Skip to content

Hem Arbetslivsguide Företagande Företagarens familjemedlem

Företagarens familjemedlem

När det gäller förtjänstskyddet spelar det i princip ingen roll om din familjemedlem är företagare eller inte. Om du dock arbetar i en familjemedlems företag och du själv har ett litet innehav i företaget, kan du vara företagare enligt utkomstskyddet för arbetslösa. Företagandet i sin tur kan påverka ditt utkomstskydd för arbetslösa på olika sätt.

Familjemedlem

Du är en familjemedlem åt

  • din make/maka och
  • en person som är släkt med dig i rätt upp- eller nedstigande led och bor tillsammans med dig i samma hushåll

Make/maka är en person som är din make eller maka eller som du annars bor tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden.

Om du är gift, definierar vi dig och din äktenskapspartner som familjemedlemmar, även om ni bor skilt. Men om det beror på att ni är osams, kommer vi inte att definiera er som familjemedlemmar.

Vi definierar också barnbarn, barn, föräldrar och far- och morföräldrar som familjemedlemmar om de bor tillsammans med dig i samma hushåll.

Vi får information om boendearrangemangen i befolkningsregistret. Om uppgifterna i befolkningsregistret inte stämmer överens med verkligheten kan du ge oss en utredning om de faktiska förhållandena i boendet. Till exempel kan det finnas separata bostäder på samma adress eller befolkningsregistrets uppgifter annars inte är uppdaterade.

När är företagarens familjemedlem företagare?

I utkomstskydd för arbetslösa är du inte företagare enbart på grund av ägandet. Företagandet kräver alltid att du arbetar i ett företag som du äger.

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa definierar en person som företagare genom att hänvisa till företagarnas pensionslagar. Om du alltså är företagare enligt dessa lagar, är du det också i utkomstskydd för arbetslösa.

Om du arbetar i ett företag som dina familjemedlemmar äger eller har bestämmande inflytande över, beaktas dessa inte om inte du också äger dem.

Undantag härifrån kommer från lantbruksföretagarens pensionslag, på basis av vilken det kan finnas situationer där du är företagare utan egen ägarandel.

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa definieras också en delägare i ett företag som företagare. Aktieägande definieras på grundval av ägarandelar och bestämmande inflytande. Det finns också motsvarande regler i företagarnas pensionslagar, men i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas personen mera känsligt som företagare. Det är alltså möjligt att du inte är företagare vid tillämpningen av pensionslagarna, men du är företagare vid tillämpningen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

I utkomstskydd för arbetslösa är du delägare och därmed företagare, om

  • du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där du själv har minst 15 procent av aktiekapitalet, av röstetalet eller annars motsvarande bestämmanderätt
  • du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där du tillsammans med dina familjemedlemmar har minst 30 procent av aktiekapitalet, röstetalet eller annars motsvarande bestämmanderätt
  • du arbetar i ett aktiebolag där du själv eller du tillsammans med dina familjemedlemmar har minst hälften av aktiekapitalet, röstetalet eller annars motsvarande bestämmanderätt
  • du arbetar på ovan nämnda sätt i ett annat företag än ett aktiebolag och du själv eller tillsammans med dina familjemedlemmar har sådan bestämmanderätt som avses i ovan nämnda punkter.

När jobbar du i ledande ställning?

Att arbeta i ledande ställning innebär att du är verkställande direktör eller styrelsemedlem i ett aktiebolag eller att du arbetar i ett aktiebolag eller i ett annat företag i motsvarande ställning.

Arbetsvillkor för företagares familjemedlemmar

Om du arbetar i ett företag som tillhör en familjemedlem som bor i samma hushåll och du inte äger företaget, är du anställd. Du kan alltså försäkra dig om dina inkomster vid arbetslöshet hos oss.

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning förutsätter att du har uppfyllt arbetsvillkoret. Som familjemedlem till företagare är detta arbetsvillkor 52 kalenderveckors arbete. I arbetsvillkoret inräknas varje kalendervecka som du har gjort som medlem av en arbetslöshetskassa och arbetstiden har varit minst 18 timmar. Dessutom måste lönen uppfylla minimikraven och skatter och andra obligatoriska avgifter har betalats för den. 

Företagarens familjemedlemmar, de arbetsvillkorsveckor som samlats in under arbetet i familjeföretaget och de arbetsvillkorsveckor som samlats in i annat lönearbete kan inte kombineras.  Om båda arbetsvillkoren är uppfyllda måste du välja vilket arbetsvillkor som ska användas som grund för den inkomstrelaterade dagpenningen.