Skip to content

Permittering innebär att din arbetsgivare, när de villkor som anges i arbetsavtalslagen är uppfyllda, avbryter arbetet och löneutbetalningen. Samtidigt avbryter du arbetet, även om anställningsförhållandet förblir i kraft. Bestämmelser om förfaringssätt och tidsfrister vid permittering finns i arbetsavtalslagen och kollektivavtalen.

Om du permitteras kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss. Anmäl dig först som arbetssökande. När permitteringen har varat i två veckor kan du skicka oss den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Om permitteringen varar mindre än två veckor, skicka ansökan när permitteringen upphör.

Om du är permitterad har du rätt till samma inkomstrelaterade dagpenning som du som arbetslös skulle ha rätt till. Du hittar mer information om den inkomstrelaterade dagpenningen, dess belopp, längd och begränsningar i vår databank.


Gör så här

 1. Anmäl dig genast som arbetssökande
 2. Gör ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
 3. Gör en fortsättningsansökan
 4. Anmäl att permitteringen har upphört

Anmäl dig genast som arbetssökande

Vi kan bara betala dig inkomstrelaterad dagpenning om din jobbsökning är giltig. Kom därför ihåg att anmäla dig som arbetssökande senast den första permitteringsdagen. Anmäl dig som arbetssökande på AN-tjänsternas webbplats. Du kan anmäla dig som arbetssökande också innan permitteringen börjar.

Gör ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Efter två veckors permittering kan du skicka oss den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning för den senaste tiden. Om permitteringen har börjat mitt i veckan, fyll i den första ansökan för den gångna tiden från två veckor till söndag. Du ansöker alltid om inkomstrelaterad dagpenning retroaktivt, så du kan inte fylla i ansökan i förväg.

Om permitteringen är kortare än två veckor kan du skicka in din ansökan så snart permitteringen är avslutad.

Gör en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i vår elektroniska tjänst på OmaYTK. Tjänsten kommer att vägleda och hjälpa dig. Ansökan sparas automatiskt och du kan fortsätta fylla i den när det passar dig. Genom tjänsten kan du också lämna in alla bilagor samt ansöka om behövliga inkomstuppgifter ur inkomstregistret.

Vi kan bara betala ut inkomstrelaterad dagpenning retroaktivt under tre månader. Skicka alltid alla ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning till oss senast tre månader efter den dag du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning.

Gör en fortsättningsansökan

Om permitteringen fortsätter ska du lämna in en fortsättningsansökan efter fyra veckor eller en månad från sista dagen i din första ansökan. Du kan du lämna in en fortsättningsansökan även om vi ännu inte hunnit behandla din första ansökan.

Du får inkomstrelaterade dagpenningar snabbare när du följer den ansökningsperiod som föreslås av OmaYTK i fortsättningsansökan. Ändra ansökningsperioden endast om vi begär det separat.

Meddela om permitteringen upphör

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning tills permitteringen upphör. När permitteringen upphör, meddela detta i den sista ansökan.

Om ditt anställningsförhållande upphör under permitteringen, meddela oss detta i ansökan. Fortsätt att ansöka om dagpenning som arbetslös, det vill säga ange din ansökan ”Arbetslös”.

När ett anställningsförhållande upphör kan du ha rätt till lön för uppsägningstiden eller motsvarande ersättning. Vi kan inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning för den tid du har rätt till lön för uppsägningstiden. Därför är det viktigt att du informerar oss om att anställningsförhållandet har upphört. Om du har permitterats med användning av den i lag fastställda tiden för meddelande om permittering under 14 dagar, kan tiden för meddelande om permittering förkortas från uppsägningstiden.

Meddela alltid arbetskraftsmyndigheten att anställningsförhållandet upphör. De undersöker när ett anställningsförhållande har upphört och ger oss ett uttalande om detta. Svara genast om arbetskraftsmyndigheten ber dig om en särskild utredning. Om du själv har sagt upp dig eller annars själv har orsakat att anställningsförhållandet upphört, kan arbetskraftsmyndigheten bestämma en tid utan ersättning, dvs. karenstid, för dig.


Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning görs alltid skriftligt. Den exakta formen för ansökan har inte fastställts. Vi behöver dock en hel del olik information för att kunna bedöma om du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning och hur stor inkomstrelaterad dagpenning du har. Därför bör du använda vår elektroniska OmaYTK -tjänst. Det kommer att be om nödvändig information och kommer att vägleda och hjälpa dig att fylla i din ansökan.

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning behöver vi information om de löner som du har fått. I OmaYTK -tjänsten kan du redan när du fyller i ansökan söka löneuppgifter ur inkomstregistret för ansökan. När löneuppgifterna redan är klara i ansökan är det snabbare att behandla din ansökan.

Om arbetsgivaren har anmält endast en helhetssumma av lönen till inkomstregistret, behöver vi eventuellt ytterligare information. Till exempel semesterpenning och semesterersättning måste vi få en specificerad lönesumma. Du kan enkelt lägga till sådan information när du ansöker via OmaYTK. De nödvändiga uppgifterna hittar du i din löneberäkning och OmaYTK styr ifyllandet av dessa uppgifter.

Ju mer noggrant du registrerar dina uppgifter, desto snabbare kan vi behandla din ansökan.

Om du har arbetat deltid och ansöker om löneuppgifter ur inkomstregistret, gäller för ansökan de löner vilkas betalningsdag infaller för tiden för ansökan.

Om din arbetsgivare ännu inte har hunnit anmäla dina löneuppgifter till inkomstregistret kan du lägga till löneuppgifterna i avsnittet själv: Lägg till arbetsgivaren och den saknade inkomstuppgiften. Alla inkomstslag i inkomstregistret hittar du i snabb- och fallmenyn. Använd som lönesumma lönebeloppet före avdrag av skatter och andra avgifter, dvs. det s.k. bruttobeloppet.

När du skickar in en ansökan kan du vara lugn. Vi tar hand om det och om vi behöver mer information så kontaktar vi dig.

Bilagor som behövs för ansökan om dagpenning

Vi behöver några bilagor för att handlägga din ansökan om dagpenning. När du gör en ansökan i OmaYTK ger tjänsten dig information om vilka bilagor vi behöver.

Vi kan betala retroaktiv dagpenning endast för en period på tre månader. Se därför till att du skickar in din ansökan i god tid före utgången av tidsfristen på tre månader, även om du fortfarande saknar en bilaga. Du kan fortfarande skicka oss de saknade dokumenten senare. Vi kommer att fråga dig separat om något viktigt saknas.

Löneintyg

I dag är lönebeskedet av ringa betydelse. När du gör ansökan kan du söka behövliga löneuppgifter i inkomstregistret. När vi behandlar din ansökan kommer vi att kontrollera uppgifterna i inkomstregistret en gång till.

Uppgifterna i inkomstregistret räcker inte nödvändigtvis. Via OmaYTK kan du lämna detaljerade och eventuellt saknade uppgifter.

Löneintyg eller löneberäkning behöver vi inte längre separat. De kan dock vara användbara om det finns något oklart i inkomstregistrets uppgifter. Men de behöver inte ens skickas till oss för säkerhets skull. Vi hör av oss om vi behöver mer information.

Skattekort

Vid utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning dras skatterna av från den. Därför behöver vi information om din skattesats.

I början av året kommer skattemyndigheten automatiskt att förse oss med alla våra medlemmars skatteuppgifter. Dessa uppgifter är dock avsedda för lön. Enligt skattemyndighetens anvisningar är skatteprocentsatsen minst 25, om förmånen beskattas med skatteprocentsatsen för lönen. Det kan alltså vara så att det på skattekortet som du får av skattemyndigheten finns en annan skattesats än vad som syns i OmaYTK. Skillnaden beror på den förändring av skatteprocenten som görs när förmånen betalas med skatteprocenten för lönen.

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning kan du beställa ett nytt skattekort i skattemyndighetens tjänst. När du på skattekortet antecknar en uppskattning av den inkomstrelaterade dagpenningen och anmäler oss, dvs. YTK Arbetslöshetskassan, som betalar ut förmånen, får vi en ny skatteinformation direkt från skattemyndigheten. När vi av skattemyndigheten får en förskottsinnehållningsprocent som beräknats för förmånen, kan vi göra förskottsinnehållning direkt med den utan ovan nämnd förhöjning.

Vi använder den skatteprocent som vi har den dag då förmånen betalas ut. Om du vill ändra skatteprocenten, lönar det sig att göra det innan ansökan om dagpenning sänds.

Meddelande om permittering

Skicka oss också meddelandet om permittering. Vi behöver ett meddelande om permittering när vi kollar vilken typ av permittering det är. Dessutom behöver vi ett meddelande om permittering om anställningsförhållandet upphör under permitteringen.

Inlämnandet av permitteringsanmälan är inte alldeles nödvändigt med tanke på utbetalningen av förmånen när permitteringen börjar. Det underlättar dock behandlingen av ansökan, så det är värt att lämna in den till oss.

Utredningar om andra inkomster och förmåner

Enligt lagen ska du alltid informera oss om sådana förändringar i dina förhållanden som kan påverka din rätt att få arbetslöshetsdagpenning eller minska beloppet av den dagpenning som ska betalas ut. Om du är osäker, kontakta vår kundtjänst

Här är några exempel:

 • Om du har inkomster under permitteringen eller till exempel arbetar deltid behöver vi information om arbetsinkomsten och betalningsdagen. Dessa få vi i regel ur inkomstregistret, men kom ihåg att meddela oss dem.
 • Om du får en social förmån, bifoga en kopia av det senaste beslutet om förmånen till ansökan. Meddela alltid i din ansökan också om ansökan om pension eller om besvär som gäller pensionsansökan.
 • Om du är företagare eller lantbruksföretagare i bisyssla, bifoga till ansökan uppgifter om den senast slutförda beskattningen.
 • Om du eller din familj får hemvårdsstöd för ett barn under 3 år, ska du utöver beslutet foga en uppgift om vem som vårdar barnet.

Deltidspermittering

Det är möjligt att permitteringen är på deltid. Då fortsätter du att arbeta delvis under permitteringen. Detta utgör inget hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa känner till två typer av permittering på deltid. I själva verket kan detta ske samtidigt. Detta ger upphov till vissa tolkningssituationer, men du behöver inte oroa dig för det. Vi reder ut det.

Om du permitteras genom förkortad veckoarbetstid betalar vi för permitteringsdagarna till dig den inkomstrelaterade dagpenningen till fullt belopp. För arbetsdagarna kan vi inte betala någon inkomstrelaterad dagpenning.

Permitteringen kan också genomföras så att din dagliga arbetstid förkortas. Då kan vi betala dig en jämkad dagpenning. Detta innebär att vi kommer att beakta dina inkomster i dagpenningens belopp. Vi kan alltså fortfarande betala dagpenning, men mindre än helt permitterad. Du kan uppskatta beloppet av den jämkade dagpenningen med vår räknare.

Om du under en kalendervecka har både helt permitterade dagar och förkortade arbetsdagar, betalar vi även då en jämkad dagpenning. Vi tar hänsyn till intäkterna för både förkortade och fulla arbetsdagar.

Jämkad dagpenning och begränsningar av den

En förutsättning för betalning av jämkad inkomstrelaterad dagpenning är att din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permitteringen. Detta innebär att kalenderveckan har minst en dag att förkorta arbetstiden. Om du till exempel arbetar fem timmar om dagen, har din dagliga arbetstid förkortats.

Vi kan dock inte betala en jämkad dagpenning om din arbetstid har förkortats lite. I lagen har denna begränsning antecknats så, att rätt till jämkad dagpenning icke föreligger, om arbetstiden överstiger 80 procent av den maximala arbetstiden för heltidsarbete. Om din arbetstid överstiger 80 procent av den maximala arbetstiden kan vi alltså inte betala någon inkomstrelaterad dagpenning.


Arbete under permittering

Utkomststöd under permittering och arbetslöshet tryggas genom arbetslöshetsförmåner. Men låt inte arbetslöshetsförmånen göra dig modfälld eller hindra dig från att utnyttja din egen kompetens. Den inkomstrelaterade dagpenningen kan mycket väl jämkas samman med kortvarigt eller deltidsarbete. Olika former av företagande är också inom räckhåll för dig.

Du kan bra arbeta under permitteringen. Du kan alltså arbeta helt och hållet för en annan arbetsgivare eller på motsvarande sätt delvis återvända till den arbetsgivare som permitterat dig. Anmäl alltid dina arbeten i din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

När du har inkomst av deltidsarbete dras den delvis av från din inkomstrelaterade dagpenning. Du kan bedöma lönens inverkan på beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen med vår räknare.

Läs mer om den jämkade dagpenningen.


Ersättning för vardagshelg

Helgdagar och deras ersättningar kan påverka storleken på den dagpenning som betalas ut under en permitteringsperiod.

Beroende på avtalet finns det tre sätt på vilka arbetsgivaren kan ta hänsyn till en helgdag i lönebetalningen. Helgsättningen kan betalas som en separat ersättning eller så kan man avtala om att ingen separat ersättning betalas, men helgen minskar inte den lön som ska betalas. En helgdag kan också vara en ledig dag som dras av från t.ex. månadslönen.

Om du får helgersättning eller om helgen inte minskar din lön, ange ”i arbete” på ansökningsblanketten och ange det antal arbetade timmar som motsvarar helgersättningen.

Ange också i de kompletterande uppgifterna att det var en allmän helgdag. På så sätt kan vi kontrollera vad som är den korrekta lösningen.

Helgtillägg som ett separat tillägg

 • Om du har blivit permitterad på heltid kommer din lön sällan att fortsätta och du kommer inte att få helgersättning. Men om du av någon anledning får helgersättning för t.ex. en dag, kan vi bara betala dagersättning för fyra dagar under den veckan. Det innebär att du får en dag mindre.
 • Om du har blivit permitterad för en förkortad arbetsvecka och du får en dags helgersättning, kommer antalet dagar du har rätt till att minskas med en dag. I detta exempel kan vi därför betala dig upp till fyra dagars lön per vecka.
 • Om du har blivit uppsagd för förkortad arbetsdag eller har inkomster från deltidsarbete eller en sidoverksamhet omfattas du av jämkningsförfarandet. I detta fall kommer ersättningen för helgerna att beaktas i jämkningen och i viss mån minska den dagpenning som betalas ut till dig.

Vardagshelgen dras inte av från lönen

Inom branscher är en allmän helgdag inte en arbetsdag och arbetsgivaren drar därför inte av den från din lön. Detta minskar antalet kompensationsdagar per vecka.

 • Om du har permitterats på heltid påverkar helgdagar inte utbetalningen av dagpenning.
 • Om du har permitterats för en förkortad arbetsvecka och inga helgdagar dras av från din lön, kommer alla dagar med lön att minskas. I detta fall kan vi därför betala för upp till fyra dagar per vecka, till exempel om det finns en helgdag.
 • Om du har permitterats för en förkortad arbetsdag eller har inkomster från deltidsarbete eller en sidoverksamhet omfattas du av jämkningsförfarandet. Eftersom det inte finns någon separat ersättning för en allmän helgdag, minskar den inte direkt dagpenningen. Men när det inte görs något avdrag från din lön kan den lön som beaktas i jämkningen vara högre än den lön du skulle få om du arbetade ensam. Därför kan avdraget från dagpenningen också bli högre. I vissa situationer kan också maximigränsen i euro för förlikningen gälla, i vilket fall ingen dagpenning alls kan betalas ut. Man bör också komma ihåg att det totala antalet ersättningsdagar per kalendervecka inte får överstiga fem, så att det maximala antalet ersättningsdagar också kan vara ett hinder för utbetalning av dagpenning.

Vardagshelgen dras av från lönen

Vi kan betala inkomstrelaterad dagpenning normalt om ingen särskild helgdagsersättning betalas ut och samtidigt minskar lönen. I dessa situationer inverkar inte den inkomstrelaterade dagpenningens placering av en helgdag under permitteringstiden. Om du omfattas av medling kan den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen vara något större, om den effektiva lönen efter avdraget är mindre än tidigare.


Permittering och naturaförmåner

Under permitteringen kan du få behålla de naturaförmåner som hör till anställningsförhållandet. Anmäl dem till oss i ansökan.

Naturaförmåner i anställningsförhållanden är till exempel bostadsförmån, rätt att använda el, garageförmån, kostförmån, helpensionsförmån, bilförmån och telefonförmån. Sådana skattepliktiga naturaförmåner utgör förvärvsinkomst ur utkomstskyddssynpunkt.

När vi beräknar beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning när arbetsvillkoret uppfylls beaktas sådana naturaförmåner som är skattepliktiga.

Om din permittering förverkligas så att du omfattas av medling, ska vi beakta skattepliktiga naturaförmåner som förvärvsinkomst. I dessa situationer kan naturaförmånerna påverka beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning.

 • Om du har permitterats på heltid är det inte fråga om en jämkningssituation. Även om du under permitteringen behåller en naturaförmån som hör till anställningsförhållandet, inverkar den på beloppet av den inkomstrelaterade dagpenning som vi betalat dig först om arbetsvillkoret uppfylls och vi beräknar beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning på nytt.
 • Om du har permitterats genom att förkorta arbetsveckan är det inte fråga om en jämkningssituation. Även om du under permitteringen behåller en naturaförmån som hör till anställningsförhållandet, inverkar den på beloppet av den inkomstrelaterade dagpenning som vi betalat dig först om arbetsvillkoret uppfylls och vi beräknar beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning på nytt.
 • Om du har permitterats genom att förkorta arbetsdagen, är det fråga om en jämkningssituation. I detta fall beaktas beskattningsvärdet av naturaförmånen i beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen, dvs. naturaförmånen minskar den inkomstrelaterade dagpenning som betalas till dig.
 • Om du har permitterats på heltid eller förkortats en arbetsvecka, men du arbetar deltid för din egen eller en främmande arbetsgivare, är det fråga om en medlingssituation. Beskattningsvärdet av naturaförmån beaktas i beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen, dvs. naturaförmånen minskar den inkomstrelaterade dagpenning som betalas till dig.

Skattefria naturaförmåner

Vissa naturaförmåner är normala och rimliga personalförmåner och är därför skattefria. Sådana förmåner tar vi inte hänsyn till i den inkomstrelaterade dagpenningen. Sådana fördelar kan t.ex. vara följande:

 • företagshälsovård
 • personalrabatt
 • märkesdags- eller annan mindre gåva
 • rekreationsfördelar
 • gemensam transport som arbetsgivaren ordnar på arbetsresor

Permittering och semester

Semestern kan förhindra utbetalning av dagpenning helt och hållet eller minska beloppet av den dagpenning som ska betalas.

När vi tittar på konsekvenserna för dig kommer vi att ta reda på om semesterlönen baseras på heltids- eller deltidsarbete.

Årlig semesterlön

Du kan hålla din semester under en permitteringsperiod. Om din rätt till semester grundar sig på heltidsarbete, har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för den tid du är ledig.

Om din rätt till semester grundar sig på deltidsarbete, beaktar vi din semesterlön i jämkningen när din semesterlön betalas ut. Den semesterlön som grundar sig på deltidsarbete minskar alltså den dagpenning som du får när semesterlönen betalas ut, oberoende av när du tar ut din semester.

Semesterpenning och semesterpremie

Semesterpenningar och semesterpremier som baserar sig på lönen för heltidsarbete inverkar inte på inkomstrelaterad dagpenning. De hänför sig dock ofta till semesterlön, varvid utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning kan förhindras på grund av detta.

Semesterpenning och semesterpremie som baserar sig på lönen för deltidsarbete beaktas som inkomst av jämkningsperioden vid betalningstidpunkten oberoende av för vilken tid de har intjänats eller när du har tagit ut semestern.

Semesterersättning

Om du har fått semesterersättning för mer än två veckor, kan vi inte betala dagpenning för den tid som motsvarar semesterersättningen. Semesterersättningen betalas dock ut i slutet av anställningsförhållandet, så det är ovanligt att den betalas ut under en permitteringsperiod. En sådan situation kan dock uppstå t.ex. om du har ett annat arbete som upphör under permitteringstiden.

Under vissa omständigheter är arbetsgivaren också skyldig att bevilja semester under permitteringsperioden. Under semestern kan vi inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning. Om du inte vet när semestern börjar, tar vi reda på hur många dagar semesterersättningen motsvarar. För den tiden kan vi inte betala dagpenning.

Vi beaktar semesterersättning som grundar sig på deltidsarbete eller heltidsarbete under kortare tid än två veckor som inkomst vid tidpunkten för betalningen i jämkningen. Semesterersättningen minskar den dagpenning som du får, oberoende av för vilken tid den har tjänats in eller när du har tagit ut din semester.