Skip to content

Att arbeta som företagare påverkar din inkomsttrygghet på många sätt.

Att vara företagare påverkar vilken arbetslöshetskassa du kan gå med i, hur du samlar arbetsvillkor och i vilka situationer du kan få dagpenning.

Om du arbetar heltid som egenföretagare har du inte rätt till arbetslöshetsersättning.

Om du däremot arbetar som lätt företagare eller bara på deltid, kan du ha rätt till jämkad dagpenning.

Vem är företagare?

Om du förvärvsarbetar utan att ha ett anställningsförhållande är du egenföretagare när det gäller arbetslöshetsersättning.

Du kan alltså betraktas som egenföretagare även om du inte är skyldig att teckna en pensionsförsäkring för egenföretagare. Detta kan till exempel hända om du arbetar i liten skala genom ett faktureringsföretag.

En delägare kan också vara egenföretagare när det gäller arbetslöshetsersättning, även om det inte finns någon skyldighet att teckna försäkring enligt lagen om pension för egenföretagare.

Du är delägare och därmed en företagare som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen om

  • du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där du innehar minst 15 % av aktiekapitalet eller av de rösträtter som är knutna till aktierna, eller på annat sätt har motsvarande bestämmanderätt
  • du har en ledande ställning i ett aktiebolag där du och dina familjemedlemmar innehar minst 30 % av aktiekapitalet eller av röstetalet för aktierna, eller på annat sätt har ett liknande bestämmande inflytande
  • du arbetar i ett publikt aktiebolag där du innehar minst hälften av aktiekapitalet eller av de rösträtter som är knutna till aktierna eller på annat sätt har en liknande bestämmanderätt
  • du arbetar i ett aktiebolag där du och dina familjemedlemmar tillsammans innehar minst hälften av aktiekapitalet eller de rösträtter som är knutna till aktierna eller på annat sätt har ett liknande bestämmande inflytande
  • du arbetar i något annat företag eller någon annan sammanslutning där du eller du och dina familjemedlemmar utövar ett dominerande inflytande som motsvarar det som avses i punkterna 1-2.

Så det viktigaste är att du arbetar i ett företag där du har bestämmanderätt. Enbart ägande gör dig inte till entreprenör.

Ägande kan inte kedjas på ett dolt sätt. När vi bedömer ägande tar vi också hänsyn till indirekt ägande. Vi tar hänsyn till indirekt ägande om du äger eller tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst hälften av den mellanliggande enheten eller har en likvärdig kontrollnivå över den mellanliggande enheten.

Vad ska man tänka på när man startar ett företag?

När du startar ett heltidsföretag rekommenderar vi att du ansluter dig till företagarkassan så snart som möjligt efter att du har startat ditt företag. Detta säkerställer kontinuiteten i din inkomstbaserade dagpenning.

Om du är arbetslös eller permitterad bör du alltid diskutera startandet av ett företag med arbetsförmedlingen innan du börjar.

Om arbetsförmedlingen anser att du sysselsätts som företagare som din huvudsakliga verksamhet, kommer vi inte att kunna betala dig inkomstrelaterad dagpenning. Om din anställning är en bisyssla kan vi betala ut en justerad inkomstrelaterad dagpenning. I så fall tar vi hänsyn till din inkomst från näringsverksamheten när vi beräknar hur mycket inkomstrelaterad dagpenning du ska få. Detta innebär att din inkomst i viss mån minskar din inkomstrelaterade dagpenning.

Om du startar ett företag när du är arbetslös, hindrar din sysselsättning i företaget dig inte från att få dagpenning under fyra månader från det att din sysselsättning inleddes. Efter fyra månader bedömer arbetsförmedlingen i vilken utsträckning verksamheten sysselsätter dig på det sätt som beskrivs ovan.

Entreprenörskap och medlemskap i en arbetslöshetskassa

Vi är en arbetslöshetskassa för anställda. Det innebär att det bara är som anställd som du kan gå med och försäkra ditt arbete hos oss. Som företagare kan du inte bli medlem hos oss.

Som företagare kan du gå med i företagarkassan. Det finns en arbetslöshetskassa för företagare i Finland.

Om du arbetar både som anställd och som företagare kan du välja att försäkra ditt arbete som anställd hos oss eller ditt arbete som företagare i företagarkassan. Du kan inte samtidigt vara medlem i två olika arbetslöshetskassor.

Om du har gått med hos oss som anställd kan du behålla ditt medlemskap när du blir egenföretagare. Om du är lättföretagare eller om din anställning i ett företag är en bisyssla, kan du fortfarande vara medlem oavsett din företagsverksamhet. Att arbeta som företagare ger dig dock inte arbetsvillkor. Om du är heltidsanställd i ditt företag kan du vara medlem i 18 månader.

Från anställd till företagare

Om du håller på att starta ett heltidsföretag rekommenderar vi att du omedelbart ansluter dig till företagarkassan. Du kan endast ackumulera arbetsvillkoret för företagare som medlem i företagarfonden.

Om du inte går med i Företagarkassan kan du behålla ditt medlemskap hos oss i upp till 18 månader. Efter det kommer vi att avsluta ditt medlemskap. Detta beror på att vi efter 18 månaders arbete som företagare inte längre lagligen kan bevilja dig en inkomstrelaterad dagpenning baserad på en arbetstagares arbetsvillkor.

När du flyttar från oss till företagarkassan finns det ett efterskydd i ditt utkomstskydd för arbetslösa. När du har övergått till en företagarkassa och blir arbetslös innan arbetsvillkoret för företagaren uppfylls, har du rätt till den inkomstrelaterade dagpenning som du skulle få på grundval av det tidigare lönearbete som föregick företagandet. Användning av efterskyddet förutsätter att du har anslutit dig till en företagarkassa senast inom en månad efter att du lämnade oss.

Från företagare till anställd

När du går från en företagarkassa till en löntagarkassa har du samma efterskydd som tidigare. I den här situationen innebär det att om du blir arbetslös innan du har uppfyllt arbetsvillkoret för att vara anställd, har du rätt till den dagpenning som du skulle ha fått om du fortfarande var medlem i företagarkassan

För att vara berättigad till detta skydd måste du ha anslutit dig till oss inom en månad efter det att du lämnade företagarkassan. Så kom ihåg att gå med på din första anställningsdag och avsluta inte ditt medlemskap i företagarkassan innan dess.