Skip to content

Hem Arbetslivsguide Rörlighetsunderstöd Begränsningar i rörlighets­understödet

Begränsningar i rörlighets­understödet

Rörlighetsunderstödet är avsett att stödja sysselsättningen. Med hjälp av det har du större chans att söka och ta emot ett arbete även längre bort.

Mot denna bakgrund är det lätt att förstå begränsningarna i rörlighetsunderstödet. Du kan inte använda rörlighetsunderstödet om det inte är fråga om att du anställs i ett nytt arbete eller om villkoren för pendlingens längd inte uppfylls i verkligheten.

Rörlighetsunderstödet följer också delvis rätten till arbetslöshetsförmån. Hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning kan alltså också utgöra ett hinder för utbetalning av rörlighetsunderstöd.

Allmänna begränsningar

Vi kan betala ut rörlighetsunderstöd endast på basis av en anställning och därtill relaterad utbildning.

Vi kan betala ut rörlighetsunderstöd för deltidsarbete endast för de dagar då du faktiskt har arbetat.

Vi kan inte betala ut rörlighetsunderstöd för dagar då arbetet och löneutbetalningen har avbrutits på grund av permittering eller en orsak som kan jämställas med permittering eller en orsak som beror på personen själv.

En förutsättning för att erhålla rörlighetsunderstöd är att du har rätt till arbetslöshetsförmån. I praktiken innebär detta att vi inte kan bevilja dig rörlighetsunderstöd om du byter direkt från ett arbete till ett annat. Däremellan måste du vara arbetslös arbetssökande i minst en dag för att ha rätt till arbetslöshetsförmån.

Om du arbetar deltid eller heltid i mindre än två veckor kan du ha rätt till arbetslöshetsförmån. I dessa situationer kan du således få rörlighetsunderstöd även om du direkt byter från ett jobb till ett annat.

Endast för ny anställning

Vi kan endast bevilja rörlighetsunderstöd för en ny anställning som påbörjas. Vi kan alltså inte bevilja rörlighetsunderstöd om du till exempel återvänder från en heltidspermittering för att arbeta hos den arbetsgivare som permitterade dig. 

Endast en gång per anställning

Om du redan har ansökt om rörlighetsunderstöd en gång för en anställning och understödet har betalats ut, kan vi inte betala ut understöd för samma anställning på nytt.

Vi kan inte heller bevilja dig flera perioder av rörlighetsunderstöd om du omedelbart har på varandra följande visstidsanställningar hos samma arbetsgivare på samma villkor. I en sådan situation kan du alltså inte få en ny stödperiod på grundval av ett nytt arbetsavtal. Sådana omedelbart på varandra följande arbetsavtal med samma arbetsgivare betraktas som en enda anställning.

Saker att beakta inom tilldelningsperioden

Vi kan inte betala ut det beviljade understödet för dagar då arbetet och löneutbetalningen har avbrutits för minst en hel dag på grund av permittering eller en orsak som kan jämställas med permittering.

Detsamma gäller också oavlönad sjukfrånvaro. Under denna tid kan vi inte betala ut rörlighetsunderstöd. 

Dessa permitterings- och sjukdagar räknas dock in i maximitiden för rörlighetsunderstödet.


Villkoren för rörlighetsunderstöd uppfylls inte

Arbetets karaktär kan ibland vara sådan att tiden för resans längd i själva verket inte uppfyller de kriterier som ställs på den. Även om avståndet till arbetsgivarens verksamhetsställe skulle vara tillräckligt för beviljande av rörlighetsunderstöd, kan rörlighetsunderstöd inte beviljas om du till exempel sällan besöker arbetsstället på grund av distansarbete. Om du till exempel regelbundet besöker arbetsgivarens arbetsställe i heltidsarbete endast två gånger i veckan, uppfylls inte villkoret om genomsnittlig arbetsarbetstid.

Endast tre månader retroaktivt

Du kan ansöka om rörlighetsunderstöd retroaktivt för högst 3 månader. Om du har inlett en anställning eller en arbetsrelaterad utbildning för vilken du behöver rörlighetsunderstöd, kan du ansöka om rörlighetsunderstöd inom tre månader efter att arbetet eller den relaterade utbildningen började. Du bör dock skicka in ansökan genast när arbetet börjar, så riskerar du inte att glömma saken.

Vi betalar ut rörlighetsunderstöd högst tills anställningen upphör eller den arbetsrelaterade utbildningen avbryts.