Skip to content

Självrisktid

Vi kan inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning förrän du har varit arbetslös arbetssökande under en tid som motsvarar sammanlagt sju hela arbetsdagar under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Det här är självrisktiden.

Självrisktiden är högst en gång per maximitid för inkomstrelaterad dagpenning. Med undantag för situationer där självrisktiden inte löper helt och hållet under åtta på varandra följande kalenderveckor. Då kan du ha flera självrisktider inom ett år.

Det finns dock ingen självrisktid om din maximala dagpenningsperiod skulle börja inom ett år från början av den föregående maximala dagpenningsperioden och om självrisktiden redan har fastställts vid början av den föregående periodens maximala dagpenningsperiod.


Självrisktiden har förändras

Självrisktiden har förlängts genom lagändring från och med den 7.1.2024. Lagändringen påverkar självrisktiden som börjar den 1.1.2024 eller därefter. I och med lagändringen är självrisktiden en tid som motsvarar sju hela arbetsdagar. Före lagändringen var självrisktiden på motsvarande sätt fem.


Självrisktidens förlopp

Självrisktidens längd är en tid som motsvarar sju hela arbetsdagar och kan förflyta högst fem dagar per kalendervecka.

Varje dag för vilken du skulle ha rätt till full inkomstrelaterad dagpenning eller för vilken du får inkomstrelaterad dagpenning genom att delta i sysselsättningsfrämjande service räknas som en självriskdag.

Om du arbetar deltid räknar vi ut sju hela arbetsdagar genom att dra av de timmar du arbetar från den maximala arbetstid som fastställs i kollektivavtalet för branschen. Denna beräkning ger oss din arbetslöshetsperiod. När din arbetslöshetsperiod motsvarar sju hela arbetsdagar har din självriskperiod löpt ut och vi kan börja betala ut dagpenning till dig.

När du arbetar deltid och vi betalar dig en jämkad inkomstrelaterad dagpenning, kontrollerar vi begränsningarna i fråga om arbetstiden så att vi beaktar arbetstiden när den lön som motsvarar arbetstiden faktiskt betalas ut. Självrisktiden är ett undantag från detta. Självrisktidens förlopp räknas alltid ut beroende på tidpunkten för arbetets faktiska utförande, oberoende av när den lön som motsvarar arbetstiden betalas till dig.

Självrisktiden förbrukas inte under de dagar då

  • du inte är arbetslös
  • din arbetsansökan inte är giltig
  • du är anställd i en affärsverksamhet under en enda period på max. två veckor
  • du har en karensperiod
  • du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning
  • du inte har rätt till jämkad dagpenning för att du överskrider arbetstidsgränserna

Åtta veckor

Självrisktiden ska löpa under åtta på varandra följande kalenderveckor. Om du är helt arbetslös eller permitterad har detta ingen praktisk betydelse, eftersom självrisktiden i regel går ut under en eller två kalenderveckor.

Om du arbetar deltid eller har permitterats delvis, är det möjligt att din självrisktid inte hinner löpa under åtta på varandra följande kalenderveckor. Även detta är sällsynt och förutsätter att permitteringstiden är mycket begränsad.