Skip to content

Hem Arbetslivsguide Sökande av ändring

Sökande av ändring

Ibland kan det beslut vi har fattat kännas fel eller felaktigt för dig. I så fall kan du be oss kontrollera saken och söka ändring i beslutet. Sökande av ändring är kostnadsfritt.

Sökande av ändring ger dig rättsskydd och är samtidigt ett viktigt verktyg för utvecklingen av lagarna och hur de tillämpas.

Vad gör jag om jag är missnöjd med ett beslut?

Om du är missnöjd med ett beslut kan du ansöka om att få beslutet omprövat. På den här sidan hittar du anvisningar om sökande av ändring. Anvisningar för sökande av ändring bifogas också till beslutet.

Läs igenom beslutet omsorgsfullt en gång till innan du gör en ändringsansökan. I beslutet har vi fört in motiveringarna till beslutet, som du kan använda för att bedöma om beslutet är riktigt.

Kontakta oss om du fortfarande anser att beslutet är felaktigt. Då kan vi kontrollera det och tillsammans gå igenom motiveringarna. Ibland kan det finnas ett tydligt fel i beslutet som vi direkt kan rätta. Om vi inte kan rätta beslutet vägleder vi dig att ansöka om ändring.

När du ansöker om ändring omprövar vi beslutet på nytt. Om vi inte kan rätta beslutet så som du begärt, skriver vi ett utlåtande om beslutet och överför ärendet till besvärsnämnden för social trygghet för behandling. I det här skedet har du möjlighet att ta del av vårt utlåtande, varefter du kan komplettera eller precisera ditt sökande av ändring.

Anvisningar för sökande av ändring

Gör alltid en skriftlig ändringsansökan och lämna in den till oss. Det enklaste och snabbaste sättet att lämna in ändringsansökan är att lämna in den via OmaYTK. Det finns ingen separat blankett för sökande av ändring i vår e-tjänst. Det gör ingenting eftersom det räcker med ett fritt formulerat meddelande.

Åtminstone följande bör finnas i meddelandet om sökande av ändring:

  • Berätta först vilket beslut din ansökan om ändring gäller. Detta gör du enklast genom att använda det beslutsnummer som finns i beslutet.  
  • Berätta vad du är missnöjd med och hur du skulle vilja ändra beslutet. Motivera ditt krav. 
  • Bifoga handlingar som styrker ditt krav.
  • Om du lämnar in ändringsansökan via OmaYTK, nämn bilagorna med namn i meddelandet om sökande av ändring. Så har vi bättre koll på att de bilagor vi får och meddelandet om sökande av ändring anknyter till varandra.
  • Du kan skicka bilagor till oss i OmaYTK -tjänsten under ”Skicka bilaga”.

Om vi inte kan rätta beslutet så som du önskar, skriver vi ett utlåtande om beslutet och överför ärendet till besvärsnämnden för social trygghet. Samtidigt skickar vi ett samrådsbrev till dig med vårt skriftliga utlåtande bifogat. Läs utlåtandet noggrant. I detta sammanhang kan du komplettera din ändringsansökan. Det lönar sig att göra en komplettering, om du till exempel anser att vi har missförstått dina krav eller ignorerat vissa omständigheter.

Besvärsnämnden för social trygghet

I ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa är besvärsnämnden för social trygghet första instans.

Om vi inte kan rätta beslutet så som du önskar, överför vi ärendet till besvärsnämnden för social trygghet. Nämnden prövar ärendet och fattar ett beslut.

Om din ändringsansökan bifalls kan vi rätta det beslut i vilket ändring sökts i enlighet med nämndens beslut. Om din ändringsansökan avslås förblir det beslut i vilket ändring sökts i kraft.

Försäkringsdomstolen

I ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa är försäkringsdomstolen den högsta instansen för sökande av ändring.

Om nämnden avslår din ändringsansökan förblir det beslut i vilket ändring sökts i kraft. Om du vill att ärendet ska utredas vidare kan du lämna in en ansökan om ändring av nämndens beslut hos försäkringsdomstolen.

Gör som ovan, d.v.s. skriv en ändringsansökan och skicka den till oss. Om vi inte kan rätta beslutet, vidarebefordrar vi din ändringsansökan till försäkringsdomstolen.

Försäkringsdomstolens beslut är slutligt. Du kan inte längre överklaga det.

Ibland, men dock sällan, kan det också hända att vi anser att besvärsnämndens beslut inte överensstämmer med etablerad praxis. I så fall kan vi också ansöka om ändring i nämndens beslut hos försäkringsdomstolen. Detta förlänger naturligtvis processen med din ansökan om ändring och vi är ovilliga att göra det. Ibland kan vi dock göra det, eftersom försäkringsdomstolens avgöranden i mångtydiga frågor är viktiga ur likabehandlingsperspektiv. Försäkringsdomstolens avgöranden är det sista ordet om hur gällande lag ska tillämpas. 

Tidsfrist

Det är viktigt att du lämnar in ändringsansökan inom utsatt tid. Tidsfristen för att lämna in en ändringsansökan är 30 dagar från den dag då du fick ta del av beslutet. Utan vägande skäl behandlar varken besvärsnämnden eller försäkringsdomstolen ditt ärende, om din ändringsansökan försenas.

Tidsfristen 30 dagar börjar löpa efter att du har fått ta del av beslutet. Lördagar och söndagar räknas in i tidsfristerna. Om tidsfristen är på en helgdag eller ett veckoslut ska ändringsansökan vara inlämnad senast följande vardag.

Delgivningsdagen är den dag då du öppnar beslutet i OmaYTK. Om du inte öppnar beslutet i OmaYTK skickar vi beslutet per post till dig. I så fall är dagen för delgivning av beslutet den sjunde dagen efter postningen. Räkningen av dagar börjar dagen efter postningsdagen. Postningsdagen finns angiven i beslutet.

Exempel 1

Du öppnar beslutet i OmaYTK 2.12. Delgivningsdatum är 2.12.

Exempel 2

Du öppnar inte beslutet i OmaYTK. Vi sänder beslutet per post 3.12. Första dagen efter postningen är 4.12. Den sjunde dagen är 10.12. Delgivningsdatum är 10.12.

Sökande av ändring i förtid

Om du sänder in en ändringsansökan innan du har fått ett beslut från oss har du gjort ändringsansökan i förtid. Besvärsnämnden och försäkringsdomstolen prövar inte ändringsansökningar som gjorts i förtid.

Försenat sökande av ändring

Om du lämnar in din ändringsansökan till oss efter tidsfristen på 30 dagar är den försenad. Utan vägande skäl tar varken besvärsnämnden eller försäkringsdomstolen för sent inlämnade ansökningar till behandling.

Omprövning av beslutet

Om besvärstiden redan har gått ut kan du trots det be oss ompröva beslutet. I så fall ger vi dig antingen ett beslut om att ansökan inte tas upp för prövning eller så ger vi ett helt nytt beslut. Du kan då ansöka om ändring i beslutet att ansökan inte tas upp för prövning eller det nya beslutet.

Sökande av ändring i arbetskraftsmyndighetens utlåtande

Arbetskraftsmyndigheten fattar beslut om de arbetskraftspolitiska villkoren för inkomstrelaterad dagpenning och ger arbetskraftspolitiska utlåtanden om dem.

Det händer att du är missnöjd med ett utlåtande du fått. Då kan du be arbetskraftsmyndigheten att kontrollera utlåtandet. Det är dock inte möjligt att direkt ansöka om ändring i ett utlåtande av arbetskraftsmyndigheten. Om du vill ansöka om ändring i ett utlåtande ska du ansöka om ändring i det beslut om inkomstrelaterad dagpenning som det aktuella utlåtandet ligger som grund för.
   
Det är inte möjligt att göra en ändringsansökan direkt till ett utlåtande från arbetskraftsmyndigheten, eftersom det inte som sådant har någon betydelse. Utlåtandet har verkningar först när du ansöker om dagpenning och vi fattar ett beslut på basis av utlåtandet.

Vi utreder din ändringsansökan i normal ordning. Om det beslut som ändringsansökan gäller grundar sig på ett arbetskraftspolitiskt utlåtande ber vi arbetskraftsmyndigheten pröva utlåtandet. Om utlåtandet kan rättas på det sätt som du önskar, får vi ett nytt utlåtande från arbetskraftsmyndigheten och vi kan också rätta beslutet utgående från det. Om utlåtandet inte kan rättas vidarebefordrar vi din ändringsansökan till besvärsinstansen på det ovan beskrivna sättet.

Hjälp arbetskraftsmyndigheten

Ge arbetskraftsmyndigheten så noggranna uppgifter som möjligt om din situation när du anmäler dig som arbetssökande. Meddela på motsvarande sätt utan dröjsmål arbetskraftsmyndigheten om det sker förändringar i din situation.  

I vissa fall kan arbetsförmedlingen be dig om ytterligare information för att utreda de arbetskraftspolitiska förutsättningarna. Besvara omgående en sådan begäran om ytterligare information. I många fall beror ett utlåtande som hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning på att den sökande inte besvarat begäran om tilläggsutredning. 

Hur går sökande av ändring till?

När vi fått din ändringsansökan omprövar vi beslutet. Om vi kan rätta beslutet i enlighet med dina krav meddelar vi dig och så gör vi omgående alla rättelser.

Om vi inte kan rätta beslutet så som du önskar, skriver vi ett utlåtande om detta och sänder det inklusive bilagor till besvärsnämnden för social trygghet för prövning. Vi sänder också handlingarna till dig och då har du fortfarande möjlighet att bekanta dig med grunderna för beslutet och de handlingar som ligger till grund för beslutet.

Vi sänder också ett samrådsbrev till dig tillsammans med handlingarna. När du har läst vårt utlåtande kan du ännu ge nämnden din syn på saken. Samtidigt kan du till exempel påpeka om du anser att en väsentlig handling har lämnats obeaktad vid behandlingen av ärendet. Sänd ditt svar på samrådsbrevet direkt till besvärsnämnden. Besvärsnämndens adress finns i samrådsbrevet. Kom också ihåg att iaktta tidsfristen för samrådsförfarandet.

Besvärsnämnden prövar ärendet och fattar ett beslut i ärendet. Om nämnden avslår din ändringsansökan förblir det ursprungliga beslutet i kraft. Om nämnden godkänner ditt yrkande upphäver den vårt beslut och förordnar ny behandling av ärendet. I så fall behandlar vi ärendet på nytt, varefter du får ett nytt beslut.

Om du inte godkänner nämndens beslut kan du lämna in ändringsansökan hos försäkringsdomstolen. I nämndens beslut finns det anvisningar för ändringsansökan. Behandlingen av ärendet sker på samma sätt som beskrivits ovan gällande nämnden. Du kan inte längre ansöka om ändring i försäkringsdomstolens beslut.

Vår handläggningstid för ändringsansökningsärenden är cirka 2 – 3 veckor. Hur lång tid ändringsansökandet tar beror dock i stor utsträckning på hur lång tid det tar för besvärsinstansen att behandla det. Där kan handläggningstiden variera från månader till upp till ett år.


Klagomål

Sökande av ändring gäller beslut som fattats av oss. Om du däremot misstänker att vi inte har följt lagen eller på annat sätt uppfyllt våra skyldigheter, kan du lämna in ett klagomål till riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern.