Skip to content

Omställningsskyddet är avsett att stödja sysselsättningen av uppsagda personer som fyllt 55 år. Till omställningsskydd hör omställningsskyddspenning samt omställningsskyddsutbildning.

Arbetskraftsmyndighetens uppgift är att utreda de allmänna villkoren för omställningsskyddet och ge oss ett utlåtande om dem. Vi ger dig vägledning om hur du ansöker om omställningspenning, fattar ett beslut om den och betalar ut den till dig.

Omställningspenningen påverkar inte den inkomstrelaterade dagpenningen sänkande och utgör inte heller ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Omställningsskydd

 • Det är arbetslöshetskassan eller FPA som betalar omställningspenningen. Arbetskraftsmyndigheten upphandlar och ordnar utbildningen inom omställningsskyddet. 
 • Ansökan om omställningspenning lämnas in hos den arbetslöshetskassa där du var medlem på uppsägningsdagen. Sök omställningspenning hos FPA, om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa.
 • Omställningspenningen motsvarar i medeltal en månadslön. Däremot motsvarar utbildningen inom omställningsskyddet högst två månadslöner.​​​​​​

De allmänna villkoren för omställningspenning och utbildning inom omställningsskyddet 

För att ha rätt till omställningsskydd måste du ha fyllt 55 år senast på uppsägningsdagen. 

Ditt anställningsförhållande ska ha avslutats av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Du har alltså inte rätt till omställningsskydd om ditt anställningsförhållande exempelvis upphör genom ömsesidig överenskommelse, även om det finns produktionsrelaterade orsaker bakom det. Du kan inte heller få omställningsskydd om ditt anställningsförhållande upphör med arbetsgivarens konkurs eller företagssanering.  

Före uppsägningen ska anställningsförhållandet ha varat utan avbrott i minst fem år.

Du ska också anmäla dig som arbetssökande senast inom 60 dagar från uppsägningsdagen. Beroende på uppsägningstidens längd är det möjligt att anmälan som arbetssökande ska göras redan innan anställningsförhållandet upphör. Därför lönar det sig för dig att anmäla dig som arbetssökande genast när du fått anmälan om uppsägningen.

Arbetslöshet är dock inget krav för att man ska få omställningspenning. Du kan få omställningspenningen också om du börjar i ett nytt arbete genast efter uppsägningstidens slut. 

Villkor för omställningspenning

De gemensamma villkoren för omställningspenning och utbildning inom omställningsskyddet

 • du har fyllt 55 år senast på uppsägningsdagen
 • ditt anställningsförhållande har upphört av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker
 • ditt anställningsförhållande har varat i minst fem år utan avbrott eller med avbrott som sammanlagt har varat i högst 30 dagar
 • du har inom 60 dagar från den dag du blivit uppsagd registrerat dig som arbetssökande

Omställningspenningen ersätter den uppsagda personens förlorade förvärvsinkomst 

Arbetskraftsmyndigheten utreder förutsättningarna för omställningspenning och ger oss ett utlåtande om att de har uppfyllts. Utbetalning av omställningspenning förutsätter inte att arbetsvillkoret eller medlemsvillkoret uppfylls.

Den arbetslöshetskassa som du var medlem i på uppsägningsdagen betalar ut omställningspenningen. Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa, kan du ansöka om omställningspenning hos FPA. Du kan ansöka om omställningspenning redan under uppsägningstiden, men ansökan ska vara inlämnad senast inom tre månader från det att anställningsförhållandet tog slut. 

Omställningspenningen motsvarar en månadslön. Vid uträkningen beaktar vi uppgifterna om de utbetalda löner som anmälts till inkomstregistret under de 12 kalendermånader som föregår uppsägningsdagen.

Omställningspenningen är en separat ersättning från den inkomstrelaterade dagpenningen. Den minskar inte den inkomstrelaterade dagpenningen och hindrar oss inte heller att betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig. Vi beaktar inte heller omställningspenningen vid fastställandet av den lön som utgör grund för den inkomstrelaterade dagpenningen. 

Ansökan om omställningspenning

 • Anmäl dig som arbetssökande på jobbmarknaden. Det lönar sig att anmäla dig genast när du har fått information om uppsägningen. Kom dock ihåg att anmäla dig senast inom 60 dagar från uppsägningsdagen.
 • Arbetskraftsmyndigheten gör en upphandling av utbildningen inom omställningsskyddet, vänd dig alltså direkt till arbetskraftsmyndigheten i frågor som gäller utbildningen. 
 • Arbetskraftsmyndigheten gör också en utredning av förutsättningarna för utbetalning av omställningspenning och ger oss ett utlåtande om att villkoren har uppfyllts, svara alltså omsorgsfullt på de begärda utredningarna. 
 • Ansök om omställningspenning hos oss senast inom tre månader från det att ditt anställningsförhållande upphörde. Du kan också göra ansökan redan innan uppsägningstiden tar slut. Om du inte är medlem hos oss ska du ansöka om omställningspenning hos din arbetslöshetskassa eller hos FPA, om du inte är medlem i någon arbetslöshetskassa.
 • Du kan ladda ner ansökan på OmaYTK eller på vår webbplats.
 • Fyll i ansökan och sänd den till oss via OmaYTK.
 • Du kan få omställningspenning också om du hittar ett nytt arbete genast efter uppsägningstiden.

Utbildningen inom omställningsskyddet främjar sysselsättningen 

Syftet med utbildningen inom omställningsskyddet är att stödja snabb sysselsättning genom förbättring av yrkesfärdigheterna. Arbetskraftsmyndigheten upphandlar utbildningen inom omställningsskyddet och utbildningen ska ordnas inom tre månader från det att anställningsförhållandet upphörde. Till sitt värde motsvarar utbildningen inom omställningsskyddet högst två månaders lön och utbildningen får vara i högst sex månader. 

Utbildningen ska vara sådan att den ger dig yrkesmässig kompetens och stöder sysselsättningen. Arbetskraftsmyndigheten utreder om utbildningen uppfyller de ställda kraven.

För dig är det frivilligt att delta i utbildningen inom omställningsskyddet och förutsatt att de övriga villkoren för utbetalning uppfylls hindrar deltagande inte utbetalning av arbetslöshetsförmån. Vägran att ta emot utbildningen eller avbruten utbildning leder inte heller till några sanktioner. Till skillnad från den tid som du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster har du dock inte rätt till förhöjd inkomstrelaterad dagpenning när du deltar i utbildning inom omställningsskyddet.