Skip to content

Söckenhelgersättning

Helgdagpenningen kan påverka dagpenningen. Det finns dock ingen entydig effekt, eftersom helgersättningens belopp och effekt är situationsspecifika.

Hur anger jag helgersättningens belopp i min ansökan om dagpenning?

Du behöver inte själv bedöma eller avgöra hur helgdagsersättningen påverkar din dagpenning. Det enda du behöver göra är att ange helgersättningens belopp i din ansökan.

Om du får helgdagsersättningen, eller om helgen inte minskar din lön, ska du alltså ange ”i arbete” i fältet för söckenhelgen och ange det antal arbetade timmar som motsvarar helgdagsersättningen.

I tilläggsuppgifterna ska du också ange om det var en söckenhelg. På så sätt kan vi kontrollera vad som är den korrekta lösningen.

Söckenhelgersättning i form av särskild ersättning

  • Om du är helt arbetslös eller har permitterats på heltid betalas du sällan helgdagsersättning, varvid dina inkomstrelaterade dagpenningar inte påverkas av helgdagarna. Om du av någon anledning får en helgdagsersättning, t.ex. för en dag, kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning för högst fyra dagar i veckan i fråga. 
  • Om du har permitterats för en förkortad arbetsvecka och du får ersättning för helgdagar för en dag, kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning för högst fyra dagar i veckan i fråga.
  • Om du har permitterats för en förkortad arbetsdag eller om du har inkomst av deltidsarbete, heltidsarbete under två veckor eller företagsverksamhet som bisyssla, omfattas du av jämkning. Då tar vi hänsyn till helgdagsersättningen vid jämkningen och det minskar en del av den inkomstrelaterade dagpenning som vi betalar till dig.

Söckenhelgen minskar inte lönen

I vissa branscher är en söckenhelgdag inte en arbetsdag, men den dras inte av från din lön. I dessa fall kan vi inte betala dagpenning för helgdagen, eftersom den ekonomiska förlusten inte beror på arbetslöshet utan på helgdagen. Dessutom kan en sådan söckenhelgdag också räknas in i antalet ersättningsdagar, som enligt lag kan uppgå till högst fem per kalendervecka.

  • Om du är helt arbetslös eller är permitterad på heltid, har helgdagarna ingen betydelse för betalningen av inkomstrelaterad dagpenning.
  • Om du har permitterats för en förkortad arbetsvecka och söckenhelgdagen dras inte av från din lön, beaktas detta i antalet ersättningsdagar som sammanlagt kan uppgå till högst fem per vecka. Om du till exempel arbetar fyra dagar och det görs inte avdrag i lönen för helgdagen kan vi inte betala någon dagpenning den veckan.
  • Om du har permitterats för en förkortad arbetsdag eller om du har inkomst av deltidsarbete, heltidsarbete under två veckor eller företagsverksamhet som bisyssla, omfattas du av jämkning. Eftersom det inte betalas särskild ersättning för en söckenhelgdag minskar den inte direkt dagpenningen. Då avdrag inte görs på lönen, kan lönen dock vid jämkningen vara större än vad lönen skulle vara enbart på grund av det utförda arbetet. På så sätt kan även avdraget på dagpenningen bli större. I vissa fall kan också maximigränsen för jämkning i euro komma emot, varvid dagpenning inte alls kan betalas ut. Dessutom bör man komma ihåg att antalet ersättningsdagar per kalendervecka kan vara sammanlagt högst fem, varför hindret för utbetalning av dagpenning också kan vara att det högsta tillåtna beloppet av ersättningsdagarna överskrids.

Söckenhelgen minskar lönen

Vi kan betala inkomstrelaterad dagpenning normalt om ingen särskild helgdagsersättning betalas ut och samtidigt minskar den lön som betalas ut till dig. I dessa situationer påverkas alltså inte inkomstrelaterad dagpenning direkt av att en helgdag infaller under permittering eller arbetslöshet. Om vi betalar dig en jämkad inkomstrelaterad dagpenning kan den vara något högre om lönen är lägre än vanligt på grund av helgdag.

Arbetsgivaren ska iaktta arbetsavtalslagen och det tillämpliga kollektivavtalet. Om arbetsgivaren försummar sin skyldighet att betala helgdagsersättning eller dra av söckenhelgens lön utan grund, ger det oss inte möjlighet att bortse från detta vid betalningen av inkomstdagpenningar. Sådana situationer är lyckligtvis sällsynta.