Hyppää sisältöön

Jos yritystoimintasi on sivutoimista, sinulla voi olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan.

Et voi kuitenkaan itse päättää, onko yritystoimintasi sivutoimista vai ei. On työvoimaviranomaisen tehtävä selvittää ja arvioida, missä määrin yritystoimintasi sinua työllistää.

Sivutoimisen yritystoiminnan vaikutus ansiopäivärahaan

Jos työvoimaviranomainen on työmääräsi perusteella arvioinut, että yritystoimintasi on sivutoimista, voimme maksaa sinulla ansiopäivärahaa yritystoiminnasta huolimatta.

Otamme ansiopäivärahan maksussa huomioon yritystoiminnasta saamasi ansiotulot. Nämä tulot vähentävät sinulle maksettavan ansiopäivärahan määrää. Voit lukea tietopankistamme lisää sovitellusta ansiopäivärahasta.

Sama pätee myös, jos päätoiminen yritystoimintasi on lyhytkestoista. Päätoiminen yritystoiminta on lyhytkestoista, jos työllistyt siinä enintään kaksi viikkoa.

Tulojen ilmoittaminen

Kun sivutoimisena yrittäjänä haet ansiopäivärahaa, tarvitsemme tiedot saamistasi ansiotuloista. Nämä ansiotulos sovitellaan, eli ne huomioidaan sinulle maksettavan ansiopäivärahan määrässä.

Yritystulojen sovittelussa otamme huomioon vain tulojen ansiotulo-osuuden. Sen sijaan pääomatuloja emme ota huomioon ansiopäivärahaa maksettaessa.

Lähtökohtaisesti voit ilmoittaa ansiotulosi meille verotuspäätöksellä. Voimme käyttää sitä, jos tuloissasi ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Jaamme vuoden ansiot kuukausituloiksi. Kun maksamme sinulle ansiopäivärahaa otamme tämän kuukausitulon huomioon ansiopäivärahan määrässä.

Jos olet vasta aloittanut eikä sinulla vielä ole ensimmäistä verotuspäätöstä tai tuloissasi on tapahtunut muutoksia, voit toimittaa meille muun selityksen tuloistasi. Voimme hyödyntää tässä kirjanpitoa, tilinpäätöksiä, tuloslaskelmia ja muistiinpanokirjaa.

Sivutoimisuuden arviointi

Kun ilmoitat työvoimaviranomaiselle yritystoiminnasta, sinulta pyydetään selvitys toiminnan vaatimasta työmäärästä.

Vastaa selvityspyyntöön viivytyksettä ja huolella. Työvoimaviranomainen odottaa vastaustasi, ennen kuin se antaa asiassa lausunnon. Me puolestamme emme voi maksaa ansiopäivärahaa, ennen kuin saamme asiassa työvoimaviranomaisen antaman lausunnon. Voit siis vaikuttaa ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyn nopeuteen vastaamalla selvityspyyntöön heti, kun sen saat.

Työllistymisesi pää- ja sivutoimisuuden arvioinnissa lähtökohta ja ratkaiseva seikka on yritystoiminnan vaatima sen hetkinen työmäärä. Työvoimaviranomainen ei siis esimerkiksi ota huomioon yritystoiminnassa työllistymisen mahdollisesti tulevaa työmäärä.

Jos yritystoimintasi vaatima työmäärä on tällä hetkellä niin suuri, että se estää sinulta kokoaikatyön vastaanottamisen, on yritystoiminnassa työllistyminen päätoimista. Arvio perustuu kokonaisharkintaan, jossa työvoimaviranomainen ottaa huomioon kaiken toiminnan työllistävyydestä saadun näytön.

Työmäärää koskeva arvio perustuu pääasiassa siihen, mitä itse kerrot työmäärästä. Sen sijaan esimerkiksi yritystoiminnasta saamillasi tuloilla tai tulojen puuttumisella ei ole suoranaista merkitystä työllistävyyden arvioinnissa, sillä myös heikosti kannattava tai tappiollinenkin toiminta voi työllistää sinua siten, ettei kokoaikatyön vastaanottaminen ole mahdollista.

Yritystoimintasi voidaan katsoa sivutoimiseksi riittävän yritystoiminnan aikaisen työssäolon perusteella. Jos olet yritystoiminnan aikana tehnyt kokoaikatyötä vähintään kuusi kuukautta tai täyttänyt yritystoiminnan aikana palkansaajan työssäoloehdon esimerkiksi osa-aikatyöllä, voi työvoimaviranomainen arvioida yritystoiminnan vaatiman työmäärän tarkoitetulla tavalla vähäiseksi.

Yritystoiminnan katsominen sivutoimiseksi edellä mainitun työssäolon perusteella edellyttää kuitenkin sitä, ettei toiminnan laajuudessa tapahdu muutoksia. Jos toimintasi laajenee työttömyyden alettua, työvoimaviranomainen arvioi, onko toimintasi edelleen sivutoimista.

Voit osoittaa yritystoiminnan sivutoimiseksi myös esimerkiksi päätoimisilla, normaalisti edenneillä opinnoilla, jotka ovat kestäneet yritystoiminnan aikana vähintään kuusi kuukautta.

Jos työllistymisesi yritystoiminnassa kestää yhdenjaksoisesti enintään kaksi viikkoa, ei työvoimaviranomainen selvitä pää- tai sivutoimisuutta toiminnan lyhytkestoisuuden vuoksi.