Skip to content

Hem Arbetslivsguide Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Begränsningar av jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Begränsningar av jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Innan vi kan betala dig en jämkad dagpenning kommer vi att kontrollera de allmänna villkoren och eventuella begränsningar. Förutsättningarna och begränsningarna för den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen är desamma som för den inkomstrelaterade dagpenning som helt betalas till den arbetslösa. Dessutom finns det vissa begränsningar för den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen.  

Begränsningar av jämkad inkomstrelaterad dagpenning

 • Om din arbetstid överstiger 80 procent av arbetstiden för en heltidsanställd kan vi inte betala en jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Detta beror på att det då inte är fråga om deltidsarbete enligt definitionen i arbetslöshetsskyddet.
 • Vi kan inte betala dig en jämkad inkomstrelaterad dagpenning om ditt deltidsarbete grundar sig på en arbetstidsförkortning som görs på ditt eget initiativ. Om du arbetar heltid och på eget initiativ kommer överens med arbetsgivaren om kortare arbetstider, kan vi alltså inte betala en jämkad dagpenning.
 • Om du under deltidsarbetet får semesterlön baserad på heltidsarbete kan vi inte samtidigt betala dig en jämkad inkomstrelaterad dagpenning.
 • Den jämkade dagpenningens belopp har en övre gräns. Detta tak beror på din inkomst före arbetslösheten. Om du tjänar mycket återstår ingen jämkad inkomstrelaterad dagpenning att betala. Syftet med denna regel är att säkerställa att heltidsarbete alltid är ekonomiskt mer lönsamt än en kombination av arbetslöshet och deltidsarbete.

Arbetstidsgräns

När vi ordnar en jämkad inkomstrelaterad dagpenning för dig kontrollerar vi om arbetstimmesgränsen överskrids under ansökningsperioden. Vi jämför den maximala arbetstiden för en heltidsanställd och det antal arbetstimmar som du har fått betalt för.

Vi kan inte betala ut dagpenning om man under den aktuella lönedagen har betalat ut mer än 80 procent av den maximala arbetstiden för heltidsanställda.

Maximala arbetstiden

Den maximala arbetstiden för en heltidsanställd beror på vilket kollektivavtal som gäller för ditt jobb. Om det inte finns något kollektivavtal använder vi den ordinarie arbetstid som definieras i arbetstidslagen, vilket är 8 timmar per dag.

I de flesta fall är den maximala arbetstiden för en heltidsanställd 7,5 till 8 timmar per dag. Enligt lagen omvandlas denna maximala dagliga arbetstid till en maximal månatlig arbetstid genom att tillämpa en koefficient på 21,5. Multiplikatorn är densamma oavsett det faktiska antalet arbetsdagar i en månad.

Beroende på sektor är den maximala arbetstiden per månad cirka 161 till 172 timmar. När vi beräknar 80% av den maximala arbetstiden multiplicerar vi den maximala arbetstiden per månad med 0,8. Arbetstidsgränsen för den jämkade dagpenningen är alltså, beroende på bransch, cirka 128 till 137 timmar per månad.

Om ansökningsperioden är fyra veckor (mån-sön) i stället för en månad, använder vi en faktor på 20 för att beräkna den maximala arbetstiden.

Beaktande av arbetstid

De lönebetalningsdagar som infaller inom ansökningsperioden avgör vilka timmar som beaktas i arbetstidsberäkningen.

Om du under förlikningstiden får lön för en längre intjäningsperiod än en månad och denna avviker från den normala löneperioden, delar vi upp lönen och den arbetstid som lönen grundar sig på så att löneperioden och det antal månader som följer på löneperioden motsvarar det antal månader för vilka lönen har betalats ut.

Den månatliga ansökningsperioden har en lönedag. På lönedagen betalas ut 75 arbetade timmar.

Den maximala arbetstiden för en heltidsanställd är 37,5 timmar per vecka, dvs. 7,5 timmar per dag. Den maximala månadsarbetstiden är därför 161,25 timmar (7,5 timmar x 21,5).

Arbetstidsgränsen på 80 % är 129 timmar (161,25 timmar x 0,8).

Under ansökningstiden har 75 timmar betalats ut. De betalda timmarna överstiger inte 80 % av den maximala arbetstiden (129 timmar).

Det finns inget hinder för utbetalning av den jämkade dagpenningen på grund av arbetstidsbegränsningen.

Den månatliga ansökningsperioden har en lönedag. 129 timmar betalas på lönedagen.

Den maximala arbetstiden för en heltidsanställd är 37,5 timmar per vecka, dvs. 7,5 timmar per dag. Den maximala månadsarbetstiden är därför 161,25 timmar (7,5 timmar x 21,5).

Arbetstidsgränsen på 80% är 129 timmar (161,25 timmar x 0,8).

Under ansökningstiden har 129 timmar betalats ut. De betalda timmarna är exakt 80 % av den maximala arbetstiden.

Det finns inget hinder för utbetalning av den jämkade dagpenningen på grund av arbetstidsbegränsningen.

Den månatliga ansökningsperioden har en lönedag. På lönedagen betalas för 130 arbetade timmar.

Den maximala arbetstiden för en heltidsanställd är 37,5 timmar per vecka, dvs. 7,5 timmar per dag. Den maximala månadsarbetstiden är därför 161,25 timmar (7,5 timmar x 21,5).

Arbetstidsgränsen på 80% är 129 timmar (161,25 timmar x 0,8).

Under ansökningstiden har 130 timmar betalats ut. De betalda timmarna överskrider arbetstidsgränsen, som i detta fall är 129 timmar.

Du har inte rätt till jämkad dagpenning och vi kan inte betala ut den.

Du utför två deltidsarbeten där båda har samma lönedag under samma ansökningsperiod. På lönedagen betalas 70 timmar och 60 timmar, dvs. totalt 130 timmar.

I anställningsförhållandena används ett kollektivavtal där den maximala arbetstiden för en heltidsanställd är 37,5 timmar per vecka, dvs. 7,5 timmar per dag. Den maximala arbetstiden under en månad är således 161,25 timmar (7,5 timmar x 21,5).

Arbetstiden på 80 % är 129 timmar (161,25 timmar x 0,8).

Totalt har 130 arbetstimmar betalats ut under ansökningsperioden. De betalda timmarna överskrider arbetstidsgränsen, vilket i detta fall är 129 timmar.

Det finns ingen rätt till en jämkad dagpenning, och vi kan inte betala den.

Du utför två deltidsarbeten där båda har samma lönedag under samma ansökningsperiod. På lönedagen betalas 70 timmar och 60 timmar, dvs. totalt 130 timmar.

I 70-timmars arbetet finns ett kollektivavtal där den maximala arbetstiden för en heltidsanställd är 37,5 timmar per vecka, dvs. 7,5 timmar per dag. Den maximala arbetstiden under en månad är således 161,25 timmar (7,5 timmar x 21,5).

I 60-timmars arbetet finns ett kollektivavtal där den maximala arbetstiden för en heltidsanställd är 40 timmar per vecka, dvs. 8 timmar per dag. Den maximala arbetstiden under en månad är således 172 timmar (8 timmar x 21,5).

70 timmars arbete är 43,41 procent av den maximala arbetstiden på 161,25 timmar.

60 timmars arbete är 34,88 procent av den maximala arbetstiden på 172 timmar.

De arbetstimmar som ligger till grund för den lön som betalats under ansökningsperioden utgör sammanlagt 78,29 procent av den maximala arbetstiden, varför de betalda timmarna inte överskrider arbetstidsgränsen 80 procent.

Det finns inget hinder för utbetalning av jämkad dagpenning på grund av arbetstidsgränsen.

Semester inverkar på jämkad inkomstrelaterad dagpenning

om du arbetar deltid kan din semester hindra dig från att få full dagpenning eller minska beloppet av den dagpenning du får. Effekten beror på om semesterlönen grundar sig på heltids- eller deltidsarbete.

 1. Semesterlön: om du får semesterlön på basis av heltidsarbete under arbetslöshet, kan vi inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning för samma tid.

  Om din semesterlön grundar sig på deltidsarbete, hindrar semesterlönen inte att vi betalar inkomstrelaterad dagpenning till dig. Vi beaktar din semesterlön i jämkningsförfarandet när din semesterlön betalas ut. Detta innebär att den semesterlön som grundar sig på deltidsarbete minskar beloppet av den dagpenning som vi betalar till dig när semesterlönen betalas. Effekten beror alltså inte på när du tar ut din semester.
 2. Semesterpremie: Semesterpremie baserad på heltidslön påverkar inte den jämkade dagpenningen.

  Semesterpremie som baserar sig på lönen för deltidsarbete beaktas däremot som inkomst av jämkningsperioden vid betalningstidpunkten oberoende av för vilken tid du har tjänat in semestern eller när du har tagit ut semestern.
 3. Semesterersättning: En semesterersättning som grundar sig på över två veckors heltidsarbete hindrar oss från att betala inkomstrelaterad dagpenning för samma tid om anställningsförhållandet har upphört den 1.1.2024 eller därefter.

  Semesterersättning som grundar sig på deltidsarbete eller heltidsarbete som varat mindre än två veckor beaktas vid jämkning som inkomst vid tidpunkten för utbetalningen. Sådana semesterersättningar minskar den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut till dig oavsett vilken tid de har intjänats.