Skip to content

Ibland kan det hända att vi betalar ut för mycket inkomstrelaterad dagpenning till dig.

Detta kan hända till exempel om det först efteråt framgår att du inte har haft rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Ibland kan det också hända att vi av en eller annan anledning gör en felberäkning av din inkomstrelaterade dagpenning.

Enligt lag ska en sådan inkomstrelaterad dagpenning som betalats ut för mycket eller på felaktiga grunder återkrävas.

Varför kan felaktig inkomstrelaterad dagpenning betalas ut?

Om vi har tillgång till felaktiga uppgifter eller om någon uppgift helt saknas vid handläggningen av din ansökan kan vi betala ut inkomstrelaterad dagpenning felaktigt.

Vanligtvis är det då frågan om sådant som ännu inte hänt. Exempelvis en pension som hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning kan beviljas retroaktivt, varvid pensionen inte var känd när du lämnade in din ansökan och inte heller när vi behandlade din ansökan. I en sådan situation är allt som det ska när den inkomstrelaterade dagpenningen betalas ut, men den retroaktiva pensionen gör att den dagpenning som redan betalats ut blir ogrundad.

Det är också möjligt att vi gör ett misstag när vi fattar ett beslut. Fel belopp kan av misstag matas in eller så missar vi någon utredning som skulle ha påverkat dagpenningens belopp. Enligt lag ska också en eventuell överbetalning på grund av vårt misstag återkrävas.

Om vi inte får uppgifter om löneinkomster, sociala förmåner eller till exempel semesterersättning som betalats ut under permitteringen kan vi missa något. Ett beslut som fattas utgående från felaktiga eller bristfälliga uppgifter kan leda till att vi betalar ut för mycket inkomstrelaterad dagpenning till dig.

Fyll i ansökan omsorgsfullt

För att undvika återkravssituationer ska du i ansökan noggrant ange alla dina anställningsperioder, sjukdagar, semesterdagar, ändringar i andra sociala förmåner samt även andra omständigheter som kan påverka din rätt till dagpenning.

Vår e-tjänst hjälper dig med din ansökan när du lämnar in en ansökan i OmaYTK.

Om du är osäker på om en förändring påverkar din dagpenning ska du oberoende ange den i din ansökan. Du kan också kontakta oss. Då kan vi tillsammans bedöma situationen. Okunskap om bestämmelserna i lagen är inte tillräcklig grund för att avstå från återkrav.

Så här sker återkrav

När vi upptäcker att vi har gjort en felaktig betalning kontrollerar vi de relevanta besluten och skickar ett samrådsbrev till dig. I samrådsbrevet redogör vi för situationen och samtidigt ger vid dig möjlighet att dela med dig av din uppfattning.

Om du begär att återkravet jämkas kommer vi också i samband med samrådet att utreda din ekonomiska och sociala situation. Utgående från denna information kan vi bedöma om det är möjligt för oss att jämka eller helt avstå från återkravet.

I samband med samrådet kommer vi också att be om ditt samtycke, om det behövs, till korrigering av felaktiga beslut. Om du inte ger ditt samtycke, ber vi besvärsnämnden för social trygghet att upphäva besluten. När du ger ditt samtycke innebär det inte att du accepterar återkravet. Även om du ger ditt samtycke kan du om du vill fortfarande ansöka om ändring av återkravet.

När vi får svar av dig behandlar vi ärendet på nytt och du får nya, rättade beslut och ett beslut om återkrav. Samtidigt får du också bankgiroblanketter som du kan använda för att returnera det som betalats för mycket till oss.

Om du anser att beslutet om återkrav är felaktigt eller om du inte godkänner det belopp som ska återkrävas kan du ansöka om ändring. Vi avbryter återkravsprocessen i väntan på sökande av ändring.

När vi fattar ett beslut om återkrav gör vi samtidigt upp en betalningsplan för återkravet.

Du kan kontakta oss och föreslå en för dig lämplig betalningsplan. Du behöver alltså inte betala tillbaka allt på en gång, utan du kan komma överens om betalningsposter med oss.

Jämkning av återkrav

Om du begär det och det är en rimlig lösning, kan vi helt eller delvis avstå från återkravet.

Om vi helt avstår från återkravet betyder det att du inte behöver betala tillbaka någonting alls. Om vi delvis avstår från återkrav innebär det att du bara behöver betala tillbaka en del av det belopp som återkrävs.

Jämkning kräver alltid att återkravet inte beror på ditt agerande. Om du medvetet har försett oss med felaktig information eller utelämnat viktig information kan vi inte jämka återkravet.

Beslutet om jämkning grundar sig på en analys av din ekonomiska och sociala situation. För det ber vi dig om information om dina inkomster och utgifter. Vi beaktar också om du till exempel är sjuk eller om det finns andra sådana belastande faktorer i din livssituation som påverkar din förmåga att betala tillbaka den inkomstrelaterad dagpenningen.

När vi överväger jämkning gör vi en bedömning av situationen som helhet. Därför utgör tillfällig medellöshet eller tillfällig skuldsättning inte som sådana en tillräcklig grund för jämkning. Fel som vi eller andra myndigheter har begått betyder inte heller automatiskt att man kan jämka eller avstå från återkravet. Vi tar dock hänsyn till dessa omständigheter när vi bedömer den övergripande situationen. Om det också finns andra skäl för att helt eller delvis avstå från återkravet kan vi jämka återkravet.

Misstanke om oegentligheter

Ibland kan vi ha skäl att misstänka att du avsiktligt har vilselett oss när du ansökt om inkomstrelaterad dagpenning och på så sätt orsakat att för mycket förmån betalats ut. I så fall ber vi dig i samband med samrådet också om en förklaring till de misstänkta oegentligheterna.

Om du vilseleder oss vid ansökan om förmån kan det leda till anmärkning, varning eller till och med uteslutning ur arbetslöshetskassan.

Om oegentligheterna upprepas eller de inte är lindriga är vi skyldiga att göra en begäran om utredning. I sådana fall utreder polisen om det finns skäl att misstänka brott i ärendet och om det är fråga om ett sådant brottmål som förs vidare till åklagare. Påföljden kan vara böter eller till och med fängelse.