Skip to content

Hem Arbetslivsguide Rörlighetsunderstöd Villkor för rörlighets­understöd

Villkor för rörlighets­understöd

Du kan få rörlighetsunderstöd om du har rätt till arbetslöshetsförmån och tar emot ett arbete eller en relaterad utbildning som varar i minst 2 månader.

Vi kan bevilja rörlighetsunderstöd om den genomsnittliga dagliga pendlingen i heltidsarbete som du har tagit emot eller relaterad utbildning är över 3 timmar. Vid deltidsarbete och relaterad utbildning ska pendlingen i genomsnitt vara över 2 timmar.

Om du ansöker om rörlighetsunderstöd för utbildning, ska utbildningen vara specifikt relaterad till att få ett visst arbete. Understöd beviljas inte för allmän yrkesutbildning.

Vi kan också bevilja dig rörlighetsunderstöd om du flyttar från en motsvarande distans på grund av arbete eller relaterad utbildning. Arbetsavtalet ska ingås före flytten.

Pendlingens längd

En viktig förutsättning för beviljande av rörlighetsunderstöd är pendlingens längd.

Vid heltidsarbete eller relaterad utbildning ska den genomsnittliga pendlingstiden vara minst 3 timmar. Vid deltidsarbete eller relaterad utbildning ska den genomsnittliga pendlingstiden vara minst 2 timmar per dag.

Längden av arbets- eller utbildningspendlingen är den tid det tar när arbetet eller utbildningen börjar från ditt hem till arbetsplatsen eller utbildningen och tillbaka utan extra länkar. Resan antas ske längs allmänna trafikleder under normala väderförhållanden och andra förhållanden.

Beräkna din restid baserat på det snabbaste tillgängliga fortskaffningsmedlet. Anskaffning av bil förutsätts inte, men om du pendlar med bil, mät din restid därefter. Om du använder kollektivtrafik kan du också räkna in byte av färdmedel och väntetider i restiden.

Vi kan betala ut förhöjt rörlighetsunderstöd om arbetsplatsen eller utbildningen i anslutning till den ligger mer än 200 kilometer från din bostadsort. Avståndet mäts inte fågelvägen, utan avståndet är de faktiska kilometerna som tillryggalagts.


Flytt till närheten av arbetsplatsen

Eftersom syftet med rörlighetsunderstödet är att uppmuntra till arbete, avbryts inte understödet även om restiden förkortas under anställningen. Därför fungerar rörlighetsunderstödet också som ett flyttbidrag. Vi kan betala ut rörlighetsunderstöd även om du flyttar närmare arbetsplatsen efter att du tagit emot arbetet.

För att flytten ska anses ske på grund av arbetet ska arbetsavtalet ingås före flytten.


Rörlighetsunderstöd och utlandet

Ifall arbetsplatsens läge är i Finland eller i ett annat land har ingen betydelsemed tanke på rätten till understöd. Om du bor i Finland och arbetar i ett annat land, uppskattar vi pendlingstiden mellan din bostad i Finland och din arbetsplats utomlands.

Om du åker utomlands för att söka arbete med utkomststöd och börjar arbeta, kan du ha rätt till rörlighetsunderstöd. Vi uppskattar pendlingstiden mellan din bostadsort och din arbetsplats i arbetslandet.