Hyppää sisältöön

Kun sinulla on työhistoriaa yli 20 vuotta, voit pitää tauon sopimalla työnantajasi ja työvoimaviranomaisen kanssa vuorotteluvapaasta.

Vuorotteluvapaan tarkoitus on edistää työssä jaksamista sekä samalla parantaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistymisedellytyksiä.

Edellytysten täyttyessä voit olla vuorotteluvapaalla 180 päivää. Sen aikana voit saada vuorottelukorvausta, jonka määrä on 70 prosenttia ansiopäivärahastasi.


Vuorotteluvapaa on päättymässä

Eduskunta on hyväksynyt lain vuorotteluvapaan lakkauttamisesta. Vuorotteluvapaa lakkautetaan 1.8.2024 alkaen.

Lakkauttamisesta alkaen et voi enää sopia ja aloittaa vuorotteluvapaata. Ennen lakkauttamista sovitut ja aloitetut vuorotteluvapaat voit pitää loppuun.


Vuorotteluvapaan ehdot

Vuorotteluvapaa ja vuorottelukorvaus ovat sinulle mahdollisia, kun seuraavat edellytykset täyttyvät

 • ​​​​​​​sinulla on ennen vuorotteluvapaan alkamista ollut työhistoriaa vähintään 20 vuotta 
 • olet kokoaikaisessa työ- tai virkasuhteessa
 • työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan työssäoloon
 • jos työsi on osa-aikaista, tulee työajan olla yli 75 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta
 • olet tehnyt työnantajan kanssa sopimuksen vuorotteluvapaalle siirtymisestä
 • työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, joka täyttää vuorotteluvapaalain edellytykset
 • jos olet aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä

Kun laskemme työhistoriaasi, huomioimme siihen kaiken työeläkelakien mukaisen työn sekä yrittäjätyön. Tarvittavasta työhistoriasta neljäsosa voi olla myös työntekoon rinnastettavaa aikaa kuten perhevapaita, asevelvollisuutta ja siviilipalvelusta.

Rajoitukset

Et voi jäädä vuorotteluvapaalle, jos olet yrittäjä ja yrittäjänä työskenteleminen estää työttömyysetuuden maksamisen.

On olemassa myös yläikäraja, jonka jälkeen et voi enää jäädä vuorotteluvapaalle.

Et voi jäädä vuorotteluvapaalle enää silloin, kun vanhuuseläkkeesi alaikärajaan on aikaa alle 3 vuotta. Tarkalleen ottaen et voi aloittaa sitä sen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana täytät iän, joka vastaa työntekijän eläkelain mukaista vanhuuseläkkeen alkamisen alaikärajaa vähennettynä kolmella vuodella.

Vuorotteluvapaalle jäämisen yläikäraja riippuu siis eläkelain mukaisesta vanhuuseläkkeen alaikärajasta. Vanhuuseläkkeen mukainen alaikäraja riippuu puolestaan siitä, milloin olet syntynyt.

Vuorotteluvapaalle jäämisen yläikärajat vanhuuseläkkeen alaikärajoista laskettuna ovat seuraavat

 • 1957 syntyneellä 60 vuotta ja 9 kuukautta
 • 1958 syntyneellä 61 vuotta
 • 1959 syntyneellä 61 vuotta ja 3 kuukautta
 • 1960 syntyneellä 61 vuotta ja 6 kuukautta
 • 1961 syntyneellä 61 vuotta ja 9 kuukautta
 • 1962 – 1964 syntyneellä 62 vuotta
 • 1965 ja sen jälkeen syntyneen alin vanhuuseläkeikä on kytketty elinajan odotteeseen. Saat työeläkeyhtiöstäsi arvion eläkeiästäsi.

Vuorotteluvapaan kesto

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää. Sinun on pidettävä vuorotteluvapaa yhdessä jaksossa.

Vuorotteluvapaan pidentämisestä sinun on sovittava työnantajasi kanssa viimeistään kaksi kuukautta ennen alun perin sovitun vuorotteluvapaan päättymistä. Enimmäiskesto on kuitenkin 180 päivää, joten pidentäminen tulee kyseeseen vain, jos olet alun perin sopinut kestoksi enimmäiskestoa lyhyemmän ajan.

Vuorotteluvapaan päättymisestä ennenaikaisesti tai tilapäisestä työhön paluusta sinun on sovittava työnantajan kanssa. Vuorotteluvapaa kuluu tilapäisen työhön paluun aikana ja jatkuu sen jälkeen vuorottelusopimuksen mukaisesti, jollei sitä pidennetä.

Vuorottelukorvaus

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia täydestä ansiopäivärahastasi ilman lapsikorotuksia. Voit arvioida täyden ansiopäivärahan suuruuden laskurillamme. Kun kerrot tuloksen luvulla 0,7, saat vuorottelukorvauksesi suuruuden. Voit myös katsoa vuorottelukorvauksen suuruuden vuorottelukorvaustaulukosta.

Sijainen

Vuorotteluvapaan ajalle työnantajasi on palkattava sinulle sijainen. Sijaiseksi on palkattava työtön työnhakija. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijainen on ollut vähintään yhden päivän työtön työnhakija välittömästi ennen sijaisuuden alkua.

Emme voi maksaa vuorottelukorvausta, jos vuorotteluvapaasi ajaksi palkattava sijainen ei lisäksi täytä vähintään yhtä seuraavista edellytyksistä:

 • On ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. 
 • On alle 30-vuotias työtön työnhakija, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi.
 • On työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Sijaiseksi ei voi palkata päätoimista opiskelijaa. Työvoimaviranomainen auttaa sopivan sijaisen etsimisessä.

Vuorotteluvapaan hakeminen

Keskustele asiasta ensin työnantajasi kanssa. Sovi työnantajasi kanssa vuorotteluvapaasta kirjallisella sopimuksella. Sopimuspohjan löydät täältä.

Ennen vuorotteluvapaan alkamista ota yhteyttä työvoimaviranomaiseen ja toimita sinne kopio vuorottelusopimuksesta. Työvoimaviranomainen tarvitsee lisäksi kopion sijaisen työsopimuksesta ja selvityksen palkattomista poissaoloistasi.

Työvoimaviranomainen tutkii, täyttyvätkö vaadittavat edellytykset ja antaa niistä lausunnon meille. Varmista ennen vapaan alkamista, että työvoimaviranomaiselle on kaikki tarvittavat asiakirjat.

Hae meiltä vuorottelukorvausta 3 kuukauden sisällä vuorotteluvapaasi alkamisesta. Hakemuksen löydät sivuiltamme. Helpoiten hakemuksen lähettäminen onnistuu OmaYTK:n kautta. Laita mukaan kopio vuorottelusopimuksesta. Tarkistamme tulotietosi tulorekisteristä.

Hakemuksella haetaan vuorottelukorvaus koko vuorotteluvapaan ajalle. Maksamme korvauksen takautuvasti neljän viikon jaksoissa.

Jos työskentelet vuorotteluvapaan aikana, ilmoita siitä meille erikseen.

Vuorotteluvapaan päättyminen

Kun sovittu vuorotteluvapaa päättyy, on sinulla oikeus palata aikaisempaan työhösi. Jos tämä ei ole mahdollista, on työnantajan tarjottava sinulle jotain muuta aikaisempaa vastaavaa työtä.

Jos vuorotteluvapaa päättyy ennenaikaisesti tai palaat tilapäisesti työhön, on siitä sovittava erikseen. Vuorotteluvapaasi kuluu tilapäisen työhön paluun aikana ja jatkuu sen jälkeen vuorottelusopimuksen mukaisesti.

Vuorotteluvapaa päättyy sopimuksesta poiketen, jos sinulle syntyy oikeus saada äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Se päättyy myös, jos saat vapaata raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi tai saat erityishoitorahaa. Vuorotteluvapaa ei pääty, jos edellä mainitut oikeudet ja vapaat kestävät enintään 18 arkipäivää. Tällaisessa tapauksessa vuorotteluvapaa vain keskeytyy vapaan ajaksi.

Jos sinulle palkatun sijaisen palvelussuhde päättyy ennen vuorotteluvapaan päättymistä, palvelussuhteen päättyminen ei ole vuorottelusopimuksen vastainen, jos

 • työnantaja viivytyksettä ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa sijaisen palvelussuhteen päättymisestä palkkaa tilalle uuden sijaisen tai, jos
 • työvoimaviranomainen ei voi osoittaa soveltuvaa henkilöä aikaisemman tilalle