Skip to content

Hem Arbetslivsguide Studier Arbetskraftsutbildning

Arbetskraftsutbildning

Arbetskraftsutbildning är utbildning som TE-tjänsterna köper in och som planeras och genomförs i samarbete med de läroanstalter som ordnar utbildning och arbetsgivare.

Arbetskraftsutbildningen kan bestå av grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen, delar av en examen, fortbildning eller påbyggnadsutbildning, företagarutbildning eller integrationsutbildning. Arbetskraftsutbildningen kan också bestå av grundläggande utbildning för vuxna, studier som leder till högskoleexamen eller olika kort och tillstånd som krävs i arbetet, såsom hygienpass, arbetarskyddskort, utbildning för utövande av taxiyrket eller avläggande av yrkeskompetensutbildning.

Antagning som studerande

Trots att vi betalar inkomstrelaterad dagpenning för den tid som arbetskraftsutbildningen pågår, har vi ingen roll i antagningen av studerande. Arbetskraftsmyndigheten ansvarar för valet av studerande.

Det är främst arbetslösa eller personer vars arbete är på väg att ta slut som prioriteras. Du kan också bli vald även om du är anställd eller företagare, om det konstateras att utbildningen främjar din sysselsättning i det nuvarande arbetet eller stöder byte av bransch. Arbetskraftsutbildningen är vuxenutbildning, vilket innebär att personer som inte fyllt 20 år sällan har tillgång till den.

En urvalsgrupp, som består av sakkunniga från TE-tjänsterna och en representant för utbildningsanordnare väljer de studerande. När arbetsgivaren deltar i planeringen och finansieringen av utbildningen deltar också arbetsgivarens representant i urvalsprocessen.

Urvalet görs utgående från ansökningar, intervjuer och eventuella lämplighetstester. I början av utbildningen kan det också finnas en kartläggningsperiod, varefter endast en del av de studerande fortsätter sina studier.

Kontakta TE-tjänsterna, om du är intresserad av arbetskraftsutbildning. Tänk på följande:

  • Arbetskraftsmyndigheten ska konstatera att du har ett behov av utbildning.
  • De som väljs för studierna ska vara lämpade för utbildningen och det arbete den syftar till. Lämpligheten fastställs utgående från de färdigheter, egenskaper och hälsokrav som krävs för yrket i fråga.
  • För att du ska nå dina mål är ditt intresse och din motivation viktiga för studierna, så kom ihåg att berätta om det när du söker till en arbetsmarknadsutbildning.
  • Vid valet görs också en bedömning av din tidigare utbildning och arbetserfarenhet samt hur utbildningen påverkar din sysselsättning.
  • En del av utbildningarna är på förhand planerade för begränsade målgrupper, till exempel långtidsarbetslösa, invandrare eller en viss åldersgrupp, så du kanske inte har möjlighet att bli vald till alla utbildningar om du inte tillhör dessa grupper.

Arbetskraftsutbildning och inkomstrelaterad dagpenning

Arbetskraftsutbildningen är en sysselsättningsfrämjande service. Under den tiden kan vi betala dig den inkomstrelaterade dagpenning som du skulle få även om du var arbetslös. Om du har kommit överens om utbildningen i din sysselsättningsplan, har du möjlighet att få förhöjd inkomstrelaterad dagpenning.

Dessutom har vi möjlighet att betala dig en kostnadsersättning på 9 € per dag. Vi kan betala kostnadsersättningen förhöjd om du deltar i arbetskraftsutbildning utanför din pendlingsregion. Då är kostnadsersättningen 18 € per dag.

Den maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning förflyter dock på normalt sätt också under arbetskraftsutbildningstiden, vilket innebär att den inkomstrelaterade dagpenningen kan upphöra redan före den stödperiod som beviljats för studierna.

Om du blir antagen till en arbetskraftsutbildning ska du delta i undervisningen och dina studier ska framskrida på det sätt som beskrivs i utbildnings- eller studieplanen. Om studierna inte framskrider kan arbetskraftsmyndigheten fatta beslut om att utbildningen ska avbrytas.

När du deltar i arbetskraftsutbildning kan vi undantagsvis betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig, även om utbetalningen annars skulle förhindras av en tidsfrist utan ersättning eller självrisktid. Under den tid som du deltar i arbetskraftsutbildning utgör inte heller försummelse av skyldigheten att lämna in gemensam ansökan hinder för utbetalning av dagpenning.