Hyppää sisältöön

Ansiopäiväraha on tarkoitettu työttömän toimeentulon ja työhaun turvaksi. Sitä ei ole tarkoitettu opintojen tukemiseen. Opiskelu ei kuitenkaan ole este ansiopäivärahan maksamiselle, jos opiskelu ei ole päätoimista.

Ilmoita opiskelusta aina työvoima­viranomaiselle

Työvoimaviranomaisen tehtävä on arvioida, miten opiskelu vaikuttaa oikeuteesi saada työttömyysetuutta. Siksi sinun pitää aina muistaa ilmoittaa opiskelusta työvoimaviranomaiselle. Itse asiassa sinun kannattaa keskustella työvoimaviranomaisen kanssa opiskelumahdollisuuksista jo ennen opintojen aloittamista.

Kun ilmoitat opiskelusta työvoimaviranomaiselle, sinulta pyydetään tarkempi selvitys asiasta. Vastaa selvitykseen mahdollisimman pian, jotta asia ei tarpeettomasti viivästytä ansiopäivärahan maksamista.

Selvityksesi perusteella työvoimaviranomainen arvioi opintojen laajuuden. Jos arvio on, että opiskelu ei ole päätoimista, saat lausunnon opiskelun sivutoimisuudesta. Tällöin opinnot eivät estä päivärahan maksua.

Päätoimi­suuden arviointi

Työvoimaviranomainen arvioi opintojesi laajuutta antamasi selvityksen perusteella. Laajuus arvioidaan lähtökohtaisesti tutkintotavoitteisuudesta mutta myös osaamispisteiden, kurssien ja viikkotuntien määrällä.

Päätoimisina pidetään:

 • opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen;
 • opintoja, joiden tavoitteena on yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen;
 • ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia opintoja, joiden tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen;
 • lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 150 opintopistettä; sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi;
 • opintoja, joiden tavoitteena on tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen suorittaminen;
 • perusopetuslain tarkoitetun aikuisten perusopetuksen opintoja, joiden laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa;
 • avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettavia opintoja, joiden opintosuunnitelman mukainen kesto on yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna yli kolme kuukautta ja laajuus keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti;
 • opintoja, joiden tavoitteena on yliopistossa suoritettavan jatkotutkinnon suorittaminen ja joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti;
 • ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia opintoja, joiden tavoitteena on ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen ja joiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti;
 • vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetussa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa tapahtuvaa koulutusta, jonka opetusohjelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti tai 25 opetustuntia viikossa;
 • muita kuin edellä mainittuja ammatillisia valmiuksia antavia keskimäärin vähintään neljänä päivänä kalenteriviikossa järjestettäviä kokoaikaisia opintoja.

Poikkeuksia

Laajakaan opiskelu tai tutkintoon johtava opiskelu ei kuitenkaan välttämättä ole päätoimista. Jos opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella voidaan arvioida, että opiskelu ei ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle, voidaan opinnot katsoa sivutoimiseksi.

Jos olet vähintään kuuden kuukauden ajan työssä ollessasi samanaikaisesti opiskellut, voi työvoimaviranomainen sen pohjalta arvioida, että opinnot eivät ole päätoimisia.

Vastaavasti opintojasi ei pidetä päätoimisina, jos olet aloittanut opinnot jo työsuhteen aikana ja työttömyys johtuu lomautuksesta tai irtisanomisesta taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.

Opintoja ei pidetä päätoimisina:

 • jaksojen välisenä aikana, jos opinnot on järjestetty jaksotettuna ja kyse on:
  • 10 b §:ssä tarkoitetuista opinnoista;
  • työvoimakoulutuksena järjestetyistä opinnoista;
  • työttömyysetuudella tuetuista työnhakijan omaehtoisista opinnoista;
  • kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitetuista omaehtoisista opinnoista
 • siltä osin, kun osallistut työnantajan lain nojalla kokonaan järjestämään tai hankkimaan koulutukseen;
 • siltä osin, kun osallistut muutosturvakoulutukseen;
 • siltä osin, kun opinnot ovat osa työllistymistä edistävää palvelua.