Skip to content

Hem Arbetslivsguide Inkomstrelaterad dagpenning Euroisering av arbetsvillkoret

Euroisering av arbetsvillkoret

Från och med 2.9.2024 tillämpar vi en lagändring som innebär att arbetsvillkoret för arbetspension börjar intjänas enligt de utbetalda eurobeloppen. Det euroiserade arbetsvillkoret innebär att vi räknar kalendermånader under vilka du har fått en lön på minst 930 euro som en del av ditt arbetsvillkor. 12 sådana månader krävs för att uppfylla arbetsvillkoret

Obs!

Vi tillämpar ännu inte lagstiftningen om de euroiserade arbetsvillkoren. Ändringsförslaget har redan antagits, men det kommer att tillämpas från och med den 2.9.2024.

Vad kommer att förändras?

 1. Den största förändringen är att du måste arbeta längre för att få dagpenning. Före lagändringen räckte det med 6 månader för att få rätt till dagpenning, efter lagändringen krävs 12 månader.
 2. I regel påverkas inte den inkomstrelaterade dagpenningens belopp särskilt mycket.
 3. Vid mycket låga inkomster kan det hända att du inte kan uppfylla arbetsvillkoret, även om du har arbetat tillräckligt många timmar tidigare.
 4. Om din inkomst är tillräcklig kan du kanske samla arbetsvillkor för ojämnt fördelat arbete i situationer där du inte kunnat få det tidigare.
 5. Om din inkomst är hög kan du samla in arbetsvillkor med färre timmar än tidigare.
 6. Till skillnad från tidigare räknar vi in arbetet i arbetsvillkoret på lönebasis, dvs. det hänförs till den månad då lönen betalades, oberoende av när arbetet utfördes.
 7. Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning påverkas inte av ändringen.

Intjänande av arbetsvillkoret

Enligt det euroiserade arbetsvillkoret intjänas en hel månads arbetstid när du får minst 930 euro i lön under en kalendermånad. Du uppnår det fulla arbetsvillkoret när du har tjänat in sammanlagt minst 12 fulla månader arbetstid under en beräkningsperiod på 28 månader.

Du kan också samla en halv månads arbetstid, så att du har totalt minst 12 hela månader av arbetstid inom referensperioden på 28 månader. En halv månads arbetstid samlas om du får mellan 465 € och 929 € i lön.

Vi kan bara räkna inkomster som är minst lika stora som minimilönen enligt kollektivavtalet eller lagen om arbetsavtal. Du måste också ha betalat alla lagstadgade avgifter och skatter. Det är därför möjligt att din lön överstiger 930 € per månad, men har legat under minimilönen i kollektivavtalet, i vilket fall arbetsvillkoret inte kommer att tjänas in även om du överstiger eurogränsen.

Villkor för medlemskap

I takt med att arbetsvillkoret förlängs, förlängs också medlemsvillkoret. Efter ändringen kan du få dagpenning tidigast när du har varit medlem i minst 12 månader.

Vi tillämpar det nya medlemsvillkoret när du övergår till det nya arbetsvillkoret på 12 månader. Från och med den 2.9.2024, när vi kan räkna en halv eller en hel månad som en del av ditt arbetsvillkor, kommer medlemsvillkoret att ändras till 12 månader.

Medlemsvillkoret innebär också att du endast kan samla in arbetsvillkoret för inkomst-relaterad dagpenning som medlem i en arbetslöshetskassa. Allt du behöver göra är dock att gå med i YTK under den månad då lönen som räknas in i arbetsvillkoret betalas till dig.

 • Den 15.9.2024 får du en total lön på 2 400 euro
 • Du blir medlem den 30.9.2024
 • Du samlar en månad för arbetsvillkoret eftersom du överskrider det antal euro som krävs per kalendermånad
 • Medlemsvillkoret hindrar dig inte från att ackumulera arbetsvillkoret eftersom du har varit medlem under den månaden
 • Du fortsätter att arbeta i ett liknande arbete på permanent basis, så att arbetsvillkoret på 12 månader uppfylls den 31.8.2025
 • Du har dock inte rätt till dagpenning förrän den 30.9.2025, eftersom det är först då som medlemsvillkoret på 12 månader uppfylls

Övergång till det arbetsvillkoret

Från och med 2.9.2024 uppfyller du arbetsvillkoret om du under en referensperiod på 28 månader har sammanlagt 12 månaders arbetsvillkor som omvandlats eller tjänats in från och med 2.9.2024. Det betyder att du inte behöver ha tjänat in hela arbetsvillkoret antingen före den 2.9.2024 eller efter den 2.9.2024, utan du kan välja en kombination.

Gammalt arbetsvillkor

Om det nuvarande arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor uppfylls senast söndagen den 1.9.2024 kommer vi att tillämpa den gamla lagen, dvs. vi kommer att kontrollera om du har arbetat minst 18 timmar under 26 kalenderveckor under en 28-månadersperiod. I detta fall kommer ditt fulla arbetsvillkor att ackumuleras enligt den gamla lagen.

Nytt arbetsvillkor

När du börjar tjäna in ett helt nytt arbetsvillkor från den 2.9.2024 kommer vi att tillämpa de fullständiga bestämmelserna om euroisering, dvs. vi kommer att kontrollera om du har sammanlagt 12 månaders kvalificerad lön under en referensperiod på 28 månader. I så fall kommer ditt fulla arbetsvillkor att beräknas enligt den nya lagen.

Kombination av gamla och nya arbetsvillkor

Under övergångsperioden är det möjligt att ditt arbetsvillkor kommer att vara en kombination av de gamla och de nya villkoren. Vi gör detta genom att omvandla de kalenderveckor som du har ackumulerat för din arbetstid till månader enligt den nya lagen. Så om du inte har uppfyllt arbetsvillkoret fullt ut när den nya lagen träder i kraft kommer vi att överföra det arbetsvillkor som du redan har ackumulerat, omvandlat för att återspegla det nya arbetsvillkoret.

Vi omvandlar ditt tidigare ackumulerade arbetsvillkor så att 1-2 veckors arbetsvillkor motsvarar en halv månads arbetsvillkor och 3-4 veckors arbetsvillkor motsvarar en hel månads arbetsvillkor.

Lönesubvention

Från och med 2.9.2024 kan vi inte längre räkna lönesubventionerat arbete som en del av arbetsvillkoret. Det innebär att lönesubventionerat arbete inte räknas in i arbetsvillkoret om det lönesubventionerade arbetet påbörjas den 2.9.2024 eller senare. Om det lönesubventionerade arbetet börjar före den 2 .9.2024, räknas det enligt den gamla lagen in i arbetsvillkoret för hela den tid som det lönesubventionerade arbetet varar, dvs. också för den del av perioden med lönesubventionerat arbete som fortsätter efter den 1.9.2024.

Även efter lagändringen kan lönesubventionerat arbete undantagsvis fortfarande räknas in i arbetsvillkoret om lönesubventionen betalas för anställning av en person med nedsatt arbetsförmåga. Detta undantag är dock ganska strikt, eftersom arbetsvillkoret i en sådan situation skulle uppfyllas först efter 10 månaders utbetalning av lönesubvention. Även efter det skulle arbetsvillkoret endast gälla för 75% av arbetstiden.

Även om vi från och med nästa höst inte längre kommer att räkna in lönesubventionerat arbete i arbetsvillkoret, förlängs referensperioden, dvs. den period under vilken vi överhuvudtaget kan räkna in arbetet i arbetsvillkoret.

 • Du är heltidsanställd från 4.3.2024 till 1.9.2024
 • Du ansluter dig till oss på din första arbetsdag den 4.3.2024
 • Du omfattas av den gamla lagen och under din medlemsperiod uppfyller du det fullständiga arbetsvillkoret den 1.9.2024

 • Du är heltidsanställd 8.7.2024-30.6.2025
 • Din lön (2 400 euro) betalas alltid ut den 15:e dagen i samma arbetsmånad
 • Senast den 1.9.2024 har du samlat 8 veckor av arbetsvillkor
 • Dessa veckor omvandlas till två månaders arbetsvillkor enligt det nya beräkningssättet
 • Från 2.9.2024 till 30.6.2025 kommer du att samla 10 månaders arbetsvillkor enligt den nya lagen
 • Du kommer att fullgöra de 12 månaderna av arbetsvillkor den 30.6.2025

 • Du arbetar heltid under höst- och vårperioderna så att du är arbetslös under sommaren
 • 8.1.-2.6.2024 tjänar du in 21 veckors arbetsvillkor enligt den gamla lagen
 • Du är arbetslös från 3.6.-11.8.2024
 • 12.8.-1.9.2024 arbetar du och samlar ytterligare 3 kalenderveckor med arbetsvillkor
 • 1.9.2024 har du ackumulerat 24 veckors arbetsvillkor
 • Den arbetstid på 26 kalenderveckor som den gamla lagen krävde kommer inte att ha fullgjorts 1.9.2024, så vi kommer att ändra de ackumulerade arbetsvillkorsveckorna till de nya arbetsvillkorsmånaderna
 • Din ackumulerade 24 veckors arbetsvillkor omvandlas till 6 månaders arbetsvillkor
 • Du behöver ytterligare 6 månaders arbetsvillkor för att uppfylla kravet på 12 månaders arbetsvillkor enligt den nya lagen
 • När du fortsätter att arbeta och alltid får lön för den aktuella arbetsmånaden, kommer du att uppfylla arbetsvillkoret den 28.2.2025 (arbetsvillkoret tjänas in från september till februari)
 • Om du alltid får retroaktiv lön följande månad, uppfyller du arbetsvillkoret den 31.3.2025 (du tjänar in arbetsvillkoret från oktober till mars)

 • Du är vår medlem
 • Du har ett heltidsjobb under perioden 1.10.2024-30.9.2025
 • Du får betalt den 15:e varje månad
 • 12 månaders arbetsvillkor kommer att uppfyllas den 30.9.2025.

 • Lönesubventionerat arbete börjar 26.8.2024 och slutar 27.4.2025.
 • Lönesubventionerat arbete ackumulerar arbetsvillkoret enligt den gamla lagen fram till 27.4.2025.

 • Lönesubventionerat arbete börjar 2.9.2024 och slutar 4.5.2025.
 • Lönesubventionerat arbete ackumulerar inte något arbetsvillkor.