Skip to content

Det finns många sätt att använda din arbetslöshets- eller permitteringstid för studier. Du kan läsa mer om dessa möjligheter i vår databank. I det här avsnittet fokuserar vi på hur arbetskraftsmyndigheten bedömer hur dina studier påverkar din rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Huvudregeln är att om du studerar på heltid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.


Det är arbetskraftsmyndigheterna som bedömer studierna med avseende på rätten till arbetslöshetsförmån. Du kan kontakta arbets- och näringstjänsterna om du har mer detaljerade frågor i anslutning till detta.


Heltidsstudier

När du studerar ska du anmäla det till arbetskraftsmyndigheten. Arbetskraftsmyndigheten ber dig lämna en utredning om dina studier. Utifrån utredningen bedömer arbetskraftsmyndigheten huruvida dina studier är på heltid. Bedömningen görs med beaktande av examensmålen och studiernas omfattning.

Heltidsstudier inkluderar

 • studier som syftar till att avlägga yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen
 • studier som syftar till att avlägga lägre eller högre högskoleexamen vid ett universitet
 • studier enligt lagen om yrkesutbildning som syftar till att avlägga en yrkesinriktad grundexamen eller del av en examen eller avläggande av utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv
 • gymnasiestudier, där lärokursens omfattning är sammanlagt minst 150 studiepoäng (gymnasiestudier vid ett internat betraktas alltid som heltid)
 • studier som syftar till att avlägga sådan utbildning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning
 • studier för vuxna inom den grundläggande utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning, som omfattar minst 22 kurser per läsår
 • studier som avläggs vid öppna universitetet och öppna yrkeshögskolor och som enligt studieplanen varar i över tre månader utan avbrott eller fördelade över tre månader och vars omfattning i genomsnitt är minst fem studiepoäng per studiemånad
 • studier med syftet att avlägga en påbyggnadsexamen vid ett universitet och vars omfattning enligt studieplanen är i genomsnitt minst fem studiepoäng per studiemånad
 • studier enligt lagen om yrkesutbildning med syftet att avlägga yrkesexamen, specialyrkesexamen eller en del av examen och vars omfattning enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet i genomsnitt är minst 4,5 kunskapspoäng per studiemånad
 • utbildning vid en sådan folkhögskola eller idrottsläroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete, vars omfattning enligt läroplanen är i genomsnitt minst 5 studiepoäng per studiemånad eller 25 undervisningstimmar per vecka
 • andra heltidsstudier än dem som avses i punkterna 1–10 som ger yrkeskompetens och som ordnas i genomsnitt minst fyra dagar per kalendervecka

Undantag i fråga om huvudsyssla

Arbetskraftsmyndigheten bedömer inte dina studier som heltidsstudier om det på grundval av minst sex månaders etablerad sysselsättning eller företagsverksamhet under dina studier kan fastställas att dina studier inte hindrar dig från att ta emot heltidsarbete.

Dina studier betraktas inte som huvudsyssla om du redan har inlett dina studier under anställningen och din arbetslöshet beror på permittering eller uppsägning av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

Dina studier betraktas inte heller som heltidsstudier

 • mellan perioderna, om studierna ordnats i perioder och det gällerkortvariga studier
  • kortvariga studier
  • studier som ordnas som arbetskraftsutbildning
  • frivilliga studier för arbetssökande som stöds med arbetslöshetsförmån
  • frivilliga studier i enlighet med lagen om främjande av integration
 • utbildning som du deltar i och som din arbetsgivare ordnar eller skaffar med stöd av 7 kap. 13 § i arbetsavtalslagen eller 8 kap. 11 § i lagen om sjöarbetsavtal
 • utbildning som du deltar i till den del den är utbildning i omställningsskyddet
 • studier som ingår i den sysselsättningsfrämjande tjänsten.

Kortvariga studier

Heltidsstudier påverkar inte din rätt till inkomstrelaterad dagpenning om

 • du har fyllt 25 år innan du börjar studera
 • studiehelhetens längd eller de återstående studierna utan avbrott eller i perioder inte överskrider sex månader
 • studierna ger dig yrkeskompetens eller stöder din företagsverksamhet

Arbetskraftsmyndigheten får bara tillämpa detta på studier som du har påbörjat tidigare om det har gått minst ett år sedan det påvisbara avbrottet i dina tidigare studier. Begränsningen gäller inte dig som har inlett dina studier under den tid du arbetar eller under periodiseringen avekonomisk förmån. Begränsningen gäller inte heller studier som avläggs som arbetskraftsutbildning.

Du kan utnyttja möjligheten till kortvariga studier med inkomstrelaterad dagpenning endast en gång per arbetsvillkor. Om du har studerat en kort tid med inkomstrelaterad dagpenning kan du använda möjligheten på nytt först efter att du har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt efter korttidsstudierna.

Avslutande av heltidsstudier

När du studerar på heltid är du heltidsstuderande fram till dess att dina studier avslutas.

Om det inte finns skäl för en annan bedömning anses dina studier vara avslutade om

 • du har avlagt examen
 • du har lämnat en läroanstalt eller avstått från din studierätt vid ett universitet
 • du har förlorat din studierätt eller den har återkallats
 • du har avlagt en yrkesinriktad delexamen och du fortsätter inte dina studier
 • din arbetskraftsutbildning har avslutats och du fortsätter inte dina studier
 • din förberedande utbildning för en fristående examen har avslutats
 • dina studier har varit avbrutna i minst ett år

Om du avlägger hela lärokursen för gymnasiet eller den grundläggande utbildningen är du heltidsstuderande till slutet av terminen.

Du är heltidsstuderande fram till slutet av terminen även om du inte har avlagt studentexamen och deltar i minst två prov som ingår i studentexamen under terminen efter eller efter gymnasiets lärokurs eller yrkesinriktad grundexamen.