Skip to content

Hem Arbetslivsguide Sociala förmåner

Sociala förmåner

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning och samtidigt får någon annan social förmån, drar vi i regel av den sociala förmånen från din inkomstrelaterade dagpenning.

Det finns emellertid några undantag. En del av de sociala förmånerna inverkar inte alls på din inkomstrelaterade dagpenning och en del hindrar helt och hållet utbetalning av den.

Förmåner som helt och hållet hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning är oftast sådana som inte i första hand betalas ut för arbetslöshet. Sådana är till exempel olika ålderspensioner och förmåner som betalas på grund av arbetsoförmåga.

Vissa sociala förmåner inverkar inte alls på den inkomstrelaterade dagpenningen. Sådana är till exempel olika bidrag och ersättningar.

 • Du är arbetslös och din fulla inkomstrelaterade dagpenning är 80 euro per dag. Du får 650 euro per månad i stöd för hemvård av barn.
 • Hemvårdsstödet dras av från din fulla inkomstrelaterade dagpenning.
 • Hemvårdsstödet har angetts per månad. Det måste först beräknas per dag. När en förmån som beräknats per månad omvandlas till en dagsförmån delar vi hela förmånen med 21,5 dagar. Förmånen per dag är således 30,23 euro (650 euro/21,5).
 • Vi drar av dagsförmånen från din fulla inkomstrelaterade dagpenning. Den reducerade inkomstrelaterade dagpenningen år således 49,77 euro per dag (80 euro/dag – 30,23 euro/dag).
 • Om ansökningsperioden till exempel har 21 utbetalningsdagar blir din fulla inkomstrelaterade dagpenning före skatt 1 680 euro (80 euro/dag x 21 dagar).
 • Efter att socialförmånen har dragits av blir din fulla inkomstrelaterade dagpenning för 21 utbetalningsdagar före skatt 1 045,17 euro (49,77 euro x 21 dagar).
 • En social förmån på 650 euro minskar den inkomstrelaterade dagpenningen med 634,83 euro (1 680 euro – 1045,17 euro) under 21 utbetalningsdagar.

 • Du är arbetslös och din fulla inkomstrelaterade dagpenning är 80 euro per dag. Du får 800 euro i bostadsbidrag per månad.
 • Bostadsbidraget påverkar inte beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen eller förmånsrätten.
 • Om ansökningsperioden till exempel har 21 utbetalningsdagar blir din fulla inkomstrelaterade dagpenning före skatt 1 680 euro (80 euro/dag x 21 dagar).

 • Du får full ålderspension.
 • Vi kan inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig, eftersom du inte har rätt till arbetslöshetsförmån.

Förmåner som dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen

 • stöd för hemvård av barn
 • flexibel vårdpenning
 • studiestöd
 • partiell invalidpension
 • invalidpension som betalas från en annan stat
 • deltidspension
 • ålderspension, som inte beviljats på grundval av fulla tjänstgöringsår
 • tilläggspension ordnad av arbetsgivaren
 • avträdelsepension
 • avträdelseersättning
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen och invalidpension, som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • dagpenning enligt lagen om ådragen skada i militärtjänst, som inte har beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • ersättning som betalas med stöd av lagen om olycksfall i militärtjänst
 • en del som motsvarar kompletteringsräntan i livräntan i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vilken inte har beviljats på grundval av fullständig arbetsoförmåga
 • dagpenning och olycksfallspension i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vilka inte har beviljats på grundval av fullständig arbetsoförmåga
 • ersättning för inkomstbortfall i enlighet med brottsskadelagen
 • ersättning för inkomstbortfall i enlighet med patientskadelagen
 • garantipension om den beviljats som komplettering till någon av ovan nämnda förmåner

Stöd för hemvård av barn

Vi drar av hemvårdsstödet från din inkomstrelaterade dagpenning.

Hemvårdsstödet är såtillvida exceptionellt att vi kan dra av det från din inkomstrelaterade dagpenning även om stödet skulle betalas ut till din make/make och inte till dig. Det här beror på att hemvårdsstödet är en familjeförmån. Även om stödet skulle betalas till din make/maka, är det också din förmån.

Det stöd som din make/maka får påverkar inte din inkomstrelaterade dagpenning om din make/maka sköter barnet hemma och har inte rätt till arbetslöshetsförmån eftersom hen får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning utöver hemvårdsstödet.

En förutsättning är att din make/maka sköter barnet hemma. Om barnet regelbundet vårdas utanför hemmet ens en del av tiden, måste vi dra av det hemvårdsstöd som betalas till din make/maka från din inkomstrelaterade dagpenning. Det samma gäller om din make/maka studerar eller idkar ens lite företagsverksamhet eller arbetar på deltid.

Om både du och din make/maka får arbetslöshetsförmån, gör vi avdraget för den make/maka som får hemvårdsstöd.

Förmåner som inte påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen

 • familjepensioner
 • vårdbidrag för pensionstagare enligt lagen om handikappförmåner
 • menersättning enligt lagen om olycksfalls- och arbetssjukdomar och lagen om olyckor och arbetssjukdomar för lantbruksföretagare
 • livränta och kompletterande ränta enligt lagen om militära skador
 • vårdbidrag enligt lagen om handikappförmåner
 • bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
 • bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag
 • barnbidrag enligt barnbidragslagen
 • utkomststöd enligt lagen om utkomststöd
 • militärunderstöd enligt militärunderstödslagen
 • ersättningar för kostnader enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • partiell förtida ålderspension i enlighet med arbetspensionslagarna
 • arbetslöshetsersättning som rörlighetsunderstöd
 • motsvarande förmånsinkomster som betalas enligt en annan stats lagstiftning minskar inte den inkomstrelaterade dagpenningen
 • epidemiersättning
 • frivillig pensionsförsäkring (som inte ordnas av arbetsgivaren)

Utkomststöd

Vi drar inte av utkomststödet från din inkomstrelaterade dagpenning.

FPA kan dock uppbära den inkomstrelaterade dagpenningen av dig för den tid för vilken utkomststöd har betalts i förskott mot framtida dagpenning.

Även om vi alltså inte drar av utkomststödet från din inkomstrelaterade dagpenning, kan vi således dra av beloppet på det utkomststöd som beviljats i förskott från din dagpenning och betala det till FPA. I ett sådant fall får vi ett meddelande om saken av FPA och det belopp som anges i meddelandet betalar vi till FPA från din inkomstrelaterade dagpenning. Innan vi gör betalningen till FPA hör vi också dig i frågan.

Förmåner som hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning (också partiellt betald föräldrapenning)
 • specialvårds- och specialmoderskapspenning
 • utbildningsstöd
 • arbetslöshetspension
 • full invalidpension som beviljats från Finland (invalidpension)
 • arbetslivspension
 • full ålderspension
 • förtida ålderspension
 • individuell förtidspension
 • garantipension som komplement till pensionen
 • pensionsstöd
 • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning, se arbetsoförmåga)
 • dagpenning och olycksfallspension enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar på grund av fullständig arbetsoförmåga (arbetsoförmåga)
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen på grund av fullständig arbetsoförmåga (arbetsoförmåga)
 • rehabiliteringspenning och motsvarande ersättning för inkomstbortfall (arbetsoförmåga)
 • avträdelsestöd
 • generationsväxlingspension