Hyppää sisältöön

Yritystoiminta vaikuttaa oikeuteesi saada ansiopäivärahaa. Sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan siltä ajalta, jona työllistyt päätoimisesti yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan.

Kun haet ansiopäivärahaa ja ilmoitat työvoimaviranomaiselle, että työllistyt yritystoiminnasta, pyytää työvoimaviranomainen sinulta selvitystä siitä, missä määrin yritystoiminta sinua työllistää. Jos työllistyt yritystoiminnassa päätoimisesti, ei sinulla ole oikeutta ansiopäivärahaan.


Yritystoiminnassa työllistymisen arviointi on työvoimaviranomaisen tehtävä. Voit olla yhteydessä TE-palveluihin, jos sinulla on näissä asioissa tarkempaa kysyttävää.


Päätoiminen ja sivutoiminen yrittäjä

Työllistyt päätoimisesti, jos yritystoiminnan vaatima työmäärä on niin suuri, että se on esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. Silloin olet päätoiminen yrittäjä, eikä sinulla ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Jos työmäärä on edellistä vähäisempi, voi työllistymisesi yritystoiminnassa olla sivutoimista. Työvoimaviranomainen voi arvioida työllistymisesi sivutoimiseksi myös, jos olet samanaikaisesti ollut vähintään kuusi kuukautta kyseiseen yritystoimintaan tai omaan työhön liittymättömässä kokoaikatyössä. Sivutoiminen työllistyminen yritystoiminnassa ei estä ansiopäivärahan maksamista, mutta siitä saadut ansiotulot otetaan huomioon ansiopäivärahan määrässä.

Neljän kuukauden suoja-aika

Sinulla on poikkeuksellisesti oikeus ansiopäivärahaan päätoimisen yritystoiminnan estämättä, jos olet aloittanut yritystoiminnan tai oman työn ollessasi työtön. Tällaisessa tilanteessa työvoimaviranomainen ei neljään kuukauteen yritystoiminnan aloittamisesta lukien arvioi, kuinka paljon yritystoiminta sinua työllistää. Voit siis työttömänä aloittaa yritystoiminnan ilman, että heti menettäisit oikeuden ansiopäivärahaan.

Tällainen suoja-aika on käytössäsi kerran yhtä työssäoloehtoa kohden. Et siis voi suojaa hyödyntäen aloittaa uutta yritystoimintaa, ellet ole ensimmäisen neljän kuukauden suoja-ajan jälkeen täyttänyt työssäoloehtoa uudelleen. Muuten suojan käyttöä ei ole rajoitettu. Voit siis käyttää suojaa niin monta kertaa, kun työssäoloehdon ehdit täyttää.

Vaikka päätoiminen yritystoiminta ei suojan aikana estä ansiopäivärahan maksamista, otamme ansiopäivärahassa huomioon ansiotulosi yritystoiminnasta. Silloin maksamme sinulle soviteltua ansiopäivärahaa. Soviteltuun ansiopäivärahaan liittyvät rajoitukset voivat suojasta huolimatta estää ansiopäivärahan maksamisen.

Kun aloitat yritystoiminnan, työvoimaviranomaisen on tarkastettava, että olet aloittanut yritystoiminnan työttömänä. Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa vasta, kun työvoimaviranomainen on antanut meille lausunnon selvityksensä tuloksista. Joissain tilanteissa tämä voi johtaa siihen, että ansiopäivärahasi viivästyy jonkin verran.

Yritystoiminnan aloittaminen

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, työvoimaviranomainen katsoo yritystoiminnan aloitetuksi ja työllistymisesi siinä alkaneen, kun yritys on

 • aloittanut tuotannollisen tai taloudellisen toiminnan;
 • merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
 • merkitty ennakkoperintärekisteriin; tai
 • merkitty Verohallinnon työnantajarekisteriin.

Jos olet työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä, sinun katsotaan työllistyvän päätoimisesti siihen saakka, jona työskentelysi yrityksessä on jäljempänä kerrotulla tavalla päättynyt tai yritystoiminta tai oma työ on lopetettu. Jos yritystoiminnan kanssa samanaikaisesti työllistyt kokoaikaisessa palkkatyössä vähintään kuusi kuukautta, ei työllistymistäsi yrittäjänä tai omassa työssä enää arvioida päätoimiseksi.

Yrityksessä työskentelyn päättyminen

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, työvoimaviranomainen arvioi, että työskentelysi yrityksessä on päättynyt, jos

 • työkykysi on alentunut pysyvästi ja olennaisesti;
 • olet palkansaajaan rinnastettava yrittäjä, jonka toimeksiantosuhde on päättynyt
 • yritystoimintasi on kausiluonteista ja toimintakausi on päättynyt

Työkykysi katsotaan pysyvästi ja olennaisesti alentuneeksi, jos olet saanut enimmäisajan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, olet edelleen terveydellisistä syistä kykenemätön työhösi yrityksessä ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai se on hylätty.

Olet palkansaajaan rinnastettava yrittäjä, jos

 • itse osallistut työsuoritukseen toimeksiantajan määräämällä tavalla
 • olet toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin ja
 • sinulla ei ole ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten

Lisäksi edellytetään, ettei sinulla viimeksi kuluneen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien ole ollut edellä tarkoitettujen työsuoritusten tekemiseksi palveluksessasi työsuhteessa olevia työntekijöitä muutoin kuin satunnaisesti.

Yritystoimintasi on kausiluonteista, jos luonnonolosuhteista johtuen yritystoimintaa on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa.

Yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättyminen

Jos työskentelet perheenjäsenesi yrityksessä, et omista yritystä etkä ole vakuutettu yrittäjien eläkelakien mukaisesti, arvioi työvoimaviranomainen työskentelyn päättymistä edellä mainitusta poiketen. Työskentelysi yrityksessä arvioidaan päättyneeksi, jos

 • työkykysi on alentunut pysyvästi ja olennaisesti
 • yritystoiminta on kausiluonteista ja toimintakausi on päättynyt
 • työskentelysi yrityksessä on päättynyt ja olet aiemmin työllistynyt päätoimisesti yritystoiminnassa enintään kuuden kuukauden ajan kahden vuoden tarkastelujakson aikana
 • työskentelysi yrityksessä on päättynyt ja työskentely on johtunut yksinomaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta tai omaehtoisiin opintoihin liittyvästä harjoittelusta
 • työsi on loppunut tuotantosuunnan lopettamisen tai vastaavan syyn johdosta
 • sinut on lomautettu kokoaikaisesti ja yrityksestä on lomautettu taikka irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä vuoden tarkastelujakson aikana vähintään yksi työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen
 • työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet kokonaan tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun vastaavan syyn vuoksi ja yrityksessä on myös vähintään yksi muu työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen ja jonka työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet samasta syystä
 • työ on loppunut yritystoiminnan edellytysten pysyväisluonteisen heikentymisen johdosta ja yritystoiminnasta siinä työskentelevää henkilöä kohti syntyvä tulo on vähemmän kuin 1 000 euroa kuukaudessa eikä yrityksessä työskentele muita kuin yrittäjän perheenjäseniä

Yritystoiminnan lopettaminen

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, työvoimaviranomainen arvioi yritystoiminnan lopetetuksi, jos

 • tuomioistuin on velallisen tai velkojan aloitteesta tehnyt päätöksen konkurssiin asettamisesta
 • osakeyhtiö tai osuuskunta on asetettu selvitystilaan
 • muun yhtiön kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty kaikkien yhtiömiesten kesken sopimus
 • tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja olet
  • luopunut yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta,
  • jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä,
  • jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi työnantajarekisteristä ja
  • jättänyt Verohallinnolle joko ilmoituksen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä; tai
  • edellä mainittuihin verrattavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on kokonaan päättynyt

Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, työvoimaviranomainen voi arvioida yritystoimintasi lopetetuksi, kun

 • tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on ilmoituksesi mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa, ja
 • olet luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta

Oman työn lopettaminen

Jos olet työllistynyt päätoimisesti omassa työssä, työvoimaviranomainen arvioi sinun edelleen työllistyvän siinä siihen ajankohtaan asti, jona ilmoituksesi perusteella tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa.

Oma työ

Omassa työssä työllistymistä ei ole määritelty lainsäädännössä. Määrittely on pääosin muotoutunut lainvalmistelun esitöiden ja soveltamiskäytännön pohjalta. Käytännössä omassa työssä työllistymisellä tarkoitetaan työtä, jota tehdään olematta työ- tai virkasuhteessa tai toimimatta oman tai perheen omistuksessa tai määräysvallassa olevan yrityksen lukuun.

Omassa työssä työllistymisen tunnusmerkistöön kuuluu myös, että henkilö saa palkkaa tai palkkiota.

Työ- tai virkasuhteeseen perustuvasta työskentelystä erottamisen lisäksi omassa työssä työllistyminen tulee erottaa myös yrittäjänä toimimisesta. Lisäksi omassa työssä työllistyminen pitää erottaa palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän käsitteestä sekä vapaaehtois- ja talkootyöstä.

Työttömyysturvalaissa säädetään sekä yrittäjyydestä että omassa työssä työllistymisestä, ja samoja periaatteita sovelletaan molempiin.

Soveltamiskäytännössä omassa työssä työllistyvinä yleensä pidetään esimerkiksi taiteellisen tai tieteellisen apurahan saajia, au paireja sekä omais- ja perhehoitajia, elleivät nämä ole työsuhteessa esimerkiksi kuntaan. Myös ammattimaisesti toimivia sosiaalisen median sisällöntuottajia ja urheilijoita pidetään omassa työssä työllistyvinä.