Skip to content

Hem Arbetslivsguide Internationella situationer

Internationella situationer

Utkomstskyddet för arbetslösa och internationella situationer utgör en komplex helhet. När du flyttar från ett land till ett annat påverkar det hur vi kan betala utkomstskydd till dig.

Arbete utomlands och utkomstskydd för arbetslösa

Arbete utomlands kan påverka din rätt att få utkomstskydd för arbetslösa i Finland.

När du arbetar utomlands omfattas du i huvudsak av utkomstskyddet för arbetslösa i landet där du arbetar. 

När du arbetar utomlands omfattas du av den finländska arbetslöshetsförsäkringen endast i följande situationer:

 • Du är utsänd arbetstagare från Finland.
 • Du arbetar för finska staten vid en finsk beskickning utomlands, antingen som utsänd personal eller som en sådan person som anställts lokalt och på vilken finsk lagstiftning har tillämpats omedelbart innan anställningsförhållandet inleddes.
 • Du verkar som tjänsteman under finländsk förvaltning.
 • Du arbetar för Finlands försvarsmakt/i civiltjänst utomlands.
 • Du arbetar som tjänsteman i EU:s tjänst och du valde, när du ingick ditt arbetsavtal, att du fortfarande omfattas av det finländska utkomstskyddet för arbetslösa även när du arbetar utomlands.
 • Du arbetar på ett fartyg under ett EU/EES-lands eller schweizisk flagg och du bor själv i Finland, där också din arbetsgivare har sin hemort och där din lön betalas ut.
 • Du arbetar på ett finländskt fartyg i ett anställningsförhållande i enlighet med sjömanslagen.
 • Du arbetar på ett utländskt handelsfartyg som går i utrikestrafik och du har tilläggsförsäkring inom sjöfarten enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
 • Du tillhör flygpersonal vars stationeringsort är belägen i Finland.
 • Du bor i Finland och arbetar på två eller flera länders område och en betydande del (25 procent eller mer) av ditt arbete sker i Finland. Till denna grupp hör t.ex. resande personal hos ett transportföretag (lastbilschaufförer).
 • Du bor i Finland och arbetar för flera arbetsgivare, varav minst två har sin hemort eller sitt driftställe i en annan medlemsstat och ingen av arbetsgivarna har sin hemort eller sitt driftställe i ditt bosättningsland i Finland.
 • Du bor i Finland och förvärvsarbetar i två eller flera EU/EES-länder eller Schweiz för en arbetsgivare som är etablerad utanför EU.

Rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Om du blir helt arbetslös efter att ditt anställningsförhållande upphört, omfattas du av bosättningslandets utkomstskydd för arbetslösa. Ditt bosättningsland är vanligtvis den stat där du är stadigvarande bosatt. Om du dock inte längre återvänder till ditt bosättningsland kan du ansöka om arbetslöshetsdagpenning i det land där du senast arbetade. 

En förutsättning för att få utkomstskydd för arbetslösa är i allmänhet att du står till arbetsmarknadens förfogande i det land där du ansöker om arbetslöshetsförmåner.

Din rätt till dagpenning bestäms på olika sätt beroende på om EU:s lagstiftning om social trygghet tillämpas på ditt arbete eller inte. Alla länder som inte omfattas av Europeiska unionens lagstiftning om social trygghet kallas tredjeländer. Europeiska unionens lagstiftning om social trygghet tillämpas på EU- och EES-länderna samt Schweiz. De viktigaste tillämpliga EG-förordningarna är

 • förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004)
 • och genomförandeförordningen som specificerar den (987/2009)

EU-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark (men inte Färöarna och Grönland), Estland, Finland, Frankrike (inklusive Guadeloupe, Martinique, Réunion och Franska Guyana), Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal (inklusive Azorerna och Madeira), Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien (inklusive Kanarieöarna), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är: Island, Liechtenstein och Norge.

Schweiz tillämpar EU:s lagstiftning om social trygghet på grundval av separata avtal.

Storbritannien lämnade EU 1.2.2020. Till slutet av 2020 tillämpades den lagstiftning som gällde vid tidpunkten för utträdet. Sedan dess har en partnerskapsöverenskommelsen tillämpats: 

 • Personer som har rört sig från Storbritannien till Finland eller från Finland till Storbritannien senast 31.12.2020 under utträdesavtalets övergångsperiod ingår fortfarande i den personkrets som omfattas av utträdesavtalet och kan överföra arbets- och försäkringsperioder även efter övergångsperioden och kan ansluta sig till en arbetslöshetskassa när de återvänder från Storbritannien, även om det rör sig om ett tredjeland. Det går också att resa för att söka jobb även efter utträdesavtalet, om man hör till den personkrets som omfattas av utträdesavtalet.
 • Ställningen för de personer som inte omfattas av utträdesavtalet och som rör sig efter 1.1.2021 avgörs på basis av partnerskapsavtalet.
 • På basis av partnerskapsavtalet kan personer överföra sina arbets- och försäkringsperioder när de rör sig mellan EU och Storbritannien. Bestämmelser om överföring av arbets- och försäkringsperioder mellan Storbritannien och EU finns i EU-lagstiftningen, vilket innebär att en person undantagsvis kan ansluta sig till en arbetslöshetskassa när hen kommer från Storbritannien, dvs. ett tredjeland, även när hen varit arbetslös från och med 1.1.2021.
 • Från och med 1.1.2021 kan en person som omfattas av samarbetsavtalet inte resa för att söka jobb inom EU/EES.  Enligt finsk lag kan dock en arbetslös arbetssökande vistas i vilket land som helst och ändå vara berättigad till arbetslöshetsförmån så länge jobbsökningen är i kraft. Personen är skyldig att ta emot arbete och utbildning och att återvända till Finland om arbete erbjuds.

Söka jobb i ett EU/EES-land eller Schweiz

När du är helt arbetslös kan du resa för att söka arbete i tre månader i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och samtidigt ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss. 

Om du är arbetslös och reser för att söka arbete i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz kan du fortsätta att ansöka om dagpenning hos oss. Vi kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning under din jobbsökning, om

 • du har varit arbetslös arbetssökande i Finland i minst fyra veckor före avresan
 • du har begärt och fått ett PD U2-dokument av oss
 • du har registrerat dig som arbetssökande i det land där du söker arbete inom sju dagar från det att du inte längre stod till arbetsmarknadens förfogande i Finland

Du får PD U2-dokumentet av oss. I dokumentet anges för vilken tid vi kan betala ut dagpenning för att söka arbete utomlands och det datum när du senast ska anmäla dig som arbetssökande i det land där du söker arbete.

Begränsning

Du kan inte åka utomlands för stödd jobbsökning om du har ett giltigt anställningsförhållande. Om du till exempel är permitterad eller arbetar deltid är denna möjlighet inte tillgänglig för dig.

Om du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning i Finland, kan vi inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning ens på grund av jobbsökning i ett annat land.

Hur länge kan jag få inkomstrelaterad dagpenning för jobbsökning?

Vi kan betala inkomstrelaterad dagpenning till dig för att stödja din jobbsökning utomlands i högst tre månader.

Att söka jobb förlänger dock inte den maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning. Detta innebär att om den maximala utbetalningstiden uppnås under en resa, upphör utbetalningen, även om den tre månader långa tiden för arbetssökande ännu inte har löpt ut.

Jobbsökningsperioden på tre månader kan också bestå av flera kortare perioder. Innan den första perioden börjar måste du ha varit arbetslös arbetssökande i Finland i minst 4 veckor, men detta krävs inte mellan kortare perioder. Det betyder att du kan åka på kortare jobbsökningsresor utomlands oftare än med fyra veckors mellanrum. Kom dock ihåg att be oss om ett nytt PD U2-dokument för varje ny jobbsökningsperiod och registrera dig som arbetssökande i det land där du söker arbete inom sju dagar efter ankomsten.

Anställning

Om du lyckas med din jobbsökning och får ett arbete i det land där du söker arbete ska du meddela oss om det. Om du får ett heltidsarbete behöver du inte längre ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss.

Du omfattas dock av det finländska utkomstskyddet för arbetslösa under hela jobbsökningen på tre månader. Om du alltså får ett deltidsarbete kan du ansöka om jämkad inkomstrelaterad dagpenning hos oss fram till slutet av din jobbsökningsperiod. Om du inte återvänder till Finland, omfattas du av utkomstskyddet för arbetslösa i det land där du arbetar. 

Återkomst till Finland

Om du inte hittar ett lämpligt arbete och återvänder till Finland inom tre månader, kan du fortsätta att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss.

Att återvända till Finland innebär att du faktiskt kommer tillbaka och anmäler dig som arbetssökande inom utsatt tid. Kontrollera tidsfristen på PD U2-dokumentet du fått. Om du inte anmäler dig som arbetssökande inom utsatt tid, förlorar du rätten till inkomstrelaterad dagpenning. I det fallet kan vi betala ut dagpenning på nytt först efter att du har studerat eller arbetat i fyra veckor efter att du har återvänt till Finland.

Om du har fått arbete och senare återvänder till Finland, har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du uppfyller alla allmänna villkor för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Under vissa förutsättningar kan vi ta hänsyn till det arbete som du har utfört i ett annat EU/EES-land i ditt arbetsvillkor i Finland.

Checklista för arbetssökande som ska åka utomlands

 1. Meddela arbetskraftsmyndigheterna om att du reser för att söka arbete.
 2. Innan du reser iväg för att söka jobb, be oss om ett PD U2-dokument.
 3. Anmäl dig som arbetssökande i det land där du söker arbete inom sju dagar (du hittar datumet på PD U2-dokumentet).
 4. Skicka ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till oss efter att du har sökt arbete i minst 4 veckor. Om du har arbetat under ansökningstiden ska du bifoga dina arbetsavtals- och löneuppgifter från ansökningsperioden till din ansökan.
 5. När du återvänder till Finland ska du anmäla dig som arbetssökande inom den tidsfrist som du har meddelats (du hittar datumet i PD U2-dokumentet).
 6. Om arbetslösheten fortsätter, ska du fortsätta att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning i normal ordning.

Arbete i tredjeländer

Vi kan inte räkna in arbete som utförts utanför EU/EES-länderna och Schweiz i arbetsvillkoret i Finland.

Ditt arbete i tredjeländer ökar arbetsvillkoret endast om arbetet i fråga utförs som utsänd arbetstagare för en finländsk arbetsgivare.

När du återvänder till Finland är du berättigad till inkomstrelaterad dagpenning från en finländsk arbetslöshetskassa, om

 • du har behållit ditt medlemskap i en finländsk arbetslöshetskassa under den tid du arbetat
 • du bor i Finland och uppfyller alla villkor för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

En utsänd person som arbetar för finska staten vid en utländsk beskickning försäkras alltid i Finland. Arbetslöshetsförsäkringen för lokalt anställd personal kvarstår också i Finland, om de har omfattats av den finländska arbetslöshetsförsäkringen omedelbart innan anställningsförhållandet inleddes.

Annan vistelse utomlands

Att vistas utomlands utan ett godtagbart skäl som avses lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska alltid betraktas som frånvaro från arbetsmarknaden i Finland utan godtagbart skäl. Om du har varit frånvarande från arbetsmarknaden i över sex månader utan godtagbart skäl har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning förrän du har uppfyllt arbetsvillkoret i sin helhet igen.

Det betyder att till exempel i en situation där makarna flyttar utomlands tillsammans och endast den ena maken får arbete där, har den som flyttat med inte nödvändigtvis längre ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter att ha återvänt till Finland. Om maken/makan har en personligt, godtagbar skäl till att hen är frånvarande från arbetsmarknaden, till exempel vård av ett barn under 3 år eller studier, förutsätter vi inte att arbetsvillkoret uppfylls på nytt. För att arbetsvillkoret ska kvarstå måste maken/makan dock betala medlemsavgiften till oss även för den tid som ovan nämnda godtagbara skäl gäller.

En förutsättning för att få utkomstskydd för arbetslösa är i allmänhet att du står till arbetsmarknadens förfogande i det land där du ansöker om arbetslöshetsförmåner. Du behöver dock inte vistas i Finland hela tiden. Som arbetssökande kan du resa utomlands utan att förlora din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Förutsättningen är att du söker arbete i Finland också under din utlandsresa och att du ständigt är redo att ta emot arbete i Finland.

Utsända arbetstagare från Finland

Arbetstagare som utsänts från Finland omfattas fortfarande av den sociala tryggheten och arbetslöshetsförsäkringen i Finland medan de arbetar utomlands.

Du omfattas fortfarande av den sociala tryggheten och arbetslöshetsförsäkringen i Finland när du arbetar utomlands, om din finländska arbetsgivare sänder ut dig för att arbeta i ett annat land, men arbetslöshetsförsäkringspremierna och arbetslöshetskassans medlemsavgifter fortfarande betalas till Finland.

I sådana fall beaktar vi arbetet utomlands i arbetsvillkoret som om det vore fråga om arbete som utförts i Finland. En förutsättning för att arbetet ska beaktas är dock att du har behållit ditt medlemskap hos oss. Dessutom beaktas arbete och lön till den del som arbetslöshetsförsäkringspremier och skatter fortfarande betalas i Finland.

När du återvänder från EU/EES-länder, Schweiz, USA, Kanada, Quebec, Israel, Chile och Australien ber vi dig om Pensionsskyddscentralens A1-intyg. Pensionsskyddscentralen avgör om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland under din utlandsstationering. Vi behöver intyget för att kunna verifiera att arbetet tillgodoräknas i ditt arbetsvillkor.

När du återvänder från något annat land än de ovan nämnda, ber vi dig om ett beslut från Folkpensionsanstalten om att du har omfattats av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland under arbetet utomlands.

Arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz

Din rätt till utkomstskydd för arbetslösa avgörs enligt EU:s lagstiftning om social trygghet. De viktigaste EU-bestämmelserna med tanke på din rätt till utkomstskydd för arbetslösa är

 • förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004)
 • och genomförandeförordningen som specificerar den (987/2009)

Förutom EU-länderna följs dessa regler även av Schweiz samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Principen om arbetsland

I regel är ditt arbete alltid försäkrat i händelse av arbetslöshet i det land där du arbetar. De flesta EU/EES-länder har en allmän arbetslöshetsförsäkring, vilket innebär att du automatiskt är försäkrad i händelse av arbetslöshet i det landet på grund av ditt arbete.

Sverige, Finland och Danmark har ett frivilligt arbetslöshetsförsäkringssystem som sköts av arbetslöshetskassorna. I dessa länder måste du ansöka om medlemskap i en arbetslöshetskassa för att omfattas av utkomstskyddet. Det lönar sig för dig att gå med i en svensk eller dansk arbetslöshetskassa genast när du börjar arbeta.

Undantag från principen om arbetsland

I vissa undantagsfall är ditt arbete dock inte försäkrat i arbetslandet. I följande situationer följer din arbetslöshetsförsäkring inte med dig till arbetslandet

 1. Om du arbetar som tjänsteman under finländsk förvaltning omfattas du av det finländska utkomstskyddet för arbetslösa även när du arbetar utomlands. Detta beror på att tjänstemän alltid omfattas av lagen i den stat under vilken de arbetar.
 2. Om du reser för att arbeta för EU, kan du välja om du omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa i det nya arbetslandet när ditt arbetsavtal undertecknas. Detta alternativ kan användas endast en gång. Pensionsskyddscentralen ska underrättas om att ett sådant avtal har ingåtts. En person som har utnyttjat sin rätt att välja till förmån för Finland omfattas också av det finländska utkomstskyddet för arbetslösa under sitt arbete.
 3. Om du är en utsänd arbetstagare från Finland omfattas du fortfarande av utkomstskyddet för arbetslösa i Finland.
 4. Om du arbetar på ett fartyg under ett EU/EES-lands eller schweizisk flagg och du bor i det landet där din arbetsgivare har sin hemort och där din lön betalas ut, omfattas du av utkomstskyddet för arbetslösa i ditt bosättningsland.
 5. Om du bor i ett annat land än det land där du senast arbetade, omfattas du av utkomstskyddet för arbetslösa i ditt arbetsland endast om du är delvis eller tidvis arbetslös (t.ex. deltidsanställd eller permitterad). Om du blir helt arbetslös efter att ditt anställningsförhållande upphört, omfattas du av bosättningslandets utkomstskydd för arbetslösa. I detta fall kan du också anmäla dig som arbetssökande i arbetslandet, men bosättningslandet ansvarar för utbetalningen av arbetslöshetsdagpenningen. Om du dock inte längre återvänder till ditt bosättningsland kan du ansöka om arbetslöshetsdagpenning i det land där du senast arbetade. Som bosättningsland betraktas den stat där du är stadigvarande bosatt.
 6. Du bor i Finland och arbetar på två eller flera länders område, omfattas du fortfarande av det finländska utkomstskyddet för arbetslösa, om en betydande del (25 procent eller mer) av ditt arbete sker i Finland. Till denna grupp hör t.ex. resande personal hos ett transportföretag (flygpersonal och lastbilschaufförer).
 7. Även om du inte skulle utföra en betydande del av din verksamhet i ditt bosättningsland Finland, omfattas du av det finländska utkomstskyddet för arbetslösa, om du arbetar för flera arbetsgivare, varav minst två har sin hemort eller sitt driftställe i en annan medlemsstat och ingen av arbetsgivarna har sin hemort eller sitt driftställe i ditt bosättningsland i Finland.
 8. Du omfattas också av utkomstskyddet för arbetslösa i bosättningslandet Finland om du bor i Finland och förvärvsarbetar i två eller flera EU/EES-länder eller Schweiz för en arbetsgivare som är etablerad utanför EU. I detta fall förutsätts inte heller att du utför en betydande del av din verksamhet i ditt bosättningsland Finland.
 9. Flygpersonal omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa i det land där deras stationeringsort är belägen.

Undantag från utkomstskyddet

Självrisktiden kan redan ha löpt ut i ett annat land. Av denna anledning måste vi vara medvetna om eventuell utbetald dagpenning och självrisktiden i ett annat land om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning hos oss. Kom alltså ihåg att meddela detta till oss.

Inverkan av arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz på uppfyllandet av arbetsvillkoret

När du återvänder till Finland efter att arbete, kan försäkrings- och arbetsperioder som du förvärvat i ett annat EU/EES-land eller Schweiz under vissa förutsättningar räknas in i ditt arbetsvillkor i Finland. Vi kan godkänna ditt arbete utomlands i arbetsvillkoret i Finland under följande förutsättningar.

 • Tillgodoräknande av arbete inom det finländska utkomstskyddssystemet måste du först och främst också ha hört till en arbetslöshetskassa i det andra landet, om det finns ett frivilligt arbetslöshetskassasystem i det landet. I Sverige och Danmark finns liknande system med frivilliga arbetslöshetskassor som i Finland. Arbete i Sverige och Danmark kan därför i regel beaktas endast om du har varit medlem i en frivillig lokal arbetslöshetskassa under din anställning och betalat medlemsavgiften till den frivilliga arbetslöshetskassan.
 • För att få tillgodoräkna dig arbetsperioder måste du också ha anslutit dig till en finländsk arbetslöshetskassa inom en månad från det att din arbetslöshetsförsäkring upphört i landet där du arbetade (tidsfrist för överföring av arbetslöshetsförsäkringen). För nordiska återflyttare är denna tidsfrist åtta veckor.
 • Dessutom förutsätts det att du lämnar in en PD U1-blankett till den finländska arbetslöshetskassan. Du bör be om blanketten hos myndigheten i det land där du arbetade. Vi kan inte betrakta någon annan typ av utredning om arbete (anställningsintyg/löneintyg) som tillräckligt.
 • Godkännandet av arbetet förutsätter fyra veckors arbete i Finland i ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret omedelbart före arbetslösheten (arbetsvillkor). Arbetet behöver inte vara kontinuerligt. Arbete som ska räknas in i arbetsvillkoret och kravet på fyra veckors arbete i Finland ska dock rymmas inom granskningsperioden om 28 månader.
  • Fyra veckors arbete krävs dock inte om du är
   • en helt arbetslös arbetstagare och inte har bott i det senaste arbetslandet
   • en nordisk återflyttare och omfattas av återflyttningsrätt; eller
   • utsänd arbetstagare

Nordisk återflyttare

När du återvänder till Finland från ett nordiskt land omfattas du av återflyttningsrätten om du har omfattats av den finländska lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa under de senaste fem åren före återflyttningen,dvs. arbetat i Finland eller fått arbetslöshetsförmån från Finland.

När det gäller nordiska återflyttare kan arbete räknas in i arbetsvillkoret utan kravet på fyra veckors arbete. På nordiska återflyttare tillämpar vi också en längre tidsfrist på åtta veckor vid överföring av arbetslöshetsförsäkring från ett land till ett annat.

Lön som ligger till grund för dagpenning

Lönen bestäms i regel alltid på basis av förvärvsinkomster från Finland, oberoende av om arbetsperioder har införts i arbetsvillkoret från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz.

Om du har bott i ett annat land än det senaste arbetslandet, räknar vi undantagsvis ut beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning utifrån arbetsinkomsten i det land där du senast arbetade. Om du dock senast har arbetat i Finland, beräknar vi din inkomstrelaterade dagpenning utifrån arbetsinkomsterna i Finland.

Inverkan av sociala förmåner som betalas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

Förmåner eller inkomster som betalas i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz har i regel samma inverkan som motsvarande förmåner och inkomster som betalas i Finland. I regel jämställs socialskyddsförmåner med motsvarande förmåner i Finland som en förmån som förhindrar utbetalning av dagpenning eller minskar dagpenningens belopp.

Det finns ett undantag från denna huvudregel. Invalidpension som betalas enligt lagstiftningen i ett annat land är alltid en förmån som dras av från dagpenningens belopp. En pension på grund av full arbetsoförmåga som betalas ut i Finland skulle utgöra ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Arbete i en internationell organisation

Arbete i sådana internationella organisationer i vilka Finland deltar som stat förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret.

Arbetet förlänger alltså granskningsperioden på 28 månader, under vilken arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor ska uppfyllas. Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år.

Sådana organisationer är till exempel FN och dess underorganisationer ILO, UNESCO och UNICEF samt andra mellanstatliga organisationer som EU, OECD, NATO, WTO, Världsbanken, Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet.

Till exempel arbete vid Internationella Röda Korset förlänger däremot inte granskningsperioden för arbetsvillkoret. Röda Korset är inte en mellanstatlig organisation.

Tjänstgöring i FN:s fredsbevarande styrkor kan räknas in i arbetsvillkoret i Finland.