Uppsök läkare vid behov och bli frisk.

Om du är sjuk i högst 10 dagar, välj ”Sjuk” i fältet för sjukdagarna i din ansökan. Om du har arbetat deltid, ange eventuell lön för sjukdomstid i din ansökan.

Om du är sjuk i mer än 10 dagar, kryssa för ”Sjuk” i fältet för dagsuppgifter i ansökan om dagpenning. Ansök om sjukdagpenning från FPA.

Självriskperiod för sjukdagpenning

Rätt till sjukdagpenning föreligger från och med den dag då arbetsoförmågan inträdde och nio arbetsdagar därefter. Vardagar inkluderar lördagar, men inte helgdagar.

Vi kan betala sjukpenning för sådana perioder om du fick sjukpenning omedelbart innan perioden med rätt till sjukpenning började.

Om din sjukdom eller skada är så allvarlig att du behöver sjukhusvård eller annan institutionsvård ska du också ange detta i din ansökan. När du vårdas på institution är du enligt lag inte tillgänglig för arbete. Under denna period har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Arbetsoförmåga

Vi kan inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning om du är arbetsoförmögen.

Du är arbetsoförmögen om du får

  • sjukdagpenning
  • partiell sjukdagpenning
  • invalidpension
  • rehabiliteringsstöd
  • förmån på grund av full arbetsoförmåga

Din arbetsoförmåga avgörs därför av om du har förklarats arbetsoförmögen enligt sjukförsäkringslagen eller folkpensionslagen. I praktiken innebär detta att vi inte bedömer din arbetsoförmåga på basis av ett läkarintyg. Ett läkarintyg kan visa att du är arbetsoförmögen, men utan ett beslut från FPA eller pensionsbolaget kan vi inte förklara dig arbetsoförmögen eller frisk.

För arbetslöshetsförsäkringens del är du också arbetsoförmögen om du har förklarats arbetsoförmögen enligt sjukförsäkringslagen, lagen om arbetspension eller folkpensionslagen, även om du inte har fått förmåner enligt dessa lagar. Det betyder att vi inte kan betala dagpenning om du har konstaterats vara arbetsoförmögen men ingen förmån har betalats ut eftersom din inkomst är låg, eller om förmånen betalas ut först efter att du har varit arbetsoförmögen i minst 55 dagar i följd.

Undantag

Huvudregeln är att du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du är oförmögen att arbeta. Det finns dock tre undantag från denna regel.

  1. Invalidpension hindrar oss inte från att betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig om du får sådan pension enligt lagstiftningen i ett annat land. Vi måste dock dra av en sådan pension från din dagpenning.
  2. En invalidpension hindrar oss inte från att betala dig en inkomstrelaterad dagpenning om invalidpensionen beviljades dig för att du är permanent blind, permanent orörlig eller permanent så hjälplös att du inte kan klara dig utan hjälp av en annan person.
  3. Arbetsoförmåga hindrar oss inte från att betala inkomstrelaterad dagpenning till dig om du har fått sjukdagpenning för maximitiden, du fortfarande är arbetsoförmögen av hälsoskäl och din ansökan om invalidpension är anhängig eller har avslagits. Om du fortfarande är anställd förutsätter vi dessutom att arbetsgivaren inte har ett ledigt arbete som motsvarar din arbetsförmåga.

Undantagen från huvudregeln innebär endast att du i dessa situationer inte förlorar din rätt till inkomstrelaterad dagpenning på grund av arbetsoförmåga. För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du uppfylla alla villkor och det får inte finnas några andra begränsningar. På samma sätt måste du också ha en giltig arbetsansökan.