Hyppää sisältöön

2.9.2024 alkaen alamme soveltaa lakimuutosta, jonka myötä ansioturvan työssäoloehto alkaa kertyä maksettujen eurojen mukaan. Euroistettu työssäoloehto tarkoittaa sitä, että luemme työssäoloehtoosi kalenterikuukaudet, joiden aikana sinulle on maksettu palkkaa vähintään 930 euroa. Työssäoloehdon täyttymiseen vaaditaan 12 tällaista kuukautta.

Huom!

Emme vielä sovella euroistettua työssäoloehtoa koskevaa lainsäädäntöä. Lakimuutos on jo hyväksytty, mutta sen soveltaminen alkaa vastaa 2.9.2024.

Mikä muuttuu?

 1. Muutos näkyy ensisijaisesti siinä, että ansiopäivärahaoikeuden keräämiseksi sinun pitää jatkossa tehdä kauemmin töitä. Ennen lakimuutosta ansiopäivärahaoikeuteen on riittänyt 6 kuukautta, lakimuutoksen jälkeen tarvitaan 12 kuukautta.
 2. Ansiopäivärahan määrään muutos ei pääsääntöisesti juurikaan vaikuta.
 3. Hyvin pienillä tuloilla et välttämättä saa kerättyä työssäoloehtoa, vaikka aiemmin työtunnit olisivat siihen riittäneet.
 4. Jos tulot ovat riittävät, voit epätasaisesti jakautuneilla töillä kerätä työssäoloehtoa tilanteissa, joissa se aiemmin ei ole onnistunut.
 5. Jos tulot ovat suuret, voit kerätä työssäoloehtoa aiempaa vähäisemmillä työtunneilla.
 6. Huomioimme työn työssäoloehtoon aiemmasta poiketen maksuperusteisesti eli se kohdennetaan sille kuukaudelle, jonka aikana palkka on maksettu riippumatta siitä, milloin työ on tehty.
 7. Ansiopäivärahan hakemiseen muutos ei vaikuta.

Työssäoloehdon kertyminen

Euroistetussa työssäoloehdossa kokonainen työssäoloehtokuukausi kertyy, kun kalenterikuukauden aikana sinulle maksetaan palkkaa vähintään 930 euroa. Saat työssäoloehdon täyteen, kun 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä sinulle on kertynyt kokonaisia työssäoloehtokuukausia yhteensä vähintään 12.

Voit kerryttää työssäoloehtoa myös puolikkaina työssäoloehtokuukausina siten, että mainitun 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä kokonaisia työssäoloehtokuukausia tulee yhteensä vähintään 12. Puolikas työssäoloehtokuukausi kertyy, jos palkkaa maksetaan 465–929 euroa.

Voimme lukea työssäoloehtoon vain ansioita, jotka ovat vähintään työehtosopimuksen tai työsopimuslain minimipalkan mukaisia. Palkasta pitää myös olla kaikki lakisääteiset maksut ja verot suoritettu. On siis mahdollista, että palkkasi ylittää 930 euroa kuukaudessa, mutta se on ollut alle työehtosopimuksen vähimmäispalkan, jolloin työssäoloehtoa ei kerry eurorajan ylittämisestä huolimatta.

Jäsenyysehto

Työssäoloehdon pidentyessä myös jäsenyysehto pitenee. Muutoksen jälkeen voit saada ansiopäivärahaa aikaisintaan, kun olet ollut jäsenemme vähintään 12 kuukautta.

Sovellamme uutta jäsenyysehtoa silloin, kun siirryt uuden 12 kuukauden työssäoloehdon piiriin. Kun 2.9.2024 alkaen voimme lukea työssäoloehtoosi puolikkaan tai yhden kokonaisen työssäoloehtokuukauden, muuttuu jäsenyysehto 12 kuukaudeksi.

Jäsenyysehto tarkoittaa myös sitä, että voit kerätä ansiopäivärahan työssäoloehtoa vain työttömyyskassan jäsenenä. Tässä kuitenkin riittää se, että liityt jäseneksemme sen kuukauden aikana, jolloin työssäoloehtoon luettava palkka maksetaan sinulle.

 • Sinulle maksetaan 15.9.2024 palkkaa yhteensä 2 400 euroa
 • Liityt jäseneksemme 30.9.2024
 • Keräät työssäoloehtoon yhden kuukauden, koska vaadittu euromäärä per kalenterikuukausi ylittyy
 • Jäsenyysehto ei estä työssäoloehdon kertymistä, koska olet ollut jäsen kyseisen kuukauden aikana
 • Jatkat vakituisesti vastaavaa työskentelyä, joten 12 kuukauden työssäoloehto täyttyy 31.8.2025.
 • Saat oikeuden ansiopäivärahaan kuitenkin vasta 30.9.2025, koska vasta silloin 12 kuukauden jäsenyysehto täyttyy.

Siirtymä uuteen työssäoloehtoon

Työssäoloehtosi täyttyy 2.9.2024 alkaen silloin, kun sinulla on 28 kuukauden tarkastelujaksolla yhteensä 12 työssäoloehtokuukautta muunnettuna tai 2.9.2024 alkaen kertyneenä. Työssäoloehdon ei siis tarvitse kertyä kokonaisuudessaan joko ennen 2.9.2024 tai vasta 2.9.2024 jälkeen, vaan myös yhdistelmä on mahdollinen.

Vanha työssäoloehto

Jos nykyinen 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy viimeistään sunnuntaina 1.9.2024, sovellamme vanhan lain säännöksiä, eli tarkistamme, kertyykö sinulla 28 kuukauden tarkastelujaksolla vähintään 26 sellaista kalenteriviikkoa, joilla olet työskennellyt vähintään 18 tuntia. Tässä tilanteessa työssäoloehtosi kertyy kokonaisuudessaan vanhan lain mukaan.

Uusi työssäoloehto

Kun alat kerryttämään kokonaan uutta työssäoloehtoa 2.9.2024 alkaen, sovellamme kokonaisuudessaan euroistamisen säännöksiä, eli tarkistamme, kertyykö sinulla 28 kuukauden tarkastelujaksolla yhteensä 12 kuukautta palkkavaatimukset täyttävää kuukautta. Tässä tilanteessa työssäoloehtosi kertyy kokonaisuudessaan uuden lain mukaan.

Yhdistelmä vanhaa ja uutta työssäoloehtoa

Siirtymävaiheessa on mahdollista, että työssäoloehtosi kertyy vanhan ja uuden yhdistelmästä. Teemme tämän muuntamalla työssäoloehtoon keräämäsi kalenteriviikot uuden lain mukaisiksi kuukausiksi. Eli jos et ole täyttänyt työssäoloehtoa kokonaan uuden lain soveltamisen alkaessa, siirrämme jo keräämäsi työssäoloehdon muunnettuna vastaamaan uutta työssäoloehtoa.

Muunnamme aiemmin keräämäsi työssäoloehdon siten, että 1–2 työssäoloehtoviikkoa vastaa yhtä puolikasta työssäoloehtokuukautta ja 3–4 työssäoloehtoviikkoa vastaa yhtä kokonaista työssäoloehtokuukautta.

Palkkatuki

Palkkatuettua työtä emme voi enää 2.9.2024 alkaen lukea työssäoloehtoon. Palkkatukityö ei siis kerrytä työssäoloehtoa, jos palkkatuettu työ alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Jos palkkatukityö on alkanut ennen 2.9.2024, se kerryttää työssäoloehtoa vanhan lain mukaan koko kestoltaan, siis myös siltä osin, mitä palkkatyö jatkuu 1.9.2024 jälkeen.

Palkkatukityö voi lakimuutoksenkin jälkeen poikkeuksellisesti kerryttää työssäoloehtoa silloin, kun palkkatukea maksetaan alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen. Poikkeus on kuitenkin melko tiukka, sillä työssäoloehto kertyisi tällaisessa tilanteessa vasta sen jälkeen, kun palkkatukea on maksettu 10 kuukautta. Sen jälkeenkin työssäoloehtoa kertyisi vain 75 % osuudella työajasta.

Vaikka palkkatukityötä emme enää ensi syksystä alkaen huomioi työssäoloehdossa, se kuitenkin pidentää tarkastelujaksoa eli ajanjaksoa, jolta voimme työtä ylipäätään huomioida työssäoloehtoon.

 • Olet kokoaikatyössä 4.3.2024–1.9.2024
 • Olet liittynyt meille heti ensimmäisenä työpäivänä 4.3.2024
 • Olet vanhan lain piirissä ja jäsenyysaikana täytät työssäoloehdon kokonaisuudessaan 1.9.2024

 • Olet kokoaikatyössä 8.7.2023–30.6.2025
 • Palkka (2 400 euroa) maksetaan sinulle aina saman työskentelykuukauden 15. päivä
 • 1.9.2024 mennessä sinulle on kertynyt 8 viikkoa työssäoloehtoon
 • Muunnamme nämä viikot uuteen työssäoloehtoon siten, että niistä kertyy kaksi kuukautta
 • 2.9.2024–30.6.2025 keräät tämän päälle 10 uuden lain mukaista työssäoloehtokuukautta
 • Täytät 12 kuukauden työssäoloehdon 30.6.2025

 • Työskentelet kokoaikaisesti syys- ja kevätkaudet niin, että olet työtön kesäisin
 • 8.1.–2.6.2024 sinulle kertyy 21 vanhan lain mukaista työssäoloehtoviikkoa
 • Olet työtön 3.6.–11.8.2024
 • 12.8.–1.9.2024 olet töissä ja keräät vielä 3 työssäoloehtoa kerryttävää kalenteriviikkoa
 • 1.9.2024 sinulla on kasassa 24 työssäoloehtoviikkoa
 • Vanhan lain mukainen 26 kalenteriviikon työssäoloehto ei ole ehtinyt täyttyä 1.9.2024 mennessä, joten muutamme kertyneet työssäoloehtoviikot vastaamaan uusia työssäoloehtokuukausia
 • Keräämäsi 24 työssäoloehtoviikkoa vastaavat muunnettuna 6 työssäoloehtokuukautta
 • Tarvitset vielä 6 työssäoloehtokuukautta täyttääksesi uuden lain mukaisen 12 kuukauden työssäoloehdon
 • Kun jatkat työskentelyä ja sinulle maksetaan palkka aina kuluvana työntekokuukautena, täytät työssäoloehdon 28.2.2025 (työssäoloehtoa kerryttää syys-helmikuu)
 • Jos sinulle maksetaan palkka aina takautuvasti seuraavassa kuussa, työssäoloehto täyttyy 31.3.2025 (työssäoloehtoa kerryttää loka-maaliskuu)

 • Olet meidän jäsen
 • Sinulla on kokoaikatyö ajalla 1.10.2024–30.9.2025
 • Sinulle maksetaan palkka aina kunkin kuukauden 15. päivä
 • 12 kuukauden työssäoloehto täyttyy 30.9.2025.

 • Palkkatukityö alkaa 26.8.2024 ja päättyy 27.4.2025.
 • Palkkatukityö kerää työssäoloehtoa vanhan lain mukaisesti 27.4.2025 saakka.

 • Palkkatukityö alkaa 2.9.2024 ja päättyy 4.5.2025.
 • Palkkatukityö ei kerää ollenkaan työssäoloehtoa.