Hyppää sisältöön

Kun haet ansiopäivärahaa, velvollisuutesi hakijana on ilmoittaa meille kaikki tiedot, joita tarvitsemme asian ratkaisemista varten. Lisäksi olet velvollinen ilmoittamaan kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa oikeuteesi saada etuutta tai jotka voivat muuttaa etuuden määrää.

Velvollisuus voi kuulostaa työläältä tai muuten herättää sinussa huolta, mutta ei hätää. Kun teet ansiopäivärahahakemuksen OmaYTK:ssa, palvelumme ohjaa ja neuvoo sinua ilmoittamaan kaikki tarvittavat tiedot.

Täytä hakemus aina huolellisesti. Jos jätät ilmoittamatta tai ilmoitat väärin seikoista, jotka vaikuttavat etuusoikeuteesi tai etuutesi määrään, voi seurauksena olla takaisinperintä. Joudut siis maksamaan takaisin ansiopäivärahat, jotka eivät sinulle alin mukaan kuulu.

Jos tahallasi tai jatkuvasti jätät ilmoittamatta tai ilmoitat tietoja väärin, voi seurauksena olla myös huomautus, varoitus tai kassasta erottaminen. Jos asiassa on syytä epäillä rikosta, meidän pitää myös tehdä asiasta tutkintapyyntö poliisille.

Ilmoitettavia tietoja

Tässä on lista tyypillisimmistä tiedoista, joita velvollisuutesi hakijana on meille ilmoittaa

 • aikaisemmat jäsenyydet työttömyyskassassa
 • peruspäivärahan saaminen
 • työnhakijana olo ja työnhaun päättyminen
 • työttömyyden jatkuminen
 • työsuhteen, virkasuhteen, oman työn ja yritystoiminnan alkaminen tai päättyminen
 • työsuhteesta, virkasuhteesta, omasta työstä ja yritystoiminnasta saatu palkka tai muu vastike
 • työsuhteen, virkasuhteen, oman työn tai yritystoiminnan perusteella saatu taloudellinen etu tai korvaus
 • erorahan saaminen
 • työhön käytetty työaika
 • yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yrityksen tai yritysomaisuuden myynnistä saatu tulo taikka yritysomaisuuden ottaminen yksityiskäyttöön
 • työllistymistä edistävän palvelun päättyminen
 • koulutuspäivärahaan oikeuttavan koulutuksen päättyminen
 • liikennevakuutuksen, tapaturmavakuutuksen tai sotilasvammalain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • Suomesta ja ulkomailta saatu tai haettu sosiaalietuus mukaan lukien avio- tai avopuolison saama kotihoidontuki ja työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke
 • myönnetty tai evätty palkkaturva
 • huollettavina olevat lapset
 • muu vastaava muutos olosuhteissa
 • päivät, joina olet osallistunut muuhun työllistymistä edistävään palveluun kuin työvoimakoulutukseen, työttömyysetuudella tuettuun työnhakijan omaehtoiseen opiskeluun tai kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettuun omaehtoiseen opiskeluun
 • asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai vankeusrangaistuksen suorittamisen aloittaminen, joutuminen sairaala- tai muuhun tähän verrattavaan laitoshoitoon sekä muut näihin rinnastettavat seikat