Skip to content

Hem Arbetslivsguide AN-tjänster Skyldighet att göra en gemensam ansökan

Skyldighet att göra en gemensam ansökan

Om du är under 25 år och saknar utbildning ska du söka minst två studieplatser i vårens gemensamma ansökan. Om du inte ansöker om studieplats, kan vi inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning på grund av arbetslöshet till dig.

Du kan ha möjlighet att ersätta ansökan om studieplats med andra åtgärder om du har kommit överens om det i din sysselsättningsplan med arbetskraftsmyndigheten.

Om du förlorar din rätt till inkomstrelaterad dagpenning kan du ansöka om den på nytt efter att du har avlagt utbildning som leder till examen eller deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänst i minst 21 kalenderveckor. Förlusten av rätten hindrar oss inte från att betala ut dagpenning till dig om du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänst.


Arbetskraftsmyndigheten ansvarar för tillsynen över skyldigheten att göra en gemensam ansökan, besluta om och upphäva påföljder samt ge råd i frågan. Du kan kontakta arbets- och näringstjänsterna om du har frågor i anslutning till detta.


Skyldighet att göra en gemensam ansökan och inkomstrelaterad dagpenning

Om du är en ung person utan utbildning, det vill säga under 25 år, och du inte har avslutat en utbildning efter grundskolan eller ett gymnasium som leder till examen och som ger yrkeskompetens, ska du i ansökan till studier som börjar på höstterminen ansöka om minst två studieplatser som du uppfyller antagningskriterierna till. Studierna kan leda till examen, ge yrkeskompetens eller vara gymnasiestudier, om du endast har gått ut grundskolan. Du kan inte fullgöra skyldigheten att söka till utbildning genom att söka till arbetskraftsutbildning.

Om du är ung utan utbildning har du inte rätt till arbetslöshetsförmån från och med höstterminens början (1.9) om du utan giltig orsak

 • underlåtit att ansöka om studieplats på ovannämnda sätt
 • ditt eget beteende har medfört att du inte har blivit antagen till en studieplats
 • på annat sätt vägrat att ta en studieplats (t.ex. genom att inte påbörja eller avbryta)

Ersättande av skyldigheten att göra en gemensam ansökan

Du kan komma överens med arbetskraftsmyndigheten om åtgärder som ersätter ansökan om studieplats, om orsaken är

 • ditt hälsotillstånd
 • inlärningssvårigheter
 • språkkunskaper
 • en särskild inriktning mot specifika studier
 • andra jämförbara faktorer

Att fullgöra värnplikt eller civiltjänst kan inte ersätta ansökan om studieplats, om det inte finns särskilda skäl för det.

Om du har avtalat med arbetskraftsmyndigheten om undantag från ansökan om studieplats och du försummar avtalet utan giltig orsak, förlorar du din rätt till arbetslöshetsförmån från och med försummelsen.

Giltigt skäl för att inte söka studieplats eller avbryta studierna

Du har giltigt skäl för att inte söka studieplats eller avbryta studierna om orsaken är

 • ditt hälsotillstånd
 • inlärningssvårigheter
 • språkkunskaper
 • andra jämförbara faktorer

Om studierna avbryts förutsätts också att studierna inte har kunnat ordnas med beaktande av hälsotillståndet, inlärningssvårigheterna och språkkunskaperna.

Återställande av rätten till arbetslöshetsersättning

Om du har förlorat din rätt till arbetslöshetsförmån på grund av försummelse av skyldigheten att göra en gemensam ansökan, har du rätt till arbetslöshetsförmån på nytt, om

 • du har avlagt en utbildning som leder till yrkeskompetens eller
 • du har varit sysselsatt i minst 21 kalenderveckor i ett arbete som omfattas av arbetsvillkoret eller i en sysselsättningsfrämjande tjänst

Även om du har förlorat din rätt till arbetslöshetsförmån på grund av försummelse av skyldigheten att göra en gemensam ansökan, hindrar det dig inte från att få inkomstrelaterad dagpenning under den tid som de sysselsättningsfrämjande tjänsterna pågår.