Skip to content

Hem Arbetslivsguide Jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Jämkad inkomstrelaterad dagpenning

När du har inkomst av deltidsarbete har du rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Du kan alltså ansöka om inkomstrelaterad dagpenning även om du arbetar. Om villkoren är uppfyllda och det inte finns några hinder kan vi betala dig en inkomstrelaterad dagpenning som motsvarar inkomsten av deltidsarbete. Den förmån vi betalar då är en jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning

När villkoren är uppfyllda har du rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning om

 • du har inkomst av deltidsarbete, 
 • din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering eller av en orsak som kan jämställas med permittering, 
 • Du är förhindrad att arbeta på grund av en stridsåtgärd som inte påverkar dina arbets- eller arbetsförhållanden. 
 • du får inkomst från heltidsarbete som varar högst två veckor, eller 
 • du har inkomster från företagsverksamhet som bisyssla eller från eget arbete.

I regel uppkommer rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning om du har inkomst av deltidsarbete. I praktiken leder detta till att vi tar hänsyn till intäkterna från deltidsarbete när de betalas ut. Vi beaktar alltså inte inkomsten enligt förtjänsten, dvs. när det arbete som ligger till grund för förvärvsinkomsten utförs.

Även om du har rätt till en jämkad inkomstrelaterad dagpenning, betyder det inte att vi automatiskt kan betala dig en jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Alla villkor för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning måste vara uppfyllda och det får inte finnas några hinder. Dessutom finns det ett antal ytterligare begränsningar när det gäller betalningen av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen.

Vad är deltidsarbete?

Inom utkomstskyddet för arbetslösa är deltidsarbetet bestämt i förhållande till arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare. Deltidsarbete är arbete där arbetstiden är högst 80 procent av arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare.

Arbetstiden för en heltidsanställd beror på vad som har antecknats i kollektivavtalet. Om det inte har avtalats särskilt om saken, är grunden 40 timmar i veckan enligt arbetsavtalslagen.

 • Du jobbar 25 timmar i veckan.
 • Inom din bransch är den maximala arbetstiden för heltidsanställda 40 timmar i veckan.
 • Din arbetstid är således 62,5 procent av heltidsarbetstiden.
 • Detta är mindre än 80 procent, så från arbetslöshetsskyddets synpunkt är ditt arbete deltidsarbete.

 • Du jobbar 32 timmar i veckan.
 • Den maximala arbetstiden för heltidsarbetande inom din bransch är 37,5 timmar i veckan.
 • Din arbetstid är således 85 procent av heltidsarbetstiden.
 • Detta är mer än 80 procent, så från arbetslöshetsskyddets synpunkt är ditt arbete inte deltidsarbete.

Deltidsarbete är också ett tillfälligt arbete. Med heltidsarbete avses högst två veckor.

Också arbete som företagare kan vara på deltid. Detta förutsätter att arbetskraftsmyndigheten har bedömt din företagsverksamhet som bisyssla.


Betalningsbaserad jämkning

När rätten till jämkad inkomstrelaterad dagpenning grundar sig på att du har inkomster av deltidsarbete, är den tidpunkt då lönen betalas avgörande.

I praktiken kan detta till exempel leda till att din inkomstrelaterade dagpenning jämkas enligt betalningsdagen, även om du inte alls har arbetat under ansökningsperioden. På motsvarande sätt kan det uppstå en situation där du arbetar deltid, men det påverkar inte beloppet av den inkomstrelaterade dagpenning som ska betalas ut.

Du jobbar deltid i maj. Lönen för arbetet i maj betalas i juni.

I juni ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning för maj. I juni betalar vi dig full dagpenning för maj, även om du arbetade i maj, eftersom du inte har någon inkomst från deltidsarbete i maj.

Du arbetar deltid i maj, men inte i juni. Lönen för arbete i maj betalas i juni.

I juli ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning för juni. I juli betalar vi jämkad dagpenning för juni till dig, eftersom du har fått inkomster från deltidsarbete i juni.

Du arbetar deltid varje månad och varje månad betalas lönen för föregående månad.

Under den första ansökningsperioden har du ingen inkomst av deltidsarbete, så vi betalar den inkomstrelaterade dagpenningen fullt ut trots att du har arbetat deltid. Därefter betalar vi den inkomstrelaterade dagpenningen jämkad varje månad för vilken du får lön.

Du är helt arbetslös i augusti. I september arbetar du deltid och i början av oktober arbetar du heltid. Lönen för september betalas ut i oktober.

I september ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning för augusti. Vi betalar dig full inkomstrelaterad dagpenning för augusti eftersom du är helt arbetslös.

I oktober ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning för september månad. Vi betalar dig full inkomstrelaterad dagpenning för september, även om du har arbetat deltid i september, eftersom du inte har inkomst av deltidsarbete i september.

För oktober ansöker du inte längre om inkomstrelaterad dagpenning eftersom du har sysselsatt dig på heltid. Den lön som betalas ut i oktober förblir sålunda helt ojämkad.

Undantag för betalningsbaserad jämkning

Om du under jämkningsperioden får arbetsinkomst för en inkomstperiod som är längre än en månad och om detta avviker från den normala lönebetalningsperioden, fördelar vi arbetsinkomsten och den arbetstid som ligger till grund för lönen för betalningsmånaden och för lika många följande månader som för hur många månader arbetsinkomsten har betalats.

Om det med hänsyn till tidpunkten för löneutbetalningen och övriga omständigheter är uppenbart att man genom lönebetalningsarrangemanget har försökt undvika att inkomsten beaktas vid jämkningen, jämkar vi arbetsinkomsten på inkomstgrund, dvs. de perioder på vilka den arbetstid som lönen grundar sig på infaller.

Vi kommer inte att jämka om den arbetsinkomst som har betalats ut under jämkningsperioden för deltidsarbete om den har tjänats in under en tid för vilken arbetslöshetsförmånen inte betalas ut på grund av karens eller andra allmänna begränsningar för erhållande av förmånen.

Varför betalningsbaserad jämkning?

Före den nuvarande lagen baserades jämkningen direkt på deltidsarbete. Detta ledde ibland till att utbetalningen av den jämkade dagpenningen blev oskäligt försenad. Om du till exempel arbetade i januari och lämnade in en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning för januari i februari, kunde vi inte behandla din ansökan förrän lönen hade betalats. Med andra ord var vi ofta tvungna att vänta på utbetalningen av löner, vilket försenade utbetalningen av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen.

Syftet med betalningsbaserad jämkning var att eliminera denna fördröjning. När du alltid ansöker om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning retroaktivt, har vi redan när ansökan kommer in alltid uppgifter från inkomstregistret om löner som betalats ut under den period som ansökan gäller. Då kan vi också behandla din ansökan genast.

Utbetalningen av den tidigare justerade inkomstrelaterade dagpenningen kan därmed ha försenats beroende på när lönen betalades. Fördelen var dock att den justerade inkomstrelaterade dagpenningen och inkomsterna från deltidsarbete i praktiken fanns på sökandens bankkonto samtidigt, och att sambandet var lättare att förstå.

Betalningsbaserad jämkning minskar risken för att betalningen av den justerade inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen försenas, men leder till att inkomster från deltidsarbete och den jämkade dagpenning som betalas till följd av dem, hamnar tidsmässigt långt ifrån varandra. Detta kan i sin tur leda till tidigarelagd variation i den disponibla inkomsten. Till exempel i en situation där du arbetar en kort tid kan du få lön och full inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning i början, men under följande månad får du ingen lön och den inkomstrelaterade dagpenning betalas också jämkad. Med andra ord kan den totala inkomsten vara ganska hög i början, och i nästa månad kan den totala inkomsten bli låg.